EAKR-haku avautuu Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa elokuun puolivälissä

syksyn lehdet

Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa avautuu yksivaiheinen EAKR-rahoitushaku 16.8.2021. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 30.9.2021. Hakuilmoitus ja hakijan opas julkaistaan haun avautumispäivänä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa: Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Haussa haetaan rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai harkinnanvaraisesti ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Rahoitusta on haettavissa toimintalinjoista 1 (Etelä-Karjala) ja 2 (Varsinais-Suomi) sekä REACT-EU-rahoitusta toimintalinjasta 8 (molemmat maakunnat).

REACT-EU-rahoituksella rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään maakuntien älykkään erikoistumisen strategioiden ja tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. REACT-EU-määrärahalla hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa maakuntien älykkään erikoistumisen strategioista ja selviytymissuunnitelmista löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta: Etelä-Suomen suuralue > Kehittämisen painopisteet.

Lue lisää rahoitettavien REACT-EU-toimien sisällöstä ohjelmanmuutosasiakirjasta.

Hakuun avautuvat toimintalinjat ja erityistavoitteet maakunnittain

Etelä-Karjala


Etelä-Karjalan liitto avaa haun EAKR-toimintalinjan 1 erityistavoitteille 1.1 ia 2.1 sekä REACT-EU-toimintalinjan 8 erityistavoitteelle 12.1.

Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky

  •     1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
  •     2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

  •     12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Toimintalinjan 1 erityistavoitteiden osalta hankkeiden tulee tukea kuntarajat ylittävää yhteistyötä, joka tähtää yritysten tarpeista lähtevään ja niitä palvelevaan toimintaan sekä tarjoaa niille tukea ideoiden edelleen kehittämiselle. Yritysten kasvua tukevien palvelujen kehittämisessä tulee huomioida valtakunnallisesti valmisteilla oleva muutos TE-palveluiden siirtymisestä kunnille.

REACT-EU:n osalta haussa painotetaan edellä mainitun lisäksi erityisesti koronakriisistä kärsiville palvelualoille kohdentuvia hankeideoita, jotka auttavat yrityksiä uudistamaan ja kehittämään toimintaansa elpymisvaiheessa.

Rahoitusta Etelä-Karjalan liiton rahoituskehyksestä on käytettävissä yhteensä toimintalinjan 1 osalta n. 620 000 euroa ja toimintalinjan 8 osalta n. 280 000 euroa.
 

Varsinais-Suomi


Varsinais-Suomen liitto avaa haun toimintalinjoille 2 ja 8 sekä niiden kaikille erityistavoitteille.

Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  • 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

 Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

  • 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
  • 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta


Haun tarkemmat tiedot tulee tarkistaa hakuilmoituksesta ja/tai hakijan oppaasta haun avauduttua.


Lisätietoja:
 

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

eakr(at)uudenmaanliitto.fi