Central Baltic 2014–2020 -ohjelman valtion vastinrahahaku pienhankkeille 20.12.2016–27.1.2017

Valtion vastinrahahaku Central Baltic 2014–2020 -ohjelman pienhankkeille on avautunut. Pienhanke on kestoltaan enintään 2 vuotta ja sen EAKR-rahoitusosuus on maksimissaan 200 000 euroa. Tavallisen kokoisten hankkeiden vastinrahahaku järjestetään myöhemmin.

Vastinrahoitusta voi hakea suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön. Jos hankkeessa on useita suomalaisia partnereita, hakee yksi, suomalaispartnereiden keskuudestaan valitsema partneri vastinrahoitusta kaikkien puolesta. Jos hankkeen pääpartneri on suomalainen, on luontevaa, että tämä hakee vastinrahoitusta. Sitoumukset ovat hakukierroskohtaisia ja vastinrahoitus ei voi sisältää hankkeen valmistelurahoitusta.

Valtion vastinrahaa myöntää Varsinais-Suomen liitto, joka edustaa kaikkia muita ohjelma-alueen maakuntaliittoja ja valtion alueviranomaisia vastinraha-asioissa.

Valtion vastinrahan hakemiseksi tulee hakijan jättää hakemuksensa rahoitushakemuskaavakkeella vastinrahaa myöntävälle Varsinais-Suomen liitolle viimeistään 27.1.2017 klo 16.00 mennessä. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan sekä sähköisesti kirjaamo@varsinais-suomi.fi että kirjallisesti Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon (Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo, PL 273, 20101 Turku). Lisäksi sähköpostin liitteenä (skannaamattomana) word- tai pdf-muodossa ilman allekirjoitusta hakemusten sähköisen käsittelyn helpottamiseksi.

EU-tuki hankkeille Suomessa on enintään 75 prosenttia, jolloin hakijan oman rahoituksen osuudeksi jää 25 prosenttia. Valtion vastinrahaa voi saada enimmillään 70 prosenttia omarahoitusosuudesta. Hakijan on varauduttava vaihtoehtoiseen rahoitukseen, mikäli valtion vastinrahaa ei hankkeelle myönnetä.

Valtion vastinrahahakemukset käsitellään koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuina ohjelma-alueen maakunnan liitot ja ELY-keskukset. Hakemukset käsitellään ohjelma-asiakirjan kriteerien sekä Suomen ohjelma-alueen painotusten pohjalta. Arvioinnissa korostetaan ylimaakunnallisen yhteistyön merkitystä. Mikäli Central Baltic -ohjelman hallintokomitea hylkää hankkeen, raukeaa myös Varsinais-Suomen liiton vastinrahasitoumus.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ville Roslakka
Varsinais-Suomen liitto