URBACT III -ohjelma

URBACT-ohjelman tavoitteena on kokemustenvaihtoverkostojen kautta koota ja levittää kaupunkien kehittämisen hyviä kokemuksia, lisätä kaupunkien keskinäistä oppimista ja vahvistaa kaupunkien kehittämisosaamista. URBACT III -ohjelma on kaupungeille väline osallistua verkostoitumiseen ja kokemustenvaihtoon kaupunkikehityksen eri teemoista muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

URBACT III -ohjelma 2014–2020 on jatkoa kahden edellisen rakennerahastokauden kokemustenvaihto-ohjelmalle (URBACT I ja II). Edelliseen ohjelmaan verrattuna nykyisessä ohjelmassa on uutta yleiseen kokemustenvaihtoon keskittyvien verkostojen rinnalle luotavat verkostot, jotka keskittyvät kaupunkikehittämisen toimeenpanoon sekä verkostot, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja systemaattiseen siirtämiseen. Aiempaan ohjelmaan verrattuna myös ohjelman kehittämisosaamisen vahvistamiseksi antamaa tukea lisätään ja sen vaikuttavuutta jäsenmaatasolla vahvistetaan mm. kaupunkipolitiikkaan kytkettävien seminaarien kautta. Sisällöllisesti uusi ohjelma keskittyy aiempaa pienempään määrään teemoja ja on hallinnoltaan edellistä kevyempi.

Ohjelma-alue

URBACT III -ohjelma kattaa Interreg Europe, ESPON 2020 ja INTERACT III -ohjelmien tapaan koko EU:n (EU28). Lisäksi Norja ja Sveitsi osallistuvat ohjelman toteuttamiseen. Yhteistyötä ja synergiaa pyritään lisäämään kaikkien edellä mainittujen neljän ohjelman välillä.

Ohjelman erityiset tavoitteet ja teemat

1. Vahvistaa kaupunkien kykyä ja osaamista tehdä kestävää kaupunkipolitiikkaa ja toteuttaa kaupunkikehittämistä integroidulla ja osallistavalla tavalla
URBACT III –ohjelman keskeisin elementti on temaattiset kokemustenvaihtoverkostot, joiden kautta hyviä käytäntöjä vaihdetaan ja levitetään, kehittämisosaamista vahvistetaan ja tietoa kaupunkikehittämisestä lisätään. Työkaluna käytetään myös kansallisia kehittämisosaamisen vahvistamiseen tähtääviä seminaareja, joilla lisätään kaupunkien ja kansallisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta kaupunkipolitiikassa.

2. Kehittää kestävien kaupunkistrategioiden ja toimintaohjelmien valmistelun laatua
Kaupunkien kehittämistoimenpiteiden laatua voidaan kehittää strategioiden tietopohjaa vahvistamalla, politiikkalohkojen integroinnilla ja osallistamalla eri toimijaryhmät suunnittelussa. Laadukkaammilla strategioilla voidaan houkutella suurempi määrä rahoitusta kaupungin kehittämiseen. Näihin tavoitteisiin URBACT III kiinnittää huomiota. Erityisenä tavoitteena on kytkeä URBACTin piirissä tuotetut toimenpiteet tai suunnitelmat kiinteäksi osaksi koko kaupungin strategiaa ja vahvistaa siten ohjelman vaikuttavuutta kaupunkien strategisessa kehittämisessä.

3. Parantaa kestävien kaupunkistrategioiden ja toimintaohjelmien toteuttamista
Tavoitteella pyritään edistämään kaupunkien strategioiden ja toimenpiteiden toteuttamista mm. rakentamalla yhteyksiä eri rahoituslähteisiin. Ohjelman keskeisenä toimintamuotona tavoitteessa ovat kaupunkikehittämisen toimeenpanoon keskittyvät verkostot.

4. Helpottaa kehittäjille ja poliitikoille tarjolla olevan temaattisen kaupunkitiedon saatavuutta ja tietotaidon jakamista kestävästä kaupunkikehittämisestä
Tavoitteella pyritään lisäämään kaupunkikehittämistä koskevan tiedon saatavuutta kaikille toimijoille eri tasoilla ja tiedon parempaa hyödyntämistä. Ohjelman keskeisenä toimintamuotona tavoitteessa ovat hyvien käytäntöjen siirtämiseen kohdistuvat verkostot.

Ohjelman pääteemat, joiden ympärille yhteistyöverkostoja muodostetaan, ovat yhtenäinen kaupunkikehittäminen, talous, ympäristö, hallinto ja inkluusio.

Rahoitus

Ohjelman EU (EAKR) -rahoitus on n. 74,3 miljoonaa euroa. Kumppanimaat (Norja, Sveitsi) osallistuvat ohjelmaan omalla rahoituksella.

EU:n rahoitusosuus kehittyneillä alueilla (ml. Suomi) on 70 %. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen.

Hallinto ja päätöksenteko  

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Ranskan asunto- ja alueellisen tasa-arvon ministeriön yhteydessä oleva CGET-yksikkö. Myös ohjelmasihteeristö sijaitsee Ranskassa. Päätöksentekoelimenä toimii yhteinen seurantakomitea, jossa on enintään 3 edustajaa kustakin ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Kansallinen infopiste

Sihteeristö on asettanut nyt kolmannella ohjelmakaudella kansallisia infopisteitä (National URBACT Point, NUP), joiden pääasiallisena tehtävänä on välittää kaupungeille ja muille tahoille tietoa ohjelmasta, kuten hankehauista sekä välittää ohjelman kautta syntynyttä tietoa kaupunkien ja muiden kaupunkikehittäjien suuntaan.

Suomen infopiste toimii Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian yhteydessä.

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakemista varten järjestetään avoimia hakuja. Tietoa ajankohtaisista hakukierroksista löytyy kohdasta [hakijoille].

Lisätietoa

TEM:n yhteyshenkilö: Olli Voutilainen