Rakennerahastojen uutiskirje 2.10.2014

Tulostavoitteita ja kevennettyä hallintoa

Syyskuussa rakennerahasto-ohjelman viranomaisille järjestetyissä työkokouksissa käsiteltiin ohjelmakauden uusia puolia, joista vahvoina nousevat esiin ohjelmaan sisältyvät tulostavoitteet sekä hankehallinnoimisen keventäminen.

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tulostavoitteet ovat ohjelman nimen mukaisesti vahvasti kytköksissä pk-yritysten kehittämiseen, työllistymismahdollisuuksien lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Kaikki EAKR:n tulostavoitteet liittyvät suoraan pk-yrityksiin. Tulostavoitteita kuvataan seuraamalla näiden indikaattorien kehitystä:

 • tukea saaneiden pk-yritysten määrä
 • uudet työpaikat
 • uudet tutkimus- ja t&k-työpaikat
 • yritykset, joissa on merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys
 • tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrä
 • yritykset, jotka käynnistävät tuen seurauksena TKI-toiminnan ja TKI-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa

ESR:n tulostavoitteet kohdentuvat tiettyihin osallistujaryhmiin. Näitä ovat

 • alle 30-vuotiaat
 • yli 54-vuotiaat
 • henkilöt, joilla on alemman tai ylemmän perusasteen koulutus
 • opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat
 • työelämän ulkopuolella olevat, jotka eivät ole koulutuksessa
 • pitkäaikaistyöttömät

Hankkeita suunniteltaessa ja rahoitusta myönnettäessä tulee eritystavoitteen muodostaman sisällön lisäksi huomioida ohjenuorana tulostavoitteet, jotka Suomen tulee täyttää ohjelmakauden puolivälissä.

Samoin hankkeita suunniteltaessa ja rahoitusta myönnettäessä tulee ottaa käyttöön täysimääräisesti yksinkertaistetut kustannusmallit ja sellaiset hankkeiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamistavat, jotka painottavat hankkeiden toimintaa ja kustannustehokasta hallinnointitapaa.

- Jaana Valkokallio ja Riitta Vartia

Erityistavoitteet tutuiksi – Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Erityistavoitteella parannetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymis­valmiuksia ja myötävaikutetaan siten kohderyhmän työllistymiseen. Kohteena ovat nuorten lisäksi sellaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat, joiden työllistymisedellytysten parantamiseksi tarvitaan pääasiassa osaamista ja työmarkkinavalmiuksia vahvistavia toimenpiteitä eikä niinkään pitkällisiä kuntouttavia toimenpiteitä. Näitä ryhmiä ovat erityisesti pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät, osatyökykyiset ja vammaiset henkilöt sekä maahanmuutta­jataustaiset, romanit ja muut etniset vähemmistöt. Ikääntyneet ovat erityinen kohderyhmä heikossa työmarkkina-asemassa olevien joukossa. Erityistavoitteen toteutumiseksi parannetaan myös kohderyhmälle suunnattujen työvoima- ja yrityspalvelujen laatua ja tarjontaa.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Erityistavoitteella parannetaan työhyvinvointia ja samalla tuottavuutta hankkeisiin osallistuvissa yrityksissä ja organisaatioissa. Toimenpiteillä myös parannetaan yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin. Hankkeissa tuotetaan uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja, esimerkiksi työn organisoinnissa ja johtamisessa, tai hyödynnetään hyviä olemassa olevia malleja. Toimilla voidaan tukea organisaatiolähtöistä osaamisen kehittämistä esierkiksi toimialapohjaisilla johdon ja henkilöstön osaamista lisäävillä menetelmillä.  Toimenpiteillä voidaan myös edistää työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Erityistavoitteella edistetään työurien pidentämistä. Erityishuomiota kiinnitetään osatyökykyisten työssä pysymiseen ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyyn.

Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Erityistavoitteella lievennetään työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymistä muun muassa työmarkkinoille osallistumisen, urakehityksen ja yrittäjyyden osalta. Samalla lisätään tietoisuutta tasa-arvosta sekä työelämässä toimivien tahojen parissa. Toimenpiteillä voidaan myös kehittää sukupuolten työllistymistä tukevia ratkaisuja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi. Erityistavoitteella voidaan vaikuttaa eriytymistä ylläpitävien rakenteiden, toimintakulttuurien ja käytäntöjen muuttamiseen yksilöiden valintojen lisäksi esimerkiksi kehittämällä oppilaitosten ja työnantajien toimintatapoja ja kulttuureja sukupuolen­mukaisen eriytymisen lieventämiseksi. Toimenpiteitä voidaan myös suunnata ryhmille, jotka sukupuolen lisäksi ovat muilta taustatekijöiltään erityisen heikossa työmarkkina-asemassa. Tällaisia ryhmiä ovat mm. maahanmuuttajat ja romanit.

Rahoitusta voi saada mm.

 • nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaukseen, valmentamiseen ja muuhun työllistymistä edistävään tukeen
 • nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kanssa toimivien tahojen välisen yhteistyön ja verkostojen kehittämiseen sekä yritysyhteistyöhön
 • työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävien toimintatapojen sekä niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöön ottamiseen
 • yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävien johtamisen ja työn organisoinnin toimintamallien kehittämiseen, levittämiseen ja käyttöön ottamiseen
 • sukupuolten välisiä osaamis- ja työllistymiseroja (mm. yrittäjyydessä) vähentäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi koulutukseen, ohjaukseen ja mentorointiin

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät ohjelmasta.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kaikki ohjelman erityistavoitteet löytyvät täältä

Valtakunnallinen ESR-haku tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen 1.12.2014 saakka

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman valtakunnallisen ESR-haun, joka koskee toimenpidekokonaisuutta Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä. Haussa etsitään hankkeita tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Haku avautuu 1.10.2014 ja päättyy 1.12.2014.

Hankkeen on oltava Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja sen tulee edistää samanaikaisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä ottaa huomioon myös työelämän kehittämisstrategian muut ulottuvuudet. Niitä ovat osaava työvoima, luottamus ja yhteistyö, innovointi sekä tulevaisuuden työpaikat. Edistäminen voi olla joko välitöntä suoraan työpaikkoihin kohdistuvaa tai välillistä tai kumpaakin niistä.

Hankkeen tulee kehittää luovia uudenlaisia toimintamalleja tai tuottaa erityistä lisäarvoa olemassa oleviin toimenpiteisiin yritysten ja organisaatioiden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Lisäksi hankkeiden tulee edistää toimijoiden verkottumista ja/tai erilaisia yhteistyön muotoja.

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

Hakeminen ohjelmaan tapahtuu EURA2014-järjestelmän kautta. Hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskukselle.

Hakuinfo 16.10.

Haun infotilaisuus pidetään 16.10.2014 klo 10–12 Helsingissä, Helsinki Congress Paasitorni. Tilaisuutta on mahdollista seurata webcastingilla.
Lisätietoa tilaisuudesta: www.rakennerahastot.fi  > Ajankohtaista >Tapahtumat.

Lisätiedot

 • Johanna Jalonen, rakennerahastoasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 154
 • Riikka Järvinen, asiakkuuspäällikkö, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 121
 • toimenpidekokonaisuuden yksityiskohdista: www.rakennerahastot.fi

Ohjelmakauden 2007-2013 edistymistilanne

Syyskuun aikana maksatukset edistyivät tasaisesti kaikissa ohjelmissa – parhaiten Itä-Suomen EAKR-ohjelmassa (lisäystä 1,8 prosenttiyksikköä) ja hitaimmin tällä kertaa Etelä-Suomen EAKR-ohjelmassa (lisäystä 0,9 %-yksikköä). Syyskuun maksatustahdin perusteella kaikissa ohjelmissa – Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmaa lukuun ottamatta – on syytä edelleen tehostaa maksatuksia mm. varmistamalla että hankkeet toimittavat maksatushakemuksensa ripeästi.

Toimintalinjoittainen tarkastelu osoittaa, että Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-ohjelmissa toimintalinjat ovat toteutumassa edelleen selvästi tasaisemmin kuin Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa (joissa TL1:n ja TL3:n maksatusasteiden ero on lähes 40 prosenttiyksikköä) tai ESR-ohjelmassa (jossa ero TL3:n ja TL4:n maksatusasteiden välillä on lähes 46 %-yksikköä).  

- Harri Ahlgren

Ota kantaa vähävaraisten avun ohjelmaan

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kansallista vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa 2014-2020. Ohjelmavalmistelun tässä vaiheessa yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä vähävaraisten avun toimenpideohjelmaluonnoksen sisällöstä. Tähän liittyvä kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa www.tem.fi/vahavaraistenapu2014. Saatu palaute otetaan huomioon valmisteltaessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa 2014–2020.

Ennakkotieto lakikoulutuspäivästä 5.11.2014

Keskiviikkona 5.11.2014 järjestetään Helsingissä Congress Paasitornissa rakennerahastotoimintaa koskeva koko päivän lakikoulutuspäivä.

Päivän aiheina ovat mm. alueiden kehittämis- ja rakennerahastotoimintaa koskeva laki ja rahoituslaki, uudistuneet valtiontukisäännöt sekä katsaus uuteen yritystukilainsäädäntöön. Tilaisuus on tarkoitettu  rakennerahastojen kanssa työskenteleville henkilöille ministeriöissä, maakunnan liitoissa ja ELY-keskuksissa.

Koulutustilaisuudesta tehtävä live webcasting-lähetys on myös katsottavissa tilaisuuden jälkeen tallenteena.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki lähetetään myöhemmin sähköpostitse.

Seuraava uutiskirje ilmestyy 16.10.2014

 


Näytetään tulokset 55 - 55 / 60
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 60