Kymenlaakso-ohjelma: Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Kymenlaakso-ohjelma sisältää Kymenlaakson maakuntasuunnitelman 2030 sekä maakuntaohjelman vuosille 2014–2017. Kymenlaaksossa rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita.

"Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä" -visiossa Kymenlaakso on elinvoimainen asuin- ja liiketoimintaympäristö Pohjoisen kasvuvyöhykkeen ytimessä.

Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2014.

Maakuntasuunnitelman strategiset valinnat

 • Turvallinen ja toimiva osaamis- ja liiketoimintaympäristö
  Yrityksille tarjotaan luotettava liiketoimintaympäristö suurien markkina-alueiden EU:n ja Venäjän välissä. Kontakteja ja kumppanuuksia haetaan myös muiden ns. BRIIKS-maiden kehittyvistä talouksista.
 • Laadukas, puhdas ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö
  Osaavat ja osallistuvat ihmiset ovat maakunnan keskeisin voimavara. Panostamalla asuin- ja toimintaympäristön laatuun, puhtauteen ja viihtyisyyteen alue on mielenkiintoinen ja houkutteleva tulevaisuuden osaajille.
 • Pääliikenneväylät ja –yhteydet sekä rajaliikenne
  Henkilöliikenteen matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset ovat sujuvia ja turvallisia. Liikenneyhteydet tukevat ihmisten hyvinvointia, työssäkäyntiä, matkailua, yritysten kilpailukykyä ja alueiden elinvoimaa. Liikennejärjestelmä mahdollistaa Suomen kansantaloudelle tärkeiden toimialojen kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet.
 • Pohjoista kasvuvyöhykettä hyödyntävät ja vahvistavat toimialat ja niiden rajapinnat
  Toimialat ovat innovatiiviset palvelut, luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät tekniikat sekä ICT-alan uudet avaukset.

Maakuntaohjelma 2014–2017

Maakuntaohjelman keskeinen tavoite on hyödyntää maakunnan sijainti Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Hyvin toimivaa infrastruktuuria hyödynnetään ja kehitetään uuden liiketoiminnan ja uusien palvelujen alustana siten, että yritykset kokevat alueen kiinnostavaksi paikaksi investointien, sijoittumisen sekä liiketoiminnan ja viennin kannalta.

Ohjelman toimenpiteillä parannetaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä, vahvistetaan yrityspohjaa uudella liiketoiminnalla, lisätään kasvuyritysten ja kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten määrää sekä kehitetään koulutusta ja osaamista.

Aluerakenteen keskeinen tavoite on ekotehokkaan ja eheän yhdyskuntarakenteen kehittäminen. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteistoiminta liittyy Venäjän naapuruuden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja metsäklusterin uudistumiseen.

Maakuntaohjelman painopistealueet:

INNOVATIIVISET PALVELUT; tuotteistetut palvelukokonaisuudet

 • pk-yritysten kansainvälistäminen
 • ulkomaisten investointien houkutteleminen alueelle
 • logistisen aseman vahvistaminen ja uusien palvelukonseptien kehittäminen
 • kaupan ja matkailutarjonnan kehittäminen

LUONNONVAROJEN ÄLYKÄS KÄYTTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT TEKNIIKAT; metsäosaamisen monipuolistaminen ja konvergointi vihreään talouteen, uusiutuvan ja puhtaan energian tuotantoratkaisut ja elintarvikeala, lähiruoka

 • metsäalan toimintaedellytysten ja osaamisen uudistaminen
 • tuotekehittelyn edistäminen
 • elintarvikkeiden jalostusketjujen ja niihin liittyvän yritystoiminnan kehittäminen
 • biotalousosaamisen kehittäminen

ICT-ALAN UUDET AVAUKSET; palvelinkeskukset, viihdepelit, hyötypelit ja pelillistäminen, kyberturvallisuus

 • palvelinkeskusten osaamistarpeeseen vastaaminen
 • pelillistämiseen perustuvan liiketoiminnan ja osaamisen edistäminen
 • ICT sovellusten hyödyntäminen uudenlaisten palvelujen luomisessa
 • kyberturvallisuusosaamisen kehittäminen

VETOVOIMAINEN KYMENLAAKSO; kohderyhmänä yritykset, asukkaat, nuoret/opiskelijat, ikääntyvä väestö ja muuttajat

 • nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisen tukeminen
 • oppilaitosten ja pk-yritysten välisen yhteistyön lisääminen
 • asukkaiden hyvinvointiin liittyvien uusien palveluinnovaatioiden kehittäminen
 • uudet tavat tuoda Kymenlaaksoa esiin.