Karelia CBC -ohjelma

Karelia CBC -ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat:

  • Suomi: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Karjala
  • Venäjä: Karjalan tasavalta

Lisäksi ohjelman liitännäisalueita ovat Suomesta Lappi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, ja Etelä Karjala sekä Venäjältä Murmanskin Arkangelin ja Leningradin alueet. Helsinki, Pietari ja Moskova on nimetty ohjelma-alueen kannalta merkittäviksi keskuksiksi.

Ohjelman tavoitteet ja rahoitus

Karelia-ohjelman yleistavoitteena on tehdä ohjelma-alueesta houkutteleva elin-, työskentely- ja liiketoimintaympäristö. Ohjelma antaa panoksensa aluekehitykselle rahoittamalla rajanylittäviä yhteistyöhankkeita, jotka hyödyttävät alueita ja toimijoita rajan molemmilla puolilla. Ohjelma voi toimia myös laajempien kehityshankkeiden ja -kokonaisuuksien käynnistäjänä.

EU:n ulkorajayhteistyötä koskeva ohjelmointiasiakirja edellyttää, että jokainen ENI CBC -ohjelma valitsee toteutettavakseen 1–4 temaattista tavoitetta. Valinnassa priorisoitiin niitä teemoja, joihin ohjelma voi parhaiten vaikuttaa ja joissa mahdollisuudet rajat ylittävään yhteistyöhön ovat parhaat.

Karelia CBC -ohjelman temaattisiksi tavoitteiksi valittiin:

  1. Liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen
  2. Paikallisen kulttuurin edistäminen ja historiallisen perinnön säilyttäminen
  3. Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
  4. Rajojen hallinnon ja rajaturvallisuuden edistäminen, liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinta

Ohjelman toimintalinjat on luotu temaattisten tavoitteiden pohjalta siten, että kullekin temaattiselle tavoitteelle on vastaava toimintalinja. Toimintalinjat ovat:

  1. Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö
  2. Houkutteleva kulttuuriympäristö
  3. Puhdas ja miellyttävä elinympäristö
  4. Toimivat rajanylitykset

Toimintalinjan 1 tavoitteena on kehittää rajanylittävää yritysyhteistyötä ja luoda uusia työmahdollisuuksia ohjelma-alueen nykyisille ja tuleville asukkaille, erityisesti nuorille.

Toimintalinjan 2 tavoitteena on edesauttaa kestävien ja monipuolisten kulttuuripalveluiden kehittämistä.

Toimintalinjan 3 tavoitteena on parantaa ihmisten asuin- ja työympäristöä.

Toimintalinjan 4 tavoitteena on poistaa pullonkauloja ohjelma-alueen kansainvälisiltä rajanylityspaikoilta ja parantaa niiden turvallisuutta, ja näin mahdollistaa sujuva matkustaminen ja tavaroiden kuljetus rajan yli.

Ohjelman kokonaisrahoitus on 43,00 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 21,50 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi ja Venäjä osallistuvat ohjelman rahoitukseen yhteensä 21,50 miljoonalla eurolla (50 % + 50 %).

Enintään 30 % ohjelmien EU-rahoituksesta voidaan suunnata suuriin infrastruktuurihankkeisiin (Large Infrastructure Project, LIP). LIP-hankkeissa EU:n rahoitusosuuden tulee ylittää 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeilla kehitetään esimerkiksi raja-alueiden liikenneväyliä ja raja-asemien infrastruktuuria.

Karelia CBC -ohjelman hallintoviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto. Lisätietoa ohjelman kotisivuilta: www.kareliacbc.fi