Vähähiilisyys rakennerahastohankkeissa

Suomi on sitoutunut EU:n päätöksen mukaisesti vähentämään merkittävästi hiilipäästöjään seuraavien vuosikymmenten aikana. Osana vähähiiliseen yhteiskuntaan pyrittäessä kehitetään tekniikoita ja tuotteita, jotka edesauttavat puhtaampiin tuotantotapoihin siirtymistä ja erityisesti luovat liiketoimintaa näistä uusista teknologioista. Kun erilaisessa kehittämisessä ja erityisesti investointitoiminnassa toimitaan siten, että toiminnasta aiheutuu aiempaa vähemmän hiilipäästöjä, voidaan siinäkin puhua vähähiilisyydestä. Näitä toimia tuetaan merkittävästi rakennerahoituksella.

Ohjelmakaudella 2014-2020 on rakennerahastoissa uutena teemana vähähiilinen talous. Se avaa tarkasteluun keskeisinä ohjelma-alueina energiankäytön tehostamisen ja uusiutuvan energian edistämisen. Vähähiilisyys on pitkälti sidoksissa kestävään kehitykseen, mutta sen tarkoituksena on konkretisoida joskus varsin väljää kestävän kehityksen -käsitettä toiminnallisemmaksi ja täsmällisemmäksi.

Rakennerahastohankkeet, jotka toteuttavat vähähiilisyyttä, ovat merkittävässä roolissa ohjelman toteuttamisessa. Ne sijoittuvat 1. ja 2. toimintalinjalle, jolloin teemaa täytyy tarkastella erityisesti yritystoimintaa tukevissa hankkeissa, olivat ne sitten yritysten itsensä toteuttamia kehittämishankkeita tai yritysten toimintaympäristöä ym. tukevia yleisempiä kehittämishankkeita.

Ohjelmakaudella 2014–2020 EAKR-rahoituksesta 25 prosenttia tulee kohdistua vähähiilisyyteen. Vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan muutoksia rakenteissa, uusia toimintatapoja ja -malleja, tuotekehitystä, investointeja sekä monialaista osaamisen kehittämistä. Varsinkin energia- ja materiaalitehokkuuden puolella on uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä tästä on ns. kiertotalous, jossa yritykset voivat muodostaa teollisia symbiooseja tehostamalla keskinäistä resurssien hyödyntämistä, kuten teknologiaa, osaamista, palveluita, sivuvirtoja ja myös jätteitä. Uudet ja laajenevat liiketoimintamahdollisuudet tarjoavat mahdollisuuden kehittää uusia työpaikkoja.

Hyvä vähähiilisyyttä tukeva hanke tiedostaa toteutusmallissaan mistä vähähiilisyydessä on kyse ja pyrkii konkretisoimaan tavoitteen valitsemalla sellaisen investoinnin tai toteutuksen, että se selkeästi tuo vähennystä hiilitaseeseen verrattuna johonkin toiseen toteutustapaan. Tällainen harkittu valinta on hyvä tuoda esiin hakemuksessa eritellysti. Se edesauttaa myös hankehakemuksen läpimenoa.

Vähähiilisyyttä ja sen merkitystä rakennerahastohankkeissa kuvataan tarkemmin oheisessa erityisesti hankekäsittelijöille suunnatussa tausta-aineistossa jossa on myös runsaasti hanke-esimerkkejä kuluvalta ohjelmakaudelta. Aineiston sisältö on myös tiivistetty oheiseen diaesitykseen, jossa on huomioitu myös hankehakijoiden näkökulma.