Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelma

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat:

  • Suomi: Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso
  • Venäjä: Leningradin alue ja Pietarin kaupunki

Lisäksi ohjelman liitännäisalueita ovat Suomesta Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme ja Uusimaa sekä Venäjältä Karjalan tasavalta. Turku ja Moskova on nimetty ohjelma-alueen kannalta merkittäviksi keskuksiksi.

Ohjelman tavoitteet ja rahoitus

Kaakkois-Suomi – Venäjä -ohjelman yleistavoitteena on edesauttaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä, lieventää yhteisiä haasteita ja edistää alueellisesti tärkeiden toimijoiden liikkuvuutta parantaakseen rajat ylittävää yhteistyötä ja kestäviä edellytyksiä ohjelma-alueella.

EU:n ulkorajayhteistyötä koskeva ohjelmointiasiakirja edellyttää, että jokainen ENI CBC -ohjelma valitsee toteutettavakseen 1–4 temaattista tavoitetta. Valinnassa priorisoitiin niitä teemoja, joihin ohjelma voi parhaiten vaikuttaa ja joissa mahdollisuudet rajat ylittävään yhteistyöhön ovat parhaat.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelman temaattisiksi tavoitteiksi valittiin:

  1. Liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen
  2. Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
  3. Koulutuksen ja tutkimuksen sekä teknologisen kehityksen ja innovaatioiden tukeminen
  4. Rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen, liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinta

Yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelma on jaettu neljään toimintalinjaan, joilla määritetään alueelliset vahvuudet ja heikkoudet:

  1. Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous
  2. Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue
  3. Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue
  4. Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue

Toimintalinjan 1 tavoite on kehittää ja edistää tietopohjaista, innovatiivista taloutta ja hyödyntää alueen sijaintia vahvistamalla PK-yritysten toimintaympäristöä. Toimintalinjalla tuetaan myös uusien yritysten perustamista ja mahdollistetaan pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Toimintalinjan 2 tavoite on edistää ja tukea koulutusta ja tutkimusta sekä teknologista kehitystä ja innovaatioiden syntymistä.

Toimintalinjan 3 tavoite on tukea ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Toimintalinja 4 tavoite on rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen ohjelma-alueella.

Ohjelman kokonaisrahoitus on 72,30 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 36,15 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi ja Venäjä osallistuvat ohjelman rahoitukseen yhteensä 36,15 miljoonalla eurolla (50 % + 50 %).

Enintään 30 % ohjelmien EU-rahoituksesta voidaan suunnata suuriin infrastruktuurihankkeisiin (Large Infrastructure Project, LIP). LIP-hankkeissa EU:n rahoitusosuuden tulee ylittää 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeilla kehitetään esimerkiksi raja-alueiden liikenneväyliä ja raja-asemien infrastruktuuria.

Kaakkois-Suomi- Venäjä CBC -ohjelman hallintoviranomaisena toimii Etelä Karjalan liitto. Lisätietoja löydät ohjelman kotisivuilta: www.sefrcbc.fi.