Hakuajat

Alta löydät parhaillaan käynnissä olevat sekä päättyneet Etelä-Suomen hankehaut.

6Aika-strategian hakuilmoitukset löytyvät tämän verkkopalvelun Valtakunnaliset teemat -osiosta.

> Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Hakuajat

6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku 1.12.2015–15.1.2016

Alkaa: 1.12.2015
Päättyy: 15.1.2016

Sisältö:


Uudenmaan liitto avaa kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun 1.12.2015. Hankehakemuksia voi jättää EURA2014-järjestelmässä 15.1.2016 saakka.

Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategiaa toteuttavat niin sanotut kuutoskaupungit eli Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa.

Rahoitettavaksi haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman mukaisia ja 6Aika-strategian valittuihin painopisteisiin kohdistuvia EAKR-hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia.

Haku kohdistuu 6Aika-strategian painopisteisiin Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus.

Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteisiin:

 • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Erityistavoitteen 4.1 kohteena ovat 6Aika-strategian painopisteet: Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus.

Erityistavoitteen 5.1 kohteena on 6Aika-strategian painopiste: Avoin data ja rajapinnat.


Kuutoskaupungit ovat tunnistaneet neljä keskeisiä strategista teema-aluetta. Pilottihankkei­den toiminnan odotetaan kohdistuvan pääosin jollekin tai useammalle näistä teema-alueista. Lisäksi on mahdollista esittää pilottihankkeita myös sellaisilla teema-alueilla, joita ei tässä ole nostettu esille. Teema-alueet ovat:

 • Hyvinvointi
 • Oppiminen
 • Liikenne ja liikkuminen
 • Kaupunginosa kokeiluympäristönä
 • Jokin muu teema-alue

Rahoitusta hakevan pilotti- ja kokeiluhankkeen tulee tukea painopistealueensa kärkihanketta. Kärkihankkeet ovat kolmevuotisia kuutoskaupunkien yhteishankkeita, jotka rakentavat painopistealueen perustaa.

Avoimen datan kärkihankkeessa kuutoskaupungit avaavat tietovarantojaan avoimeksi dataksi yhteisiä toimintamalleja kehittäen ja noudattaen. Datan avaaminen ja hyödyntäminen luo innovaatioita ja liiketoimintaa, kun yritykset ja kehittäjät voivat käyttää dataa uusien palvelujen raaka-aineena. Avoin data tarjoaa pääsyn julkiseen tietoon, jonka hyödyntäminen on aikaisempaa helpompaa.

> Lue lisää 6Aika-sivustolta

Avoimet innovaatioalustat kärkihankkeessa on rakenteilla useita alustoja, joiden kohteina ovat mm. kaupunginosakehittäminen, erilaiset teknologialähtöiset innovaatioalustat, käyt­täjäyhteisöt sekä kaupunkien palveluprosessien ja tietovarantojen avaaminen innovaatioalus­toiksi.  Kärkihankkeessa kaupungit kehittävät ja pilotoivat myös erilaisia alustamai­sia toimintamalleja, kuten esimerkiksi prosessi, jolla tunnistetaan kaupunkien kehittämistarpeita ja tunnistettuihin tarpeisiin perustuen kehitetään uusia kaupunki-innovaati­oita.

> Lue lisää 6Aika-sivustolta

Avoin osallisuus ja asiakkuus kärkihankkeessa luodaan uusi tapa suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaspalvelua ja kaupungin palveluita. Uusi asiakaspalvelumalli mahdollistaa käyttäjälähtöisten uusien palveluiden tuottamisen yhteistyössä yritysten ja tutkimuslai­tosten kanssa.

> Lue lisää 6Aika-sivustolta

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelmassa.. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitettavat hankkeet ovat vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, ja tahojen on tultava vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta

Ohjelma-asiakirja määrittelee kullekin erityistavoitteelle hankkeiden mahdolliset kohderyhmät.

Kaikille painopistealueille haetaan sekä pieniä että isoja hankkeita, joita arvioidaan omina kokonaisuuksinaan:

 • noin yhden vuoden kestävät pilottihankkeet ja
 • noin kaksi vuotta kestävät pilottihankkeet.


Hakukierroksen painotukset

6Aika-strategian painopiste: Avoin data ja rajapinnat

Pilottihankkeiden tavoitteena on datapohjaisen liiketoiminnan edistäminen.

 • Toteutetaan malleja, menetelmiä ja palveluja, jotka johtavat konkreettisiin toimen­piteisiin datapohjaisen liiketoiminnan kiihdyttämiseksi ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Aktivoidaan yritykset kehittämään uusia datapohjai­sia sovelluksia ja palveluita.
 • Tavoitetta voidaan mahdollistaa:
  • Avaamalla dataa ja rajapintoja. Erityisesti tarkoin valittuja datan ja rajapinto­jen avauksia, joissa on merkittävää liiketoimintapotentiaalia.
  • Keräämällä dataa. Hyödyntämällä mm. joukkoistamisen menetelmiä, laitteita (anturit, mobiililaitteet jne.) ja/tai sosiaalista mediaa. Tuotetaan uutta dataan perustuvaa tietoa erityisesti elinkeinoelämän tarpe­isiin.
  • Kehittämällä ja rikastamalla dataa. Alkuperäisen datan parantaminen esi­merkiksi rikastamalla käyttäjien datalla, ja parannetun datan takaisinsyöttö jär­jestelmään. Tutkitaan tällaisen kaksisuuntaisen rajapinnan mekanismia, ohjeis­tusta ja ehtoja sekä toteutustapaa. Pilotoidaan syntynyttä ratkaisua ai­doilla rajapinnoilla.

Avoimen datan ja rajapintojen hanketoiminta on rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 eritystavoitteen 5.1 "Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen" alaista toimintaa, joten hankehakemusten tulee täyttää erityistavoitteen reunaehdot. Hankkeiden kohderyhmänä ovat yritykset.

Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistuvat kohderyhmänä oleviin yrityksiin.
 

6Aika-strategian painopiste: Avoimet innovaatioalustat

Pilottihankkeiden tavoitteena on innovaatioalustoja hyödyntäen synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työllisyyttä.

 • Tavoitteena on kasvattaa alustoilla toimivien yritysten ja t&k&I-toimijoiden määrää sekä synnyttää yrityslähtöisiä tuotteita ja palveluja. Toiminta kytkeytyy nimettyyn toimi­alaan/klusteriin ja yritysrajapinta on määritelty hankehakemuksessa.
 • Pilottihankkeissa hyödynnetään ja testataan joko kehitteillä olevia kärkihankkeen inno­vaatioalustoja (kts. Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke http://6aika.fi/avoimet-innovaatioalustat-karkihanke/) tai rakennetaan ja pilotoidaan uusia innovaatioalustoja. Alustat voivat olla joko fyysisiä ja/tai virtu­aalisia.
 • Pilottihankkeissa alustalla yhdistyvät laaja-alainen yhteistyö sekä uusien ratkaisu­jen, palveluiden tai tuotteiden luominen tai olemassa olevien parantaminen. Mm. inno­vaatioiden kaupallistaminen on pilotoinnin kohteena.
   

6Aika-strategian painopiste: Avoin osallisuus ja asiakkuus

Pilottihankkeiden tavoitteena on

 • tuottaa uutta sisällöllistä tai menetelmällistä yhteistyötä asiakaspalvelumallien eri osien (kuten asiakkuuksien hallinta, monikanavaisuus, monituottajuus) kehit­tämiseen hyödyntäen mm. palvelumuotoilua ja yhteiskehittämisen toimintamalleja.
  tai
 • tuottaa tunnistetuille asiakassegmenteille ratkaisuja, jotka lisäävät palveluiden tuotta­vuutta, luovat uutta yrittäjyyttä ja/tai vähentävät julkisten palveluiden ky­syntää.

Avointen innovaatioalustojen sekä Avoimen osallisuuden ja asiakkuuden hanketoiminta on rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 erityistavoitteen 4.1 "Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta" alaista toimintaa, joten hankehakemusten tulee täyttää erityistavoitteen reunaehdot. Hankkeiden kohderyhminä ovat yritykset sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

Hankehakemuksessa tulee esittää konkreettiset toimenpiteet, jotka kohdistuvat kohderyhmänä oleviin yrityksiin ja/tai tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin.


Valintakriteerit:


Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

> Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet

Lisäksi kaikkien hankkeiden arvioinnissa käytetään 6Aika-spesifejä valintakriteerejä:

 • Hanke mahdollistaa uusien markkinavetoisten ratkaisujen ja palvelujen syntymistä.
 • Hanke toteuttaa kaupunkien, yritysten, t&k&i-toimijoiden ja asiakkaiden välistä tuotekehitys-, innovaatio- tai kaupallistamisyhteistyötä.
 • Esitetyt toimenpiteet, rahoitussuunnitelma ja hanketta toteuttava konsortio ovat tarkoituksenmukaisia.

Sekä erityisille valintakriteereille että 6Aika-spesifeille valintakriteereille on määritelty painoarvot, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.

> Hakijan opas


Hakemusten toimitustapa:


Haku tapahtuu sähköisesti EURA 2014-järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Paperiversiota ei toimiteta lainkaan. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hanke on nimettävä EURA 2014 -järjestelmän hakemuslomakkeen kohdassa 3 niin, että nimen alussa on maininta 6AIKA. Esimerkiksi 6AIKA: Hankkeen työnimi.


Toimitusosoite:


Sähköisesti EURA 2014-järjestelmässä:
> www.eura2014.fi


Lisätiedot:


Hanna Laaksonen, rakennerahastoasiantuntija
+358 40 574 8930
hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, vt. ohjelmajohtaja
+358 400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

> 6Aika-strategiatoimiston yhteystiedot


Linkit:


> Rakennerahastojen verkkopalvelu

> 6Aika Uudenmaan liiton verkkosivuilla

> 6Aika-verkkosivut

> EURA 2014-järjestelmä