Kehittämisen painopisteet Etelä-Suomessa

Manner-Suomen alueella toteutetaan yhteistä Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaa, joka käsittää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Rakennerahasto-ohjelman lisäksi keskeisessä roolissa ovat kunkin maakunnan omat älykkään erikoistumisen linjaukset, jotka on esitetty maakuntastrategioissa. Etelä-Suomen alueeseen kuuluu kuusi maakuntaa, joissa kussakin on omat Maakunnan yhteistyöryhmien (MYR) hyväksymät kehittämisen painopisteet. Maakunnallisista painopisteistä voi lukea tarkemmin maakuntien alasivuilta. Etelä-Suomen alueellisen rahoituksen lisäksi hankkeita on mahdollista rahoittaa valtakunnallisista kehittämisohjelmista. Lisätietoja valtakunnallisen rahoituksen osiosta.

Etelä-Suomessa rakennerahastovaroilla on tarkoitus monipuolistaa elinkeinorakennetta ja lisätä kasvavien, innovatiivisten ja kansainvälistyvien yritysten määrää. Yrityksiä kannustetaan kehittämään uusia tuotteita ja palveluita etenkin kansainvälistyville markkinoille ja ottamaan käyttöön tuottavuutta edistäviä innovaatioita. Pk-yrityksiä tuetaan myös kasvupotentiaalinsa ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä, erikoistumisessa ja verkostomaisen yhteistyön lisäämisessä.

Energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ohjelma tähtää uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden käytön lisääntymiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen. Etelä-Suomessa erityisesti biotalouden edistäminen on osa toimenpiteitä, joilla vähähiilisyyden tavoitetta edistetään. Samoin energiatehokkuus ja resurssiviisaus ovat ohjelman painopisteitä. Kaupunkiseuduilla tulee edistää rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka paitsi edistävät vähähiilisyyttä sinänsä myös avaavat edelläkävijämarkkinoita alueen yrityksille.

Etelä-Suomessa ESR-rakennerahastovaroin rahoitetaan toimenpiteitä, joiden kohderyhmänä ovat nuoret ja muut vaikeasti työllistyvät. Vaikeasti työllistyviin ryhmiin luetaan mm. maahanmuuttajat ja ulkomaalaistaustaiset. Nuorten työllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat keskeisiä haasteita koko Suomessa. Tavoitteena on varmistaa, että koulutuksen laadullinen ja määrällinen tarjonta ja työvoiman kysyntä kohtaavat toisensa. Mahdollisimman moni nuori aloittaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa heti perusopetuksen jälkeen, työmarkkinoille siirrytään mahdollisimman sujuvasti ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulutuksen jälkeen ja myös syrjäytymisvaarassa olevien ja erilaisten oppijoiden ammattiosaamisesta huolehditaan.

Rakennerahastovaroin vähennetään sosiaalista eriarvoisuutta vaikuttamalla esimerkiksi koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin, tukemalla sosiaalisia verkostoja ja haavoittuvassa asemassa olevia ja kehittämällä palvelujen saatavuutta ja laatua yhdenvertaiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään työttömien ja osatyökykyisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työmarkkinoille kiinnittyminen ja työn tekeminen ovat ensisijaiset ja kestävimmät keinot torjua köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Maakuntien yhteistyöryhmät


Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa rakennerahasto-toimintaa maakunnassa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia.  MYRien kokousten pöytäkirjat löydät kunkin maakunnan painopisteistä kertovasta osasta.