Satoa Etelä-Suomesta - onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020

ihmisiä, laitteita ja kulkuneuvoja, Satoa Etelä-Suomesta -teksti

Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 -julkaisu on ilmestynyt. Se nivoo yhteen ohjelmakauden: missä olemme onnistuneet ja millaisia tuloksia on saavutettu? Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitetuilla hankkeilla tuettiin Etelä-Suomen maakunnissa erityisesti uutta kasvua luovia tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä, yritysten innovaatiotoimintaa sekä vähähiilistä taloutta. Rakennerahastojen ohjelmakaudella Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 varsin rajallinen EAKR-rahoitus onnistuttiin Etelä-Suomessa hyödyntämään erittäin hyvin.

Etelä-Suomen maakuntien liittojen rahoittaman EAKR-hanketoiminnan kokonaisrahoitus oli 117,9 miljoonaa euroa, josta EU:n ja valtion rahoitusosuus oli 81,8 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen maakunnissa – Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa – toteutettiin 333 hanketta. Noin puolet kaikista Etelä-Suomen hankkeista on kahden tai useamman toteuttajan yhteishankkeita. Ylimaakunnallisia eli kahden tai useamman maakunnan yhdessä rahoittamia hankkeita oli 33.

Alueiden älykkään erikoistumisen painopisteet ovat ohjanneet kehitystyötä maakunnissa. Rahoitusta on suunnattu terävästi alueiden omia vahvuuksia hyödyntäviin hankkeisiin. Yli 80 prosentissa hankkeita keskityttiin valittujen painopisteiden mukaiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Ohjelmakaudella perustettiin 174 uutta innovaatioalustaa, 429 yritystä teki yhteistyötä kaupunkien kanssa innovaatioympäristöissä ja 2 901 yritystä osallistui tutkimus- ja kehittämisinstituution hankkeeseen. Innovaatioalustoissa kehitettiin ja pilotoitiin 654 uutta tuotetta tai palvelua.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii ympäristöä kuormittavan toiminnan merkittävää vähentämistä. Onnistuminen edellyttää vähähiilistä liiketoimintaa – innovaatioita ja uusia teknologioita, puhtaampia tuotantotapoja sekä materiaali- ja resurssitehokkuutta. Etelä-Suomessa neljännes maakuntien liittojen EAKR-rahoituksesta käytettiin vähähiilisen talouden edistämiseen: lähes 20 miljoonaa euroa käytettiin suoraan vähähiilisyyttä edistävien tavoitteiden toteuttamiseen. Vähähiilisyyttä mittaavien tulosindikaattorien valossa saavutettiin varsin hyviä tuloksia – 308 yritystä esimerkiksi edisti vähähiilisyyttä ja yrityksissä toteutettiin 203 vähähiilisyyttä edistävää demonstraatiota. Vähähiilisyyttä edistäviä näkökulmia löytyy myös hankkeista, jotka toteuttavat pääosin jotakin toista erityistavoitetta.

Kasvavat ja kilpailukykyiset yritykset tuovat elinvoimaa maakuntiin. Yksi rakennerahasto-ohjelman päämääristä on ollut parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia kasvuun, kansainvälistymiseen ja uuteen liiketoimintaan. Näissä tavoitteissa on Etelä-Suomessa onnistuttu varsin hyvin – esimerkiksi 261 eteläsuomalaista pk-yritystä aloitti viennin tai laajentui kansainvälisille markkinoille, 2 901 yritystä osallistui tutkimus- tai muun kehittämisorganisaation hankkeeseen ja 692 käynnisti yhteistyön yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa.

Etelä-Suomessa on onnistuttu hyödyntämään rahoituksen vipuvaikutusta. Vipuvoimaa hyödyntäen maakunnissa on saatu liikkeelle muuta rahoitusta, jolloin verrattain pienillä resursseilla on päästy todella vaikuttaviin tuloksiin.

Hankkeilla on sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä laajoja vaikutuksia organisaatioihin, verkostoihin, ekosysteemeihin ja toimintamalleihin. Vaikutuksia syntyy edelleen hankkeiden päättymisen jälkeen. Esimerkiksi hankkeisiin osallistuvat yritykset kertovat, että vaikutuksia syntyy huomattavasti vielä hankkeen päätyttyä.

Tutustu julkaisuun:

> Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 (e-julkaisu.fi)

> Satoa Etelä-Suomesta – onnistumisia aluekehittämisessä 2014–2020 (pdf)

Luvut ovat tilanteen 30.11.2020 mukaisia.
 

Kasvualustana Etelä-Suomi - onnistumisia rakennerahastojen ohjelmakaudelta 2014–2020

Kasvualustana Etelä-Suomi kuvituskuva

Etelä-Suomen rakennerahastojen ohjelmakauden puolivälin tulosjulkaisu ilmestyi vuonna 2018. Julkaisuun on koottu konkreettisia tarinoita yli 60 Etelä-Suomen alueella rahoitetusta ESR ja EAKR -hankkeesta. Julkaisun taustalla on tiivis yhteistyö Hämeen ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton ja viiden muun Etelä-Suomen maakunnan välillä. Hyviä EAKR- ja ESR-hankkeita ja hyviä hanketoimia on kartoitettu sähköisten kyselyiden avulla niin viranomaisilta kuin suureltakin yleisöltä.

Tulosjulkaisu kokoaa hankkeita viidestä eri teemasta: oma arki haltuun, osaamista yrityksiin, bisnes kasvuun, kestävästi ja tulevaisuuden kasvualustoja. Julkaisuun on pyritty keräämään aitoja tarinoita aidoista ihmisistä ja onnistumisista.

Julkaisu on luettavissa issuu-julkaisuna sekä pdf-muodossaTutustu myös julkaisuesitteeseen suomeksiruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisun valmistumisen kunniaksi järjestettiin Helsingin Kansallismuseossa 21.3.2018 tilaisuus, jossa käytiin lävitse hanketuloksia Etelä-Suomesta sekä keskusteltiin ohjelmakauden jatkosta. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa rakennerahastojen youtube-kanavalla.

Tuloksia ja toimintaa edelliseltä ohjelmakaudelta

Edellisen ohjelmakauden 2007–2013 julkaisuja löytyy oikean palstan linkkilistasta. Niihin on koottu hyviä käytänteitä, kehitettyjä toimintamalleja ja muita toiminnan konkreettisia tuloksia sekä sitä, miten hankkeisiin osallistuneet ovat hankkeiden toiminnasta hyötyneet.