Kolarctic CBC -ohjelma

Kolarctic CBC -ohjelman varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat:

  • Suomi: Lapin maakunta
  • Ruotsi: Norrbottenin lääni
  • Norja: Finnmarkin lääni, Tromssan lääni ja Nordlandin lääni
  • Venäjä: Murmanskin alue, Arkangelin alue ja Nenetsian autonominen piirikunta

Lisäksi ohjelman liitännäisalueita ovat Suomesta Pohjois-Pohjanmaan maakunta, Ruotsista Västerbottenin lääni sekä Venäjältä Karjalan ja Komin tasavallat. Pietarin kaupunki on nimetty ohjelma-alueen kannalta merkittäväksi keskukseksi

Ohjelman tavoitteet ja rahoitus

Kolarctic-ohjelman yleistavoitteena on edistää taloudellista toimintakykyä ja lisätä vetovoimaa alueella, jossa asukkaat ja matkailijat nauttivat arktisesta luonnosta, ja jossa luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla.

EU:n ulkorajayhteistyötä koskeva ohjelmointiasiakirja edellyttää, että jokainen ENI CBC -ohjelma valitsee toteutettavakseen 1–4 temaattista tavoitetta. Valinnassa priorisoitiin niitä teemoja, joihin ohjelma voi parhaiten vaikuttaa ja joissa mahdollisuudet rajat ylittävään yhteistyöhön ovat parhaat.

Kolarctic CBC -ohjelman temaattisiksi tavoitteiksi valittiin:

  1. Liike-elämän ja pk-yritysten kehittäminen
  2. Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen
  3. Alueiden saavutettavuuden kehittäminen, kestävien ja ilmastoystävällisten liikenne- ja viestintäjärjestelmien ja -verkkojen kehittäminen
  4. Rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen, liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinta

Ihmisten välisen (people-to-people) paikallisen rajat ylittävän toiminnan edistäminen, opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehityksen ja innovaatioiden tukeminen sekä ympäristön kestävyys ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat ohjelman läpileikkaavia tavoitteita, joita edistetään koko ohjelman toteutuksen ajan.

Yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelma on jaettu kahteen toimintalinjaan, joilla määritetään alueelliset vahvuudet ja ongelmat. Toimintalinjat ovat:

  1. Arktisen talouselämän, luonnon ja ympäristön elinvoimaisuus
  2. Ihmisten, tavaroiden ja tiedon sujuva liikkuminen

Toimintalinjan 1 tavoite on kehittää elinvoimaista talouselämää ja parantaa elämänlaatua kasvattamalla alueen vetovoimaa ja huolehtimalla luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Toimintalinjan 2 tavoite on parantaa liikenteen ja logistiikan sujuvuutta, toimivuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta, sekä helpottaa ihmisten, tavaroiden ja tiedon sujuvaa liikkumista rajojen yli ohjelma-alueella.

Ohjelman kokonaisrahoitus on 63,41 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 24,71 miljoonaa euroa. Ohjelmaan osallistuvat EU-valtiot ja Venäjä osallistuvat ohjelman rahoitukseen yhteensä 24,71 miljoonalla eurolla. Lisäksi Norjan rahoitus ohjelmalle on 14,00 miljoonaa euroa.

Enintään 30 % ohjelmien EU-rahoituksesta voidaan suunnata suuriin infrastruktuurihankkeisiin (Large Infrastructure Project, LIP). LIP-hankkeissa EU:n rahoitusosuuden tulee ylittää 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeilla kehitetään esimerkiksi raja-alueiden liikenneväyliä ja raja-asemien infrastruktuuria.

Kolarctic CBC -ohjelman hallintoviranomaisena toimii Lapin liitto. Lisätietoa löydät ohjelman kotisivuilta: www.kolarctic.fi.