Etelä-Suomen ESR –haku avautuu 1.4.2020 sekä ilmoittautuminen hankeideoiden keskustelutilaisuuksiin

Hämeen ELY-keskuksen kevään 2020 ESR-haku on auki 1.4.-8.5.2020 kaikissa alueen maakunnissa (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus osalta. Erityisesti etsitään hankeideoita, joilla vastataan alueen ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin esimerkiksi koronaepidemiasta johtuen. Lisäksi etsitään hankkeita, joilla ehkäistään miesten syrjäytymistä. Hakuilmoituksen ja -ohjeen löydät Ajankohtaiset > Hakuajat >Etelä-Suomen ESR-haku 1.4.-8.5.2020

Järjestämme huhtikuun alussa yhteisiä keskustelutilaisuuksia etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta. Tarkoituksena näissä tilaisuuksissa on keskustella osallistujien hankeideoista, kertoa tarkemmin haun sisällöstä ja vastata hakuun liittyviin kysymyksiin. Jokaiselle maakunnalle järjestetään oma tilaisuus ja lisäksi järjestetään yksi erillinen tilaisuus miesten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyville hankkeille. Tilaisuuksien aikataulu:

Etelä-Karjala to 2.4. klo 13-14

Kymenlaakso ma 6.4. klo 13-14

Päijät-Häme ke 8.4. klo 10-11

Kanta-Häme ke 8.4. klo 13-14

Uusimaa to 9.4. klo 10-11

Erityistavoite 8.1/Miesten syrjäytymisen ehkäisy to 9.4. klo 13-14

Rahoitusta on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelmakauden viimeisenä vuonna tarjolla rajallinen määrä. Siksi onkin tärkeää suunnitella mahdollisimman hyvin alueen tarpeisiin ja ohjelman erityistavoitteisiin vastaavia hankkeita.

Tule mukaan kertomaan omasta hankeideasta, keskustelemaan, esittämään kysymyksiä ja kuulemaan hakuun liittyviä vinkkejä. Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä.

https://link.webropolsurveys.com/S/81690AFB675AC71F

Mikäli sinulla on kysyttävää tilaisuuksiin liittyen, ole yhteydessä: Iida Partanen, iida.partanen@ely-keskus.fi, 0295 025 241.

Tervetuloa mukaan!


ESR Henkilötietojen kerääminen hankkeissa koronaepidemian aikana

Hankkeiden tulee käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä, ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.Tilaisuuksia voidaan harkinnan mukaan järjestää eri tavoin etäyhteyksien avulla. Osallistujat tulee dokumentoida myös verkkotilaisuuksissa. Lähtökohtaisesti osallistujilta tulee pyytää henkilön perustiedot:

  • Syntymäpäivä (pp.kk.vvvv)
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sukupuoli
  • Katuosoite
  • Postinumero ja postitoimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Henkilötunnusta ei saa pyytää. Tuensaaja kerää perustiedot esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Tietojen kerääminen puhelimitse on ensisijainen tapa ja tiedot on dokumentoitava. Tiedot voi kerätä myös sähköpostitse, mutta on varmistuttava, että henkilötietojen keräämiseen tarkoitettua lomaketta ei saa missään tilanteessa laittaa sähköpostin liitteeksi. Tämä johtuu siitä, että lomakkeessa kysytään arkaluonteisia tietoja, joita ei saa toimittaa sähköpostitse. Tuensaajan on huolehdittava puhelimitse tai sähköpostitse kerättyjen tietojen huolellisesta käsittelystä ja arkistoinnista mm. tarkastuksia varten. Tiedot tulee säilyttää samassa paikassa kuin aloitus-ja lopetusilmoitukset. Osallistujien perustiedot tulee tallentaa ESR Henkilö –palveluun. Jos osallistujat ovat pitkään toimenpiteessä, voi lomakkeet pyytää täyttämään takautuvasti siinä vaiheessa, kun lähiosallistuminen on jälleen mahdollista. Yhden päivän osallistumisista ei kerätä tietoja.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä omaan rahoittajaasi käytäntöjen sopimiseksi.

Lisätietoa

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa (Valtioneuvosto)

Valtioneuvosten kooste: Tietoa ja neuvoa koronaviruksesta (Valtioneuvosto)

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (TTL)

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 (THL)


Kevään 2020 ESR -haku - hankeideoita erityisesti miesten syrjäytymisen ehkäisyyn kaivataan

Vuoden 2020 ESR -haku avautuu 1.4.2020.  Etelä-Suomen alueella voi jättää hakemuksia kaikkiin ESR:n erityistavoitteisiin kaikissa maakunnissa. Erityisesti kuitenkin etsitään hankeideoita, joilla ehkäistään miesten syrjäytymistä. Hankkeen kohderyhmän tulee olla syrjäytymisvaarassa olevia tai työttömiä miehiä. Tuloksena hankkeissa tavoitellaan sukupuolten välistä eriytymistä lieventäviä menetelmiä, toimintatapoja ja materiaaleja ko. kohderyhmän osalta. Hankkeita varten on saatu erillinen määräraha. Hankkeen sijoittuvat ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.

Maakuntien välillä on suuria eroja käytettävissä olevissa rahoissa, joten olethan yhteydessä rahoitusasiantuntijoihin hankeideasi kanssa. Aiemmissa hauissa toisiin ELY-keskuksiin jätetyt ylialueelliset hakemukset käsitellään yhdessä tässä haussa jätettävien hakemusten kanssa.

Mahdolliset maakuntakohtaiset painopisteet ilmoitetaan hakuilmoituksen julkaisemisen yhteydessä huhtikuun alussa. Haku päättyy 8.5.2020.

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoilta

www.rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > yhteystiedot > ELY-keskus


Vuoden ensimmäinen uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeessä tietoa mm. yrityksen kehittämisavustuksen lisärahasta, kevään ESR-hankehausta, koronaviruksen vaikutuksesta rakennerahastohankkeisiin, uuden ohjelmakauden valmistelusta ja paljon muuta ajankohtaista asiaa! 

Lue koko uutiskirje:

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1 / 2020

Oletko jo uutiskirjeen tilaaja?

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjettä julkaisee neljästi vuodessa Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto. Uutiskirjeen voi tilata suoraan omaan sähköpostiin tästä.


Koronavirusepidemian huomioiminen rakennerahastotoiminnassa

Rakennerahastojen rahoitustoiminta jatkuu normaalisti. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan sekä kehittämishankkeissa että kehittämisavustuksissa. Hankkeiden kanssa sovittuja varmennuskäyntejä tullaan siirtämään myöhemmäksi, muita tapaamisia ja neuvotteluita pyritään hoitamaan sähköisesti.  Rahoittaja on varautunut neuvottelemaan muutoksista hankkeiden toimintasuunnitelmiin ja toiminta-aikaan, jos epidemia aiheuttaa muutostarpeita. Hankesuunnitelmaa on mahdollista muuttaa, lisätä tai poistaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Tarvittavista muutoksista kannattaa keskustella rahoittajan kanssa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeiden on mahdollista hakea toteutukseen myös jatkoaikaa, jos viivästyminen on johtunut korona –epidemiasta ja jatkoaika on toiminnallisesti perusteltu. Hankkeiden tulee myös muistaa osallistujien tietojen riittävä dokumentointi, kun järjestetään esim. korvaavia verkkotilaisuuksia. Tuensaajan kannattaa aina olla yhteydessä rahoittajaan, mikäli tilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä, tilanne on muutoin tulkinnanvarainen tai hankkeen tilanne mietityttää muuten vain. 

Tilanteet ja niiden vaatimat toimenpiteet käsitellään tapauskohtaisesti, mutta joustavasti, huomioiden yleinen tilanne. Hankepäätöksen mukaisten, Koronaviruksen COVID-19 takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat ESR-ja EAKR-hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Tuensaajan tulee aina ensisijaisesti hakea palautusta taholta, jolta matka-, tila- tai muita varauksia on tehty. Tarvittaessa hankkeiden kanssa voidaan sopia välimaksatushakemuksen jättämisestä. 

Hankkeiden tulee nyt käyttää harkintaa kaikenlaisen asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin. 

Lisätietoja omalta rahoitusasiantuntijaltasi Hämeen ELY-keskuksesta tai maakuntien liitoista.

> Lue lisää ajankohtaista koronasta -osiosta

 

Lisätietoa

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa (Valtioneuvosto)

Valtioneuvosten kooste: Tietoa ja neuvoa koronaviruksesta (Valtioneuvosto)

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (TTL)

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 (THL)

 


Syksyn EAKR-hakukierrokselta jakoon 5,9 miljoonaa euroa hankerahoitusta

Etelä-Suomen kuuden maakunnan viimeisin EAKR-hankehaku päättyi lokakuussa. Haun päätyttyä asianomainen liitto on käsitellyt ja arvioinut hakemukset sekä tehnyt esityksen rahoitettavista hankkeista Uudenmaan liitolle. Myönteisen rahoituspäätöksen sai syksyn hakukierroksella 30 hanketta (joista yksi ylimaakunnallinen) ja rahoitusta niille myönnettiin yhteensä hieman alle 6 miljoonaa euroa.

Syyskuussa 2019 käynnistyneessä haussa Etelä-Suomen maakunnat hakivat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1: pk-yritysten kilpailukyky ja 2: uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen mukaisia hankkeita. Maakunnat määrittelivät lisäksi alueellisia painopisteitä, joita ne halusivat painottaa tällä hakukierroksella. Yksivaiheiseen hakuun saapui 56 hakemusta. 

Kuluva ohjelmakausi alkaa olla lopuillaan, mikä näkyy jaossa olevan rahoituksen määrässä. Uudellamaalla ei rahoitettu tällä kertaa yhtään hanketta.

- Maakunnilla oli tarjolla hyvin vaihtelevia määriä jaettavissa olevaa tukea. Osalla oli vielä melko paljonkin jaettavaa. Vaikuttaa siltä, että kaikki maakunnat pääsivät siltä osin tavoitteeseen, ettei jaettavaa enää sanottavammin jäänyt. Tällä kaudella tarjolla onkin oikeastaan enää hankkeista palautuvia varoja, joilla ei mitään suurta rahoiteta. Keväällä pyritään kuitenkin katsomaan mahdollisten tulevien hakujen tarve ja sisältö, kertoo rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen Uudenmaan liitosta.

Yhteenveto rahoitettavista hankkeista maakunnittain

Uudenmaan liitto tekee hankkeille juridiset rahoituspäätökset EURA 2014 –järjestelmässä. Osa hankkeista aloitti toiminnan alkuvuodesta, kun taas muutama hankkeista käynnistyy vasta ensi vuonna. Teemoina hankkeissa on muun muassa digitalisaatio, biotalous, kiertotalous, matkailu ja asuminen.

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, p. 040 507 9998


Osallistu uuden ohjelmakauden EURA 2021 –tietojärjestelmän käytettävyystestaukseen

Rakennerahastojen hallintoviranomainen työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on kehittämässä uutta, entistä käyttäjäystävällisempää digitaalista palvelukokonaisuutta rakennerahastohankkeiden hallinnointiin tulevalle ohjelmakaudelle 2021-2027. Asiakaslähtöisen toteutuksen tueksi TEM kartoittaa loppukäyttäjien halukkuutta osallistua käytettävyystestaukseen, sekä käyttäjien kannalta sopivinta tapaa osallistua siihen.

Käytettävyystestauksesta kiinnostuneista käyttäjistä kootaan verkosto, johon valikoituneet henkilöt kutsutaan arviolta muutamia kertoja vuodessa TEM:n asiantuntijoiden johtamiin testaustilaisuuksiin. Testit kestävät enintään muutaman tunnin, minkä aikana käyttäjät suorittavat annetun tehtävän. Tehtävänä voi olla esimerkiksi hankehakemuksen täyttäminen ja viranomaiskäsittelyyn jättäminen järjestelmässä.

Jos sinulla on EURA 2014 -järjestelmän käytöstä kokemusta tuensaajan tai hakijan roolissa ja halukkuutta osallistua uudelle ohjelmakaudelle kehitteillä olevan järjestelmän testaukseen, lue lisää alla olevasta linkistä ja ilmoittaudu maaliskuun loppuun mennessä.

> Ilmoittautumislinkki

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Maria Laaninen, työ- ja elinkeinoministeriö, maria.laaninen(at)tem.fi,  p. 050 330 8536

 


KYMBIO-hankkeessa kehitettiin menestyksekkäästi Kymenlaakson biotaloutta

Biotalous on yksi Kymenlaakson maakuntastrategian kehittämiskärjistä. Tätä edistämään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Kouvola Innovation (Kinno) saivat Kymenlaakson liiton puoltaman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksen hankkeelleen "Kymenlaakson biotalous-toimintaympäristön kehittäminen – KYMBIO". Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2017–31.7.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 443 048 euroa.

Yrityksiltä koottiin hankkeessa tietoa alueen biotalouden ja sen toimintaympäristön kehitystarpeista. Esiin nousi neljä pääryhmää: sivuvirtojen joustava hyödyntäminen kiertotalouden edistämiseksi, kestävän asumisen kehittäminen, pakkausten arvoketjujen kehittäminen sekä energiaomavarainen, vähähiilinen maakunta.

Hankkeen toimenpiteisiin lukeutuivat monipuolisesti mm. tiedonvälitys, alueen toiminnan esille nosto (seminaarit ja työpajat sekä videomateriaalin tuottaminen biotaloutta edistävistä toimista), useat esiselvitykset bio- ja kiertotalouden uusien mahdollisuuksien etsimiseksi sekä pilotointi (matalalämpöisen veden hyödyntäminen ja biohiilen käyttö kasvualustana).

Hankkeen yritysyhteistyö poiki miljoonainvestoinnit Kymenlaakson vähähiilisyyttä edistämään

Hankkeen merkittävimmäksi saavutukseksi nousi puupohjaisen polttoaineen polttolaitosselvitys, joka auttoi yrityksiä yhteistyön alkuun ja edelleen investointeihin, joilla maakunnasta tehdään entistä energiaomavaraisempi ja vähähiilisempi. Hanke toimi yhdistävänä tekijänä Kymenlaakson Jäte Oy:n (myöh. jäteyhtiö) ja KSS Lämpö Oy:n (myöh. energiayhtiö) kehitystarpeista alkaneelle yhteistyölle.

Hankeyhteistyö jäteyhtiön kanssa alkoi syksyllä 2017, kun yrityksestä oltiin yhteydessä bio- ja kiertotalouden tutkimuskeskus BioSampoon jäteasemalle tulevaa puuaineksen parempaa hyödyntämistä koskien. Esiin nousivat mahdollisuudet puuaineksen hiiltämisestä tai käytöstä energiantuotantoon, mutta riittävää tarvetta omalla alueella tuotetulle energialle ei kuitenkaan ollut tiedossa.

Samana vuonna hankkeen kartoituksissa oli noussut esiin KSS Lämpö Oy:n tarve uuteen energiaratkaisuun kaukolämmön tuottamiseksi Myllykosken alueella. Energiayhtiöllä oli suunnitelmia oman energiantuotantolaitoksen rakentamiseksi. Havaittiin, että jäteyhtiön ja energiayhtiön tarpeilla on yhteinen intressi, kun jo nykyinen kaukolämpöverkkokin tulee melko lähelle jäteyhtiön aluetta.

Aiheen vaatimissa esiselvityksissä hyödynnettiin Xamkin TKI-henkilöstöä ja opetusta yritysten lähtötiedot ja tavoitteet huomioon ottaen. Xamkilla oli tietoa erilaisista, innovatiivisistakin, kattilaratkaisuista biopolttoaineelle. Näitä ja muita olemassa olevia laitosvaihtoehtoja nostettiin esiin ja tarkasteltavaksi insinööriopiskelijoiden harjoitustyönä.

Toimenpiteiden seurauksena jäteyhtiö investoi voimalaitokseen, jossa se voi polttaa jätepuuta ja tuottaa energiaa, ja energiayhtiö investoi runkolinjaan, jotta lämpöä voidaan siirtää tarvittaviin kohteisiin. Molempien investoinnit ovat useita miljoonia, ja edistävät merkittävästi alueen vähähiilisyyttä. Kun investoinnit on toteutettu vuonna 2021, vähenee maakaasun käyttö lämmön tuotannossa, varmistuu energian riittävyys ja paranee myös alueen energiaomavaraisuus.

- Yhteistyöllä on merkitystä, sen arvoa ei kannata vähätellä. Olemme aina tehneet yhteistyötä myös paikallisten oppilaitosten kanssa, ja sitä jatketaan edelleen. Seuraavaksi mahdollisesti koulutuksen saralla, sanoo Kymenlaakson Jätteen toimitusjohtaja Kari Martikainen.

- Kyllä me näemme mahdollisuuksia yhteisessä kehittämisessä, ja siksi olemme nyt mm. sitoutuneet Xamkin suunnittelemaan hukkalämpöön keskittyvään EAKR-hankkeeseen, toteaa KSS Lämmön toimitusjohtaja Ilmo Penttilä.

Kymenlaakson kehittymistä haetaan perinteisiä toimintamalleja ja -aloja uudistamalla. KYMBIO-hankkeen toiminta ja yritysyhteistyö osoittavat, että mitä avoimemmin ja laajemmin toimitaan yhdessä, sitä vaikuttavampiin ja resurssitehokkaampiin tuloksiin voidaan päästä.

 

Teksti: Kirsi Tallinen, Sanni Hanbli

Kuvat: Ville Räty, Eveliina Kuokkanen

Lähteet:  Tallinen K., Kuosa M., Räty V., (2019). Kymenlaakson biotalous-toimintaympäristön kehittäminen - KYMBIO Biotalouden RIS3-strategian jalkauttaminen. Xamk kehittää 79, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Pdf. Haettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-344-174-3

Tallinen K. (25.9.2019). Avoimuus ja luottamus avain kehitykseen – miljoonainvestoinnit vähähiilisyyteen. Kouvolan Sanomat.

Lisätietoja: www.xamk.fi/kymbio

 


Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeiden (EAKR) haku 3.2.-28.2.2020

Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hakuaika 3.2.-28.2.2020.

Hankkeita voi toteuttaa maakuntien alueilla joko maakunnallisina tai rajautuen osaan maakunnasta. Aluetta laajemmista hankekokonaisuuksista tulee neuvotella rahoittajien kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Hankkeiden kohderyhmä tulee olla pk-yritykset. Hankkeet edistävät kohderyhmänä olevien yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja laajentumista (esim. liikevaihdon kasvu, toiminnan laajentaminen tai kansainvälistyminen), uuden yritystoiminnan perustamista, verkostoitumista tai synnyttävät yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tai kartoituksia. Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi pk-yritysten verkostojen kokoaminen, yrityskiihdyttämöt, suoraan pk-yritysten liiketoimintaa tukevat tutkimusinfrastruktuurit tai pilointi- ja demonstraatiolaitokset.

Tutustu hakuohjeisiin tarkemmin:

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksessa antavat:

Valtteri Karhu
rahoituspäällikkö
0295 025 149

Sinikka Kauranen
yksikön päällikkö
0295 025 151

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Onnistumisen anatomia hanketyössä –koulutusta ESR -hankkeille

Vielä ehtii mukaan! Ilmoittautuminen käynnissä nyt maaliskuun tilaisuuteen.

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen ESR –hankkeille iltapäivätilaisuuksia, joissa jaetaan hankkeiden onnistumisia ja karikoita. Tilaisuuden aikana pohdimme yhdessä mm. miksi jotkut hankkeet onnistuvat, kun taas toiset epäonnistuvat. Mitä onnistuminen vaatii hankkeen toteuttajalta ja ketä tarvitaan mukaan tuloksen varmistamiseksi? 

Tule paikalle, jos kaipaat uusia ideoita tai haluat auttaa muita välttämään samat sudenkuopat, joihin itse putosit. Ota mukaan hankkeen pienet ja suuret onnistumiset sekä kaikkein mehukkaimmat munaukset. 

Iltapäivät alkavat hanke-esimerkein, joiden on tarkoitus inspiroida muita tavoittelemaan onnistuneita tuloksia. Tämän jälkeen keskitytään rennosti kahvin kera ratkomaan yhdessä osallistujien hankkeistaan esiin nostamia haasteita, pieniä ja isoja, ja kaikkea siltä väliltä.  

5.3.2020 tilaisuus on erityisesti suunnattu hankkeille, jotka työskentelevät työllisyyden ja työllistämisen, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn teemojen ympärillä

Lue lisää: tilaisuus ESR -hankkeille, jotka kulkevat omia (työllistämis)polkujaan


Näytetään tulokset 1 - 10 / 217
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 22