Uusimaa-ohjelma 2040: Uusimaa tähyää Itämeren alueen kärkeen

Uusimaa-ohjelma sisältää Uudenmaan maakunnan vision ja strategian 2040 sekä strategiaa toteuttavat toimenpiteet vuosille 2014–2017. Uudellamaalla rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Uusimaa-ohjelman tavoitteita.

"Uusimaa – Itämeren alueen kärjessä" -visiossa tavoitellan Itämeren alueen johtavaa asemaa kasvun luomisessa ja hyödyntämisessä, toimivan arjen olosuhteiden tuottamisessa sekä toiminnan järjestämisessä luonnon ja talouden kannalta kestävästi.

Ohjelman toimeenpanoa ohjaavia, vuoteen 2040 ulottuvia strategisia kehittämistavoitteita on kolme:

 • Älykkään kasvun kehto - perustuu kestävään kehitykseen ja älykkäisiin ratkaisuihin.
 • Helppo tulla, olla ja toimia - painottaa liikkumisen, työn ja toiminnan vaivattomuutta sekä hyvää elinympäristöä.
 • Puhdas ja kaunis Uusimaa - korostaa luonnonvarojen järkevää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä hiilineutraaliutta.

Uusimaa-ohjelman toteuttaminen vuosina 2014–2017

Uusimaa-ohjelman neljän ensimmäisen vuoden strategiset valinnat ovat kasvun mahdollisuudet, toimiva arki ja kestävä luonnnontalous. Rahoitettavien hankkeiden tulee viedä eteenpäin näitä teemoja.

KASVUN MAHDOLLISUUDET

 • Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut
 • Uusiutuva yritystoiminta
 • Ympäristöliiketoiminta – Cleantech
 • Urbaani ruokahuolto
 • Kasvua idästä

TOIMIVA ARKI

 • Viisas ja sujuva liikkuminen
 • Viihtyisä asuminen ja elinympäristö
 • Hyvää työtä
 • Maahanmuutto ja kotoutuminen
 • Paikallisuus, lähidemokratia ja nuorten osallistuminen

KESÄTÄVÄ LUONNONTALOUS

 • Monimuotoinen luonto ja luonnonvarat
 • Vesien ja Itämeren tila paremmaksi
 • Ympäristöviisaan elintavat
 • Hiilineutraali Uusimaa

Mikä Uusimaa-ohjelma?

Uusimaa-ohjelma kuvaa yhtenä kokonaisuutena maakunnan kehittämisen lähtökohdat, strategiset linjaukset, alueellisen kehittämisen tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat toimenpiteet. Ohjelma on valmistelu Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Avoimeen valmistelutyöhön on osallistunut lisäksi laaja joukko uusmaalaisia toimijoita.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-ohjelman joulukuussa 2013. Ohjelma päivitetään valtuustokausittain. Erillinen ohjelman toimeenpanosuunnitelma päivitetään vuosittain. Sen hyväksymisestä päättää maakunnan yhteistyöryhmä.
 

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla - Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan viisi kärkeä vuosille 2014-2020

Rakennerahastorahoitusta kohdennetaan myös myös maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden kärkiteemoihin, osaamisalueisiin ja kehittämiskohteisiin.

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia määrittelee viisi kärkiteemaa, jotka ovat:

 • Urban Cleantech – Cleantech metropolialusta
 • Human Health Tech – Ihmislähtöisen terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ratkaisut
 • Digitalising Industry – Teollisuuden digitaalinen uudistuminen
 • Welfare City – Arjen hyvinvointikaupunki
 • Smart Citizen – Internet-aikakauden kansalainen

Kukin kärki muodostaa sateenvarjon, jonka alle toimijat, osaaminen ja hankkeet kootaan. Tavoitteena on strategian avulla kaksinkertaistaa Uudenmaan innovaatiopotentiaalin vaikutukset.

Mikä älykkään erikoistumisen strategia?

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia määrittää vahvuusalueet, joihin Uusimaa panostaa vuosina 2014–2020. Strategiaa hyödynnetään EU-yhteistyössä, kansainvälisten yhteistyökumppanuksien luomisessa ja EU-rahoituksen suuntaamisessa alueelle. Sen olemassaolo on myös ehtona EU:n rakennerahastovarojen käytölle.

Älykkään erikoistumisen kärjet tukevat maakunnallista Uusimaa-ohjelmaa, jonka sisältämät strategiset valinnat  limittyvät yhteen älykkään erikoistumisen painopisteiden kanssa.