Northern Periphery and Arctic

Northern periphery and Arctic -ohjelma on yhdeksän ohjelmakumppanin välinen valtioiden välisen yhteistyön ohjelma. Ensimmäinen Pohjoisen periferian yhteistyöohjelma käynnistyi vuonna 1997 ja nykyinen ohjelma on järjestyksessä neljäs. Kaudella 2014–2020 ohjelman arktista ulottuvuutta on vahvistettu.

Ohjelma-alue

Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista ja Irlannista sekä Pohjois-Irlanti, Islanti, Färsaaret ja Grönlanti kokonaisuudessaan. Yhdistävänä tekijänä on harva asutus ja syrjäinen sijainti. Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Pyrkimyksenä on saada mukaan toimijoita myös Luoteis-Venäjältä ja Koillis-Kanadasta.

Ohjelman toimintalinjat

Ohjelman toimintalinjoja ja niiden erityistavoitteita ovat:

  1. Innovaatio (lisääntynyt innovointi ja uuden teknologian siirto, lisääntynyt innovointi julkisten palvelujen tuottamisessa)
  2. Yrittäjyys (parantuneet tukijärjestelmät pk-yrityksille, markkinoiden laajentaminen)
  3. Energia (energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääntynyt käyttö asumisessa ja julkisissa infrastruktuureissa)
  4. Kestävä kehitys (syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden lisääntynyt kapasiteetti kestävään ympäristön hallinnointiin)

Ohjelmassa painotetaan myös arktisen yhteistyön tukemista ja sille on osoitettu rooli EU:n arktisen politiikan vahvistamisessa.

Rahoitus

Ohjelman EU (EAKR) -rahoitus on 50,2 miljoonaa euroa ja sitä vastaava ei-jäsenmaiden (Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret) rahoitus noin 9 miljoonaa euroa.

EU:n rahoitusosuus hankkeissa on 65 % tukikelpoisista kustannuksista (pk-yritysten osalta enintään 50 %). Tarvittava kansallinen rahoitus voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen.

Hallinto ja päätöksenteko

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii ruotsalainen Västerbottenin lääninhallitus. Yhteinen sihteeristö sijaitsee Kööpenhaminassa. Ohjelmalla on yhteinen seurantakomitea, jossa on enintään kaksi edustaja kustakin yhdeksästä kumppanimaasta. Seurantakomitea mm. valitsee rahoitettavat hankkeet. Kussakin kumppanimaassa on alueellinen neuvoa-antava työryhmä (RAG), joka antaa lausunnon hankehakemuksista, sekä alueellinen kontaktipiste (RCP), joka informoi ja neuvoo oman maansa hakijoita. Suomen RCP sijaitsee Lapin liiton yhteydessä.

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakemista varten järjestetään hakukierroksia, joiden yhteydessä järjestetään myös Suomen valtion vastinrahoituksen haku. Rahoitusta hakevissa hankkeissa tulee olla kumppaneita vähintään kolmesta ohjelman kumppanimaasta. Hankekumppaneiksi soveltuvat sekä julkiset että yksityiset toimijat, hankkeiden vetäjiksi kuitenkin vain EU-maiden, Norjan ja Islannin julkiset toimijat.

Lisäksi ohjelmassa on ollut aiemmin käytössä ns. valmisteluhankkeet (preparatory projects), joita ei voi tällä hetkellä hakea.

Tietoa ajankohtaisista hakukierroksista löytyy kohdasta hakijoille.

Lisätietoa

Suomen alueellinen kontaktipiste (RCP): Paula Mikkola

TEM:n yhteyshenkilöt: Helinä Yli-Knuutila ja Tuulia Väliheikk