Hakuajat

Alta löydät parhaillaan käynnissä olevat sekä päättyneet Etelä-Suomen hankehaut.

6Aika-strategian hakuilmoitukset löytyvät tämän verkkopalvelun Valtakunnaliset teemat -osiosta.

> Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Hakuajat

Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 4.11.–15.12.2015, varsinainen haku päättyy 12.2.2016

Alkaa: 4.11.2015
Päättyy: Ideavaihe: 15.12.2015, varsinainen haku: 12.2.2016

Sisältö:


Etelä-Suomen EAKR -hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 4.11.–15.12.2015, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa helmikuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA 2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

 • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky
 • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Hakukierroksen painotukset

Syksyn 2015 EAKR-haussa Etelä-Suomessa maakuntien yhteisenä painopisteenä on kiertotalous. Kiertotaloudella tarkoitetaan tässä yhteydessä materiaalin ja energian kiertoa luontoa säästävällä tavalla.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen lineaarinen jätteeksi päätyvä resurssien käyttö suljetun kierron järjestelmiksi, joissa jäte ei ole enää jätettä vaan raaka-aine seuraavalle prosessille. Kiertotalouteen linkittyvät myös teolliset symbioosit. Haun piiriin kuuluvat kiertotalouteen liittyvät

 • soveltava tutkimus
 • innovaatiot ja niiden testaus/pilotointi
 • liiketoimintamallien kehittäminen
 • osaamisen kehittäminen alueilla.

Lisäksi maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joihin liittyviä hankkeita tällä hakukierroksella ensisijaisesti haetaan rahoitettaviksi. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain ovat:

Etelä-Karjala

Hakukierroksella etsitään rahoitettavaksi Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa toteuttavia hankkeita, jotka vahvistavat Etelä-Karjalan kilpailukykyä kansainvälisenä osaamis- ja innovaatiokeskittymänä ja luovat edellytyksiä uusille teollisille investoinneille, kansainväliselle liiketoiminnalle ja työpaikkojen syntymiselle.

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Kanta-Häme

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

 • Erityistavoite 2.1. Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Toimintalinjassa 1 haun painopisteenä on yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tukitoimet. Tavoitteena toimintalinjan rahoituksessa on, että sillä vahvistetaan kasvuhakuisten, kansainvälistyvien sekä kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia, tuetaan kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyisyyttä edistäviä kehittämishankkeita ja kehitetään yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja.

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

Haun painopisteinä erityistavoitteessa 4.1 ovat:

 • älykkääseen erikoistumiseen pohjautuvien innovaatiokeskittymien kehittäminen ja vahvistaminen
 • valmiuksien luominen asumiseen liittyviin uusiin innovaatioihin

Tavoitteena rahoituksessa on, että hankkeilla tuetaan erityisesti kysyntälähtöisten innovaatioiden edistämistä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa ja levittämistä

Haun painopisteinä erityistavoitteessa 5.1 ovat:

 • Suomen kasvukäytävän kehittämiskokonaisuus
 • digitalisaation edistäminen
 • pk-yritysten osaamis- ja kehittämistarpeet

Tavoitteena rahoituksessa on, että hankkeilla lisätään tuottavuutta ja vauhditetaan tuotekehitystoimintaa, kaupallistamista, uusien teknologioiden ja mahdollistavien teknologioiden kehitystä. Yrityksiä pyritään auttamaan siten, että ne pystyvät kehittämään innovatiivisempia tuotteita, prosesseja, markkinointia ja palveluita sekä saattamaan niitä markkinoille.

Kymenlaakso

Haun painopisteenä on kiertotalous.

Kiertotaloudella tarkoitetaan tässä yhteydessä materiaalin ja energian kiertoa luontoa säästävällä tavalla. Tavoitteena on muuttaa nykyinen lineaarinen jätteeksi päätyvä resurssien käyttö suljetun kierron järjestelmiksi, joissa jäte ei ole enää jätettä vaan raaka-aine seuraavalle prosessille. Kiertotalouteen linkittyvät myös teolliset symbioosit. Haun piiriin kuuluvat kiertotalouteen liittyvät soveltava tutkimus, innovaatiot ja niiden testaus / pilotointi, liiketoimintamallien kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen alueilla.

Päijät-Häme

Haun painopisteenä on maakuntien yhteinen teema kiertotalous kaikissa toimintalinjan 2 erityistavoitteissa ja päijäthämäläisenä painopisteenä on lisäksi kokeilukulttuuri.

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Kokeilukulttuurin edistämiseksi rahoitetaan sellaista kokeellista toimintaa, joka tuottaa uusia ideoita Päijät-Hämeen maakuntaohjelman mukaisiin toimintalinjoihin. Kokeilukulttuurihankkeiksi haetaan korkeintaan vuoden kestäviä projekteja, jotka pyrkivät kokeilemaan ja demonstroimaan edistyksellisiä, jopa radikaaleja ideoita, joiden riskitaso on tavanomaista suurempi.

Uusimaa

Toimintalinja 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

 • Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

 • Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Uudellamaalla haettavien hankkeiden tulee liittyä seuraaviin teemoihin:

 • Kuntien elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uuden osaamisintensiivisen/korkean lisäarvon liiketoiminnan luominen alueelle
 • Uusiutuvasta energiasta ja energiatehokkuudesta kilpailuetua
 • Kiertotalous (Etelä-Suomen maakuntien yhteinen teema)

Varsinais-Suomi

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Varsinais-Suomessa kiertotalousteeman lisäksi hakuteemaksi on valittu bio- ja lääkeala sekä Salon rakennemuutos ja siihen reagointi. Jälkimmäisen osalta hankkeistus voi kohdistua rakennemuutoksen vaikuttavuusalueille, joita on myös Salon ulkopuolella.


Valintakriteerit:


Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

> Hakijan opas

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä.

> Arviointikriteerit

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.


Hakemusten toimitustapa:


Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta koordinoivaan Uudenmaan liittoon 15.12.2015 mennessä erillisellä idealomakkeella.

> Ideahakulomake, pdf

Sähköisen pdf-lomakkeen täyttö onnistuu, kun lataat tiedoston ensin koneellesi ja avaat sen Adobe Acrobat -ohjelmalla.

> Ideahakulomake, doc

Word-lomake avautuu suoraan täytettävässä muodossa Microsoft Word -ohjelmalla.

Haun toisessa vaiheessa varsinaiset viralliset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää 12.2.2015 mennessä.


Toimitusosoite:


Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 15.12.2015 kello 14.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona tai postitse. Postitettaessa postileiman päiväys viimeistään 15.12.2015.

Sähköpostin liitetiedosto toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Viestin aihe/otsikkokenttään merkitään "EAKR-ideahaku".

Postiosoite:

Uudenmaan liitto / kirjaamo
EAKR-ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki


Lisätiedot:


Hakijan opas ohjeistaa tuen hakijoita.

> Hakijan opas

Hakuinfot:

Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen hakijoille järjestetään marraskuussa 2015 kolme infotilaisuutta, joissa esitellään haun painopisteitä ja hakemuksille asetettuja vaatimuksia.

> Kutsu ja ilmoittautuminen

> Helsingissä 4.11.2015 järjestetyn infotilaisuuden videotaltiointi

 


Linkit:


> Etelä-Suomen maakunnan liittojen yhteyshenkilöt

> Rakennerahastotietoa Uudenmaan liiton sivuilla