« Takaisin

Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 25.10.–30.11.2017, varsinainen haku päättyy 5.3.2018

Alkaa: 25.10.2017
Päättyy: 5.3.2018

Sisältö:


Etelä-Suomen EAKR -hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 25.10.–30.11.2017, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa maaliskuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

 • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky
 • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
   

Hakukierroksen painotukset

Syksyn 2017 EAKR-haussa maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joita tällä hakukierroksella halutaan painottaa. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu alla.

Haussa toivotaan saatavan runsaasti ylimaakunnallisia hankehakemuksia. Ylimaakunnallisille hankkeille ei ole erikseen valittua painopistettä, vaan ne voivat vapaasti hyödyntää sisältöjä toimintalinjalta 2. Ylimaakunnallisia hankkeita toivotaan varsinkin erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalassa haussa ovat avoinna kaikki toimintalinjan 2. erityistavoitteet:

 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Rahoitettaviksi haetaan energia-, ympäristö- ja hyvinvointialaa sekä uusia teollisia menetelmiä ja materiaaleja koskevia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita. Yrityksille luodaan edellytyksiä kehittää ja ottaa käyttöön uusia tuotteita, palveluja ja uusia tuotantomenetelmiä ja hyödyntää digitalisaatiota. Rahoitettavissa hankkeissa edistetään myös alueen vähähiilisyyttä.

> Etelä-Kajalan maakuntaohjelma

> Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2018-2021

Kanta-Häme

Kanta-Hämeessä toivotaan hakemuksia kaikkiin toimintalinjan 2 erityistavoitteisiin. Myös ylimaakunnallisia hankkeita toivotaan tarjolla olevista teemoista.

Erityistavoite 3.2, uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Haun painopisteenä on

 • vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen

Erityistavoite 4.1, tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Haun painopisteenä on

 • elinkeino- ja yritystoimintaa tukevien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintojen sekä osaamiskeskittymien kehittäminen

Erityistavoite 5.1, yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Haun painopisteenä on

 • elinkeinoelämää tukevien tutkimusten, selvitysten ja kokeilujen kehittäminen sekä palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen.

Hankkeiden on toteutettava marraskuussa hyväksyttävän Häme 2018+ -ohjelman maakuntaohjelmaa 2018-2021 ja sen kolmesta toimintalinjasta nousevia kehittämisen kärkiä. Hankkeiden on myös perustuttava mahdollisuuksien mukaan Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiaan ja sen painopisteisiin.

> Häme 2018+ -ohjelma

Kymenlaakso

Kymenlaaksossa on haussa avoinna toimintalinjojen 1 ja 2 eritystavoitteet. Niin maakunnallisten kuin ylimaakunnallisten hankkeiden pitää noudattaa maakuntaohjelman- ja strategian linjauksia. Yhteiseen cleantech-teemaan toivotaan hakemuksia samoin kuin ylimaakunnallisia hakemuksia.

> Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021

Päijät-Häme

Päijät-Hämeessä haetaan hankkeita kaikkiin toimintalinjojen 1 ja 2 erityistavoitteisiin. Toiveena on saada niin ylimaakunnallisia kuin maakunnallisiakin hankehakemuksia.

Hankkeiden on oltava Päijät-Hämeen maakuntaohjelman mukaisia (l. tukee jotakin seuraavista ylätavoitteista)

 • Alueen vetovoiman lisääminen
 • Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan
 • Uusien kasvualojen kokeileminen

> Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2018-2021

Uusimaa

Tasapainoinen ja elinvoimainen Uusimaa - Start-upien ja pk-yritysten kasvun edistäminen, toimintalinja 1, erityistavoite 1.1​.

 • Tunnistetaan yritysten osaamiskapeikkoja, joita voi olla esimerkiksi markkinoinnissa, digitaalisissa ratkaisuissa, asiakastarpeiden tunnistamisessa tai myynnissä
 • Tuetaan yrityksiä uudistumistarpeidensa ja kasvupotentiaalinsa havaitsemiseen, konkreettiseen kehittämiseen ja erikoistumiseen sekä verkostomaisen yhteistyön kehittämiseen ja uusiin yhteistoimintamuotoihin​

Ylimaakunnallisia hankkeita toivotaan ensisijaisesti toimintalinjan 2 erityistavoitteelle 3.2​, mutta myös erityistavoitteille 4.1 ja 5.1.

Lisäksi hakemuksissa tulee selkeästi esittää, miten hankkeet kohdistuvat Uusimaa-ohjelma 2.0 sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian toteuttamiseen.

> Uusimaa-ohjelma 2.0

> Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa aukaistaan hakuun toimintalinja 2 ja sen kaikki erityistavoitteet. Valinnassa painotetaan maakuntastrategian mukaisia, positiivista rakennemuutosta tukevia innovatiivisia kehittämistoimia.

> Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2018-2021

Erillisteema

Haussa on tarjolla myös erityisteema, joka on kansainvälisyyttä ja yritysyhteistyötä korostava "Cleantech-alan kansainvälistyminen Itämeren alueella". Hankkeiden toivotaan tarttuvan erityisesti uusien haasteellisten markkina-alueiden kartoittamiseen ja kaupallisen yhteistyön edistämiseen yhteistyössä muiden Itämeren alueen toimijoiden kanssa.

Cleantech-teeman hankkeet voivat kohdistua toimintalinjoille 1 ja 2 sen mukaan mitä toimintalinjoja kukin alue avaa sekä kaikkiin niiden erityistavoitteisiin. Koska teema liittyy cleantechiin, on luontevaa sijoittaa hankkeet mm. toimintalinjan 2 erityistavoitteeseen 3.2. Ylimaakunnallisena haettaessa hanke on sijoitettava toimintalinjalle 2.

Hankkeiden toivotaan olevan aidosti kansainvälisiä, jolloin toisista maista olevat osapuolet hakevat rahoitusta omasta maastaan. Toisten maiden osapuolten kustannuksia ei voida maksaa tässä haussa tarjolla olevasta rahoituksesta. Teemaa varten ei ole tarjolla erillistä lisärahoitusta ja hankkeet osallistuvat tavanomaiseen arviointiprosessiin.


Valintakriteerit:


Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

> Hakijan opas

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.


Hakemusten toimitustapa:


Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta koordinoivaan Uudenmaan liittoon 30.11.2017 mennessä erillisellä idealomakkeella.

> Ideahakulomake, pdf

Sähköisen pdf-lomakkeen täyttö onnistuu, kun lataat tiedoston ensin koneellesi ja avaat sen Adobe Acrobat -ohjelmalla.

> Ideahakulomake, doc

Word-lomake avautuu suoraan täytettävässä muodossa Microsoft Word -ohjelmalla
 

Haun toisessa vaiheessa varsinaiset viralliset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää 5.3.2018 mennessä.


Toimitusosoite:


Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 30.11.2017 klo 14.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona tai postitse (Postitettaessa postileiman päiväys viimeistään 30.11.2017):

Sähköpostin liitetiedostona (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Viestin aihe/otsikkokenttään merkintä "EAKR-ideahaku"

tai postitse osoitteeseen:

Uudenmaan liitto / kirjaamo
EAKR-ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki


Lisätiedot:


Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita.

> Hakijan opas

Rahoituksesta kiinnostuneille järjestettiin 1.11.2017 infotilaisuus, jossa esiteltiin haun painopisteitä ja hakemuksille asetettuja vaatimuksia.

> Infotilaisuuden videotaltiointi

 


Linkit: