Uutiskirjeet

Etelä-Suomen rakennerahastot julkaisee uutiskirjettä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikaisemmin ilmestyneisiin pääset klikkaamalla Seuraava-linkkiä sivun alalaidassa.

Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä 2020.

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2015, maaliskuu 2015

> Läs nyhetsbrevet på svenska

 

Ensimmäiseltä hakukierrokselta rahoitusta yli 80 eteläsuomalaiselle hankkeelleEnsimmäiseltä, 5.5.–3.9.2014 järjestelyltä Etelä-Suomen hakukierrokselta myönteiseen rahoituspäätökseen on etenemässä 50 EAKR-hanketta ja 32 ESR-hanketta. EAKR-hankkeilla kehitetään pk-yritysten kilpailukykyä tai edistetään uuden tiedon hyödyntämistä. ESR-rahoituksella tuetaan alle 30-vuotiaille suunnattuja koulutukseen, työllistymiseen ja osallisuuden tukemiseen liittyviä hankkeita. Päätöksentekoa on hidastanut EURA2014-järjestelmässä ilmenneet puutteet.

Kuluvalla kaudella rahoitusta on Etelä-Suomessa käytettävissä huomattavasti aiempaa vähemmän. Hankkeiden valinnan haasteet konkretisoituivat päätösvaiheessa.

– Hakemuksia oli paljon ja rahaa vain vähän. Siksi hankkeiden valinta oli rahoittajille nyt poikkeuksellisen haasteellista. EAKR-rahoituksessa panostimme erityisesti sellaisiin hankkeisiin, jotka mahdollisimman aidosti ja konkreettisesti hyödyttävät alueen kehitystyötä, kommentoi ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitosta.

Ensimmäinen Hämeen ELY-keskuksen uuden kauden ESR-rahoituspäätös syntyi tammikuun puolivälissä, sen jälkeen päätöksiä on tullut päivittäin.

– Tälle ESR-haulle oli tyypillistä kuntahakijoiden määrän selkeä kasvu. Tämä selittyy sillä, että rakennerahasto-ohjelmassa painotetaan nyt köyhyyden torjuntaan ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä teemoja. Yrityskehittämisen painopiste puuttuu ja se näkyi usean aiemmin mukana olleen tahon poissaolona, kertoo yksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskuksesta.

Viimeisiä EAKR- ja ESR-rahoituspäätöksiä valmistellaan vielä, mutta suurimmasta osasta hankkeita päätökset ovat jo valmiina. EAKR-päätöksiin pääsee tutustumaan rakennerahastot.fi-palvelun kautta. Myös koosteet ESR-päätöksistä tulevat piakkoin samaan paikkaan.

> Rahoituspäätökset rakennerahastot.fi-palvelussa


Alkuvuoden haut sulkeutuneet – EAKR-ideahaku jatkuu toiseen vaiheeseenAlkuvuodesta järjestetyt Etelä-Suomen EAKR-ideahaku ja ESR-haku päättyivät helmikuun puolivälissä. EAKR-haussa kokeiltiin kaksivaiheista menettelyä: ensimmäisen vaiheen ideahaussa hakijat toimittivat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Varsinaiset hakemukset jätetään myöhemmin.

Ideahaussa saatiin 144 EAKR-hankeideaa. Toiseen vaiheeseen etenevät hakijat jättävät huhtikuussa yksityiskohtaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmään.

Etelä-Suomen maakunnan liitot ovat käsitelleet saapuneet ideapaperit. Huhtikuuhun mennessä jokainen hakija saa lyhyen kirjallisen palautteen, jossa hankkeelle näytetään joko punaista, keltaista tai vihreää valoa sekä kerrotaan lyhyesti perustelut.

– Päädyimme ideahakuun helpottaaksemme hakijoita. Hyviä hankeideoita on liikkeellä paljon enemmän kuin jaettavaa rahaa, ja hakemusten valmistelu on työlästä. Kaksivaiheinen haku keventää hakijoiden työmäärää, kun haun kannalta sopivimmat hankkeet löydetään jo ideavaiheessa, kertoo rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen Uudenmaan liitosta.

ESR-hakemuksia jätettiin yli 100 kappaletta. Näissä haetaan rahoitusta yli 45 miljoonaa euroa. Rahoitusta on käytettävissä vajaa 6 miljoonaa euroa, eli karsinta tulee olemaan kovaa. Skaala vaihtelee muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta miljoonien hankkeisiin.

Hakemusten käsittely on parhaillaan käynnissä. Arviointia tehdään yleisten- ja erityisten valintakriteerien pohjalta ja lausuntoja pyydetään keskeisiltä tahoilta.

– Tavoitteemme on saada ESR-hakemukset huhti–toukokuun aikana maakunnan yhteistyöryhmien sihteeristöjen käsittelyyn. Päätöksiä on luvassa ennen kesälomien alkua, lupaa rahoitusasiantuntija Niina Lamberg Hämeen ELY-keskuksesta.


6Aika haastaa maan suurimmat kaupungit etsimään uusia toimintamallejaKestävän kaupunkikehittämisen strategia on nimeltään 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut. Strategiassa tehdään uudenlaista kaupunkien välistä yhteistyötä Suomen kuuden suurimman kaupungin kesken. Kaupunkien yhteisenä haasteena on parempien palveluiden kehittäminen, kilpailukyvyn edistäminen sekä avoimet ja kestävät toimintamallit. Kuutoskaupunkeja ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Kestävän kaupunkikehittämisen julkinen kokonaisrahoitus EAKR-hankkeisiin kaudella 2014–2020 on noin 79 miljoonaa euroa, eli noin 5 prosenttia valtakunnallisesta EAKR-rahoituksesta on varattu tähän tarkoitukseen. Lisäksi voidaan käyttää ESR-rahoitusta. ESR-rahoitusta ei ole ohjelmassa erikseen määritelty, vaan maakunnan yhteistyöryhmät päättävät rahoituksesta osana maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmia.

Kuutoskaupunkien muodostama 6Aika-johtoryhmä on strategian ylin päättävä toimielin. Se päättää EAKR:n hanke-esitysten hyväksymisestä. Uudenmaan liitto tarkistaa rahoittavana viranomaisena hankkeiden laillisuuteen ja rakennerahasto-ohjelmanmukaisuuteen liittyvät asiat sekä tekee juridiset rahoituspäätökset. ESR-hankkeiden päätösprosessi poikkeaa EAKR:stä siten, että 6Aika-johtoryhmä ei suoraan valitse rahoitettavia hankkeita, vaan antaa niistä lausunnot rahoittajana toimivalle Hämeen ELY-keskukselle, joka päättää hankkeiden rahoittamisesta.


6Aika-strategian EAKR-hakukierros kiinnosti kaupunkikehittäjiäKuutoskaupunkien 6Aika-strategian toteuttamiseen tähtäävä syksyn EAKR-haku herätteli kestävän kaupunkikehittämisen hankevalmistelijoita avoimen datan ja avointen innovaatioalustojen teemoilla. Rahoitettavaksi haettiin pilottihankkeita tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen ja yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen.

Kaikkiaan 27 hankehakemusta saapui helmikuun lopun määräaikaan mennessä. Hakemuksista noin puolet kohdistui avoimen datan ja puolet avointen innovaatioalustojen teemoihin.

Haku oli avoin monenlaisille toimijoille kuutoskaupunkien alueilla. Hankerahoitusta saivat hakea esimerkiksi kunnat ja muut julkisyhteisöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, sekä yhdistykset ja osuuskunnat. Rahoitus edellyttää useamman toimijan yhteistyötä.

– Etsimme konkreettisia toteutuksia, jotka aidosti synnyttävät uutta liiketoiminta- ja innovaatiopotentiaalia vastaamaan kaupunkien haasteisiin, kertoo rakennerahastoasiantuntija Tiina Huotari Uudenmaan liitosta. Tavoitteena on, että rahoitettavat hankkeet olisivat tiedossa ennen kesälomia, Huotari jatkaa.

Tällä hakukierroksella EAKR-rahoitusta on jaossa noin 5 miljoonaa euroa. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto.


6Aika-strategian ESR-haku jatkuu 27.4. asti6Aika-strategian ensimmäinen ESR-hankehaku on avoinna 16.3.–27.4.2015. Haku liittyy strategian Avoin osallisuus ja asiakkuus -teemaan. Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus, jolle hakemukset osoitetaan.

Haku kohdistuu rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, ja tarkemmin erityistavoitteeseen 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Rahoitettavan hankkeen on oltava vähintään kahden toteuttajan yhteishanke ja tulosten pitää hyödyttää ainakin kahden kuutoskaupungin aluetta.

Tarkemmat tiedot 6Aika-strategian ESR-haun sisällöistä ja ohjeistuksesta löytyvät rakennerahastot.fi-palvelun valtakunnallisten hakuaikojen esittelystä. Lisätietoa löytyy myös 6Aika-sivustolta.

> Hakuajat rakennerahastot.fi-palvelussa

> Lisätietoa 6Aika-sivustolla


Kotona Suomessa ESR-hankehaku avoinna 25.5. asti

Leena Pellilä, Ilona Korhonen ja Jaakko Vehkaperä hankepalaverissa.

Valtakunnallinen Kotona Suomessa -koordinaatiohanke on pyörähtänyt käyntiin Uudenmaan ELY-keskuksen johdolla.  Hanke jakautuu kahteen osaan: Hyvä polku ja Hyvä alku.  Hyvä polku lähtee vahvistamaan työ- ja elinkeinoministeriössä toimivan Kotouttamisen osaamiskeskuksen alueellista toimintaa.  Hyvä alku -osiossa valmistellaan malli alkuvaiheen kotoutumisen palvelukokonaisuudelle. Tarkoituksena on saada palvelut kaikkien aikuisten maahanmuuttajien ulottuville. Kehittämistyö etenee ESR-pilottihankkeiden myötä.

Hyvä alku -osion pilottihankkeiden haku on juuri käynnistynyt ja se jatkuu 25.5.2015 asti. Lisätietoa hausta löytyy rakennerahastot.fi-palvelun valtakunnallisten hakuaikojen esittelystä.

> Hakuajat rakennerahastot.fi-palvelussa


Tuottavaa ja tuloksellista työelämää -koordinaatiohankkeelle projektipäällikkö

Minna Issakainen

Valtakunnallisen Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeen projektipäällikkönä on aloittanut Minna Issakainen. Hankkeessa aktivoidaan ja tuetaan ELY-keskusten koordinoimia alueellisia työelämä 2020 -verkostoja ja muita toimijoita työelämän kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Hämeen ELY-keskus rahoittaa pysyviin rakenteisiin pilottien avulla tähtääviä ESR-hankkeita. Uudet menetelmät, kuten esimerkiksi palvelujärjestelmät ja -kanavat tullaan lanseeraamaan laajempaan käyttöön.

Lisätietoja koordinaatiohankkeesta ja tulevista rahoitushauista:
Projektipäällikkö Minna Issakainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 139

> Seuraa myös hakuaikainfoja rakennerahastot.fi-palvelussa


Rahoituskauden ensimmäiset hankkeet käynnistymässä, esimerkkejä Varsinais-Suomesta ja Hämeestä


Hämeen Valkuaisfoorumi rakentuu EAKR-rahoituksella
 

Hämeessä käynnistyy tänä keväänä EAKR-rahoituksella hanke nimeltään "Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja valkuaisomavaraisuuteen". Tarkoituksena on rakentaa Hämeen vahvaan luonnonvaraosaamiseen perustuva valkuaisosaamiskeskus, Valkuaisfoorumi. Sen ensisijaisena tavoitteena on edistää kotoisten valkuaiskasvien viljelyä ja käyttöä kotieläinten ruokinnassa ja ihmisravitsemuksessa. Tarkoituksena on korvata ulkomaisten valkuaiskasvien, erityisesti soijan tuontia.  Soijaa korvaavia kotimaisia viljelykasveja ovat esimerkiksi herne ja härkäpapu.

Kaksivuotisessa hankkeessa on luvassa monipuolista kehittämistyötä, aina verkkoon toteutettavista ratkaisuista tutkimustiedon soveltamiseen Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla. Kuluttajille tarjotaan tietoa kotimaisen kasvivalkuaisen eduista ja pyritään näin vaikuttamaan kulutustottumuksiin. Hankkeen päättää kaikille avoin loppuseminaari ja kertyneistä kokemuksia koottu julkaisu. Tarkoituksena on, että osaamiskeskus jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä ja vakiintuu alan valtakunnalliseksi foorumiksi.

Hankkeen toteuttajina ovat Hämeen AEtelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje 1/2015, maaliskuu 2015mmattikorkeakoulu (HAMK) ja Luonnonvarakeskus (Luke), jotka ovat mukana LUO Luonnonvara-alan verkostossa.

> Lue lisää hankkeesta (pdf)


Varsinais-Suomessa kehitetään cleantechiä, pk-yrityksiä ja lähiruokaa EAKR-rahoituksella


Varsinais-Suomessa EAKR-rahoitusta on myönnetty kolmelle hienolle hankkeelle, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, yritysten kilpailukykyyn sekä luomuruuan pakkaamiseen. 

Turun ammattikorkeakoulun SolarLeap -hankkeella kehitetään cleantech-osaamista ja aurinkoenergian erityispiirteiden huomioon ottamista Lounaisrannikolla.

Turun yliopiston SparkUp Portti -hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjien sekä alkavien ja toimivien pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Tarkoituksena on myös vahvistaa ja monipuolistaa Turun seudun yrityspalvelukokonaisuutta ja alueelle suunniteltavaa uutta yrityskehitysympäristö Ahjoa.

Åbo Akademi on mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankkeessa PAKKAAMO 2020 – Lähi- ja luomuruokapakkaamisen demonstrointi- ja pilotointiympäristö. Åbo Akademin osahankeen tavoitteena on tarjota kaupallisesti kannattavia ratkaisuja elintarvikkeiden tuoreuden osoittamiseen kehittämällä ja valmistamalla anturijärjestelmiä elintarvikkeiden pilaantumiskaasujen havaitsemiseen. Tavoitteena on myös anturijärjestelmien valmistuksen kehittäminen siten, että ne voidaan integroida pakkaukseen jo pakkauslinjalla.

Hankkeet ovat vasta alkamassa, mutta niistä kuullaan vielä!


Etelä-Suomen EAKR-tiimi esittäytyy

Petri, Tiina, Henri ja Mari

Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen ja kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian EAKR-rahoituksen valmistelu, neuvonta ja hanketarkastukset hoidetaan Uudenmaan liitossa neljän rautaisen asiantuntijan voimin. Tiimiin on tulossa vielä vahvistusta ohjelmakauden edetessä.

Työtä tehdään koko ohjelma-alueen hyväksi. Tämä tarkoittaa EAKR-rahoituksessa kuuden eteläisen maakunnan aluetta ja 6Aika-rahoituksen osalta puolestaan kuutta Suomen suurinta kaupunkia.

 • Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen vastaa kokonaisuuden johtotehtävistä. Hän koordinoi Etelä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman sekä 6Aika kaupunkikehittämisen strategian EAKR-rahoitusta. Marin tavoittaa numerosta 044 3719 450.
   
 • Rakennerahastoasiantuntija Tiina Huotarin vastuulla on erityisesti 6Aika-strategian EAKR-rahoitus, hankkeiden valvonta ja ohjaus, yhteistyö kuutoskaupunkien kanssa sekä rakennerahastoviestintä koordinoivassa maakunnan liitossa. Tiinan puhelinnumero on 0400 418 029.
   
 • Rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalaisen tehtäviin kuuluvat erityisesti Etelä-Suomen EAKR-rahoitus, hanketoteuttajien neuvonta, hankkeiden valvonta ja ohjaus sekä yhteydenpito maakuntien kesken. Petri vastaa numerossa 040 507 9998.
   
 • Tarkastaja Henri Hallanoro vastaa EAKR-hankkeiden maksatuksesta, tarkastuksesta sekä paikan päällä varmennuksista. Hän neuvoo ja ohjaa hankkeen toteuttajia maksatusasioissa, ja puhelinnumero on 040 637 6087.

Kun rahoituskiemurat askarruttavat, koko tiimi on valmiina auttamaan! Soita tai lähetä sähköpostia: etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi.


Seuraa ja kysy neuvoa EAKR-FacebookissaEtelä-Suomen EAKR tiedottaa ja neuvoo asiakkaita Facebookissa. Sivulla vastataan hakijoiden ja hanketoimijoiden kysymyksiin sekä esitellään hankkeita.

Facebookissa halutaan myös tarjota näkyvyyttä rahoitusta saaneille hankkeille. Käynnistyvien hankkeiden toivotaankin jakavan aktiivisesti sisältöjään, kuviaan ja uutisiaan Etelä-Suomen EAKR-sivulla.

Tykkää meistä, niin saat ajankohtaiset asiat uutisvirtaasi.

> Etelä-Suomen EAKR Facebookissa


Ennakkotietoa tulevista tapahtumista ja hauista

 • Uudenmaan liitolta myönteisen EAKR-rahoituspäätöksen saaneille hankkeille koulutusta hallintoon, maksatukseen ja raportointiin 27.4. ja 12.5. kello 9.00–16.00, Eteran auditorio, Helsinki.
   
 • Myönteisen rahoituspäätöksen saaneille ESR-hankkeille koulutusta hankkeiden hallintoon, maksatukseen ja raportointiin 12.5. kello 8.30–12.00, Pasilan virastokeskus, Helsinki sekä 19.5. kello 8.30–12.00, Kouvolan kaupungintalon valtuustosali.
   
 • Ruotsinkielinen "Innovationsdag" 21.5.2015 Tampereella; Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen suuralueiden ESR-hankkeet. Paikka ja kellonajat tarkentuvat myöhemmin.
   
 • Syksyn ESR-hankehaku ajoittuu niin, että se päättyy 1.10.2015. Avoinna on toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Tarkemmat hakupainotukset määritellään myöhemmin. Myös info-tilaisuuksien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

----

Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tämän Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen julkaisi EAKR-rahoitusta koordinoiva Uudenmaan liitto. Seuraava uutiskirje ilmestyy ennen kesälomia ja sen toimittaa Hämeen ELY-keskus, joka hallinnoi ESR-rahoitusta sekä EAKR:n yritystukia ja toimintaympäristötukea.

> Etelä-Suomen sivut Rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

Maakunnan liittojen ja ELY-keskusten rakennerahastoasiantuntijoiden yhteystiedot Etelä-Suomessa:

> Maakunnan liitot

> ELY-keskukset

 

 

> Uutiskirjeen tilaus / peruutus

 

Iloista pääsiäistä!

 


Näytetään tulokset 22 - 22 / 25
Merkintöjä per sivu 1
jostakin 25