Kaakkois-Suomi - Venäjä Interreg-ulkorajaohjelman julkinen kuuleminen käynnissä

2021-2027 Kaakkois-Suomi – Venäjä (South-East Finland – Russia) Interreg-ulkorajaohjelman hallintoviranomaisena toimiva Etelä-Karjalan liitto on käynnistänyt julkisen kuulemisen ohjelmaluonnoksesta (kappaleet 1,2 5 ja liitteet) sekä ohjelman ympäristövaikutusten arvioinnista.

Julkinen kuuleminen on auki 24.9.2021 saakka.

Kuulemiseen voi osallistua ohjelman kotisivuilla olevan palautelomakkeen kautta, sivuilta löytyy myös lisätietoa ja kuulemista koskevat materiaalit. Palautetta voi antaa suomen, englannin ja venäjän kielillä.  


Mitä ENI CBC:n jälkeen? Ulkorajaohjelmien 2021-2027 ohjelmointi on käynnissä

Rajat ylittävä yhteistyö Suomen ja Venäjän välillä jatkuu tulevalla 2021-2027 ohjelmakaudella kolmen ulkorajaohjelman puitteissa. Tulevien Kaakkois-Suomi – Venäjä, Karelia ja Kolarctic rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien valmistelu ja ohjelmointi ovat käynnissä. 

Ulkorajayhteistyöohjelmia valmistellaan osallistuvien maiden ja alueiden yhteistyönä, sidosryhmiä kuullen ja osallistaen. Lisätietoa ohjelmakohtaisesta valmisteluprosessista ja esimerkiksi julkisista kuulemisista on saatavilla Kaakkois-Suomi – Venäjä, Karelia ja Kolarctic rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien kotisivuilta sekä sosiaalisen median kanavista. Lisäksi ohjelmien hallintoviranomaiset ovat valmistelleet ohessa olevat esitykset kunkin ohjelman valmistelutilanteesta lokakuussa 2020: 

Lisätietoa ohjelmoinnista on saatavilla myös työ- ja elinkeinoministeriöstä: erityisasiantuntija Tuulia Väliheikki.

Lainsäädännön valmistelu

Koheesiopolitiikan asetusvalmistelut ovat viimeistelyvaiheessa neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kesken. EU:n ulkorajoilla toteutettavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien toimeenpanoa säädellään tulevalla kaudella pääasiassa Interreg-asetuksella. Kaikkiin koheesiopolitiikan asetusehdotuksiin voi tutustua täällä. Lisätietoja asetusneuvottelujen etenemisestä voi tiedustella myös työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoilta: Petri Haapalainen ja Martta Viitaniemi.

Myös kansallisesti on käynnissä aluekehittämisen lainsäädännön uudistaminen uutta ohjelmakautta varten. Voit tutustua lainsäädäntöprosessiin täällä. Lisätietoja kansallisen lainsäädännön Interreg-pykälien osalta voi tiedustella myös työ- ja elinkeinoministeriöstä: Helinä Yli-Knuutila

 


Katsaus Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ulkorajaohjelmien valmisteluun

Sisältövalmistelut etenevät 2021-2027 kauden Interreg-ulkorajaohjelmissa.

Tulevissa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettavissa rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa korostuvat EU:n Green Dealin mukaiset ympäristötavoitteet, alueiden elinkeinoelämän vahvistaminen, tutkimus- kehitys ja innovaatioyhteistyö, matkailu sekä ihmisten väliset yhteydet (people-to-people).

Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä -ohjelmien suomalaiset hallintoviranomaiset antoivat 17.6.2021 järjestetyssä ENI-yhteysverkon kokouksessa katsaukset nykyisten 2014-2020 ohjelmien toimeenpanosta, sekä tulevien ulkorajaohjelmien valmistelusta.

Esityksissä lisätietoa ohjelmakohtaisista painotuksista ja valmistelutilanteesta:

Ohjelmaluonnosten ja ympäristövaikutusten arviointien julkiset kuulemiset on suunnitelmissa järjestää syksyn 2021 aikana. Tarkempia lisätietoa ml. kuulemisten aikataulu löytyy kunkin ohjelman omilta nettisivuilta: Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi - Venäjä.  


Yhteistyö Euroopan ulkorajalla käynnistyy

Suomen ja Venäjän välillä sekä Pohjoiskalotin alueella toteutettavien rajat ylittävien yhteistyöohjelmien Kaakkois-Suomi - Venäjän, Kolarcticin ja Karelian toiminta käynnistyy 1. lokakuuta 2018. Ohjelmien rahoitussopimusten ratifiointiprosessi saatiin päätökseen elokuussa, ja sopimusten astuessa voimaan lokakuussa myös rahoitettaviksi valitut hankkeet voivat aloittaa toimintansa.

Ohjelmien valmisteluvaihe, joka käynnistyi jo toukokuussa 2013, on ollut melko pitkä ja haasteellinen. Linjaus jättää yhteistyöohjelmat pakotepolitiikan ulkopuolelle mahdollisti ohjelmien valmistelun jatkamisen, mikä oli merkittävää aluekehityksen ja kansallisten kehittämisstrategioiden näkökulmasta.

Ohjelmat ylläpitävät sidosryhmien välistä dialogia Euroopan komission, Suomen ja Venäjän välillä ja mahdollistavat keskeisten yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. Toteutettavien yhteistyöhankkeiden kautta ohjelmat tukevat sellaisten haasteiden ratkaisemista, jotka ylittävät maantieteelliset rajat. "Euroopan unionin osarahoittamien ulkorajayhteistyöohjelmien käynnistyminen avaa paljon mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän raja-alueiden kehittämiseen", toteaa työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen.

Rahoitusta rajanylittävään yhteistyöhön

Karelia ja Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelmia toteutetaan Suomen ja Venäjän välillä. Kolarctic-ohjelmaan kuuluu alueita myös Ruotsista ja Norjasta. Ohjelma-alueet kattavat koko noin 1340 kilometrin pituisen rajan Suomen ja Venäjän välillä.

Tähän mennessä ohjelmien seurantakomiteat ovat hyväksyneet yhteensä 66 kehittämishanketta rahoitettavaksi, jonka lisäksi Kareliassa on hyväksytty 13 mikrohanketta. Ohjelmiin on valittu myös laajoja infrastruktuurihankkeita, joiden sisällön ja rahoituksen viimeistely on parhaillaan käynnissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Ohjelmien yhteenlaskettu rahoitus on 178 miljoonaa euroa, joka sisältää osa-rahoituksen Euroopan unionilta, Venäjältä ja Suomesta sekä Kolarctic-ohjelmassa myös Ruotsista ja Norjasta. Hanketoiminta jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

Ohjelmat tukevat mm. toimintaa, jolla parannetaan alueiden saavutettavuutta, ympäristönsuojelua sekä yritysten toimintaedellytyksiä. Turvallisuus ja sujuvan liikkumisen kehittäminen sekä rajanylityspaikoilla että vesistöalueilla ovat yhteistyöteemoja jokaisessa ohjelmassa. Teemojen mukaisia hankkeita toteutetaan kehittämällä ja edistämällä myös maiden ja alueiden välistä yhteistyötä kulttuurin, koulutuksen ja tutkimuksen aloilla.

Ohjelmista voi vielä hakea rahoitusta uusille hankeideoille. Viimeiset rahoitushaut järjestetään 2019. Lisätietoa myönteisen rahoituspäätöksen saaneista hankkeista sekä haettavissa olevasta rahoituksesta julkaistaan ohjelmien kotisivuilla:

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 

Kolarctic CBC

Karelia CBC

Tiedote luettavissa englanniksi täältä ja venäjäksi täältä.

 

Lisätietoja:

 

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC

vs. Ohjelmajohtaja Tiina Jauhiainen

tiina.jauhiainen@sefrcbc.fi

 

Karelia CBC

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas

marko.ruokangas@kareliacbc.info

 

Kolarctic CBC

Ohjelmapäällikkö Riikka Oittinen

riikka.oittinen@lapinliitto.fi


Kilpailu pohjoisille hankkeille

Arktiset INTERREG- ja ENI –ohjelmat esittelevät uuden kilpailun, jossa halutaan palkita parhaat pohjoisen alueen hankkeet. Kaikki finalistit kutsutaan palkintogaalaan, joka järjestetään marraskuussa Ruotsissa. Kilpailu on avoin kaikille hankkeille, jonka rahoittavina tahoina ovat INTERREG-ohjelmat Pohjoinen periferia ja Arktis, Botnia-Atlantica tai Pohjoinen tai ENI CBC -ohjelma Kolarctic. Lisätietoa, hakuohjeet ja ilmoittautuminen kilpailuun löytyvät täältä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.9.2017

 


Yhteistyö yli rajojen EAY/ENI 2014-2020 -esite nyt myös englanniksi

Voit lukea Cross-border Co-operation INTERREG/ENI 2014-2020 -esitteen täältä. Sekä suomen- että englanninkieliset esitteet löytyvät Julkaisut-kohdasta "Tietoa EAY:sta"-sivulla.

 

Kansallisten aluekehittämisohjelmien lisäksi Euroopan unioni rahoittaa myös rajat ylittävää alueellista yhteistyötä unionin sisä- ja ulkorajoilla. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomi osallistuu yhdeksän sisärajaohjelman (EAY/INTERREG) ja kolmen ulkorajaohjelman (ENI CBC) toteuttamiseen. Esitteessä esitellään kaikki nämä kaksitoista ohjelmaa sekä joitakin esimerkkejä hyväksytyistä hankkeista.


Hankevalinta käyntiin Suomen ja Venäjän välisissä rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa

Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat ovat valinneet ensimmäiset rahoitettavat hankkeet.

Kolarctic-ohjelmassa seurantakomitea valitsi ensimmäisellä kierroksella 11 hanketta, joille myönnettiin rahoitusta yhteensä 12 miljoonaa euroa. Karelia-ohjelmassa seurantakomitea hyväksyi 14 niin kutsuttua mikrohanketta, joiden tavoitteena on valmistella laajempia investointi- tai kehittämishankkeita. Kaakkois-Suomi – Venäjä ohjelman rahoitusta myönnettiin yhteensä 7,1 miljoonaa euroa 10 hankkeelle.

Valitut hankkeet löytyvät kunkin ENI CBC -ohjelmien omilta kotisivuilta. Niiden toimeenpano voidaan aloittaa ohjelmien rahoitussopimuksien ratifioimisen jälkeen.