Vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita tarvitaan Itä-Suomessa

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on kohdistaa 25 % Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksesta vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistäviin toimenpiteisiin. EAKR-rahoituksesta se tarkoittaa 190 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Pohjois-Savossa tämä merkitsee reilun 5 miljoonan euron vuosittaista panostusta.

Vähähiilisyys näyttää olleen hakijoille jossain määrin vieras ja hakemuksia on saatu melko vähän. Tavoitteesta ollaan jäljessä ja mm. tiedotusta lisäämällä pyritään saamaan lisää hyviä hakemuksia.

Pohjois-Savon kehittämisen kärjet tukevat vähähiilistä taloutta

Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa on valittu viisi taloutta uudistavaa tieteen, teknologian ja yritystoiminnan innovaatiokärkeä. Näistä kolme edistää toimillaan suoraan vähähiiliseen talouteen siirtymistä. Talouden kannalta tärkein on kone- ja energiateknologia, jonka kehittämistavoitteena ovat mm. energiatehokkuus ja tuottavuutta nostavat teknologiat. Puun- ja biojalostus -kärjen tavoitteena on lisätä puun käyttöä ja jalostusastetta. Siinä haetaan uusia käyttömuotoja ja tuotteita puulle, edistetään puurakentamista, biopolttoaineita ja biojalostusta. Kolmas kokonaisuus on vesi ja ilma, jossa toiminta liittyy mm. kaivosten, teollisuuden ja maatalouden vesiprosesseihin ja suljettuihin kiertoihin.

  • PohjoisSavon liiton rahoittamista hankkeista yli puolet edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä tavalla tai toisella. Hankkeet liittyvät mm. jätevesien energiatehokkuuteen, biopolttoaineiden kehittämiseen ja päästöjen hallintaan, materiaali- ja energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, simuloinnin hyödyntämiseen sekä digitalisaation edistämiseen. Lukumäärällisesti tilanne näyttää hyvältä, mutta euromääräisesti tarkasteltuna 25 %:n tavoitteesta ollaan kuitenkin jonkin verran jäljessä. Teemaan on kohdistettu tällä hetkellä noin 15 % EAKR-rahoituksesta, toteaa ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitosta.

Pohjois-Karjalassa kohti öljyvapaata maakuntaa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on rahoittanut tähän mennessä viittä vähähiilisyysteemaan liittyvää hanketta. Lisäksi vähähiilisyys on otettu huomioon useissa muissa rahoitetuissa hankkeissa läpileikkaavana teemana.  Ensimmäisten käynnistyneiden hankkeiden joukossa on Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit -hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä, luoda uusia yritysverkostoja, kehittää uusia tuotteita sekä tuotantomenetelmiä teollisen tuotannon sivuvirtojen ja bioraaka-aineiden ympärille. Hanke kytkeytyy voimakkaasti Teolliset symbioosit Suomessa -toimintamalliin (FISS - Finnish Industrial Symbiosis System).

  • Juuri käynnistyvä Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hanke on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää Pohjois-Karjalan muutosta kohti öljyvapaata ja vähähiilistä maakuntaa. Tähän tavoitteeseen päästään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, energiatehokkuutta, vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, etsimällä hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä maakunnasta sekä lisäämällä cleantech-tuotteiden ja -ratkaisuiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista, kertoo Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EU-suunnittelija Ulla Äänismaa.

Etelä-Savossa vähähiilisyyttä vauhditetaan lokakuun teemahaulla

Etelä-Savon maakuntaliiton va. ohjelmapäällikkö Teemu Räihän mukaan Etelä-Savossa vähähiilisyyden edistäminen on lähtenyt käyntiin hitaanlaisesti, minkä takia vähähiilisyyden edistäminen on otettu keskeiseksi teemaksi 1.10.2015 päättyvällä hakukierroksella. Teemu Räihän mukaan tällä hetkellä teeman osuus kaikista rahoitetuista kehittämishankkeista on n. 10 %:a. Rahoitusta näille hankkeille on myönnetty n. 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitetut hankkeet ovat keskittyneet sellaisten tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen, mm. vesienkäsittelyn ja energiantuotannon saralla, jotka tarjoavat vähähiilisemmän vaihtoehdon käytössä oleville tuotteille.

ELY-keskusten vähähiilisyyttä edistävät hankkeet

ELY-keskusten rahoittamien vähähiilisyyttä edistävien EAKR-kehittämishankkeiden tilanne on samanlainen kolmessa maakunnassa: 25 %:n tavoitteesta ollaan jäljessä. Aktivointitoimenpiteitä tarvitaan ja niitä on jo toteutettukin.

Vähähiilisyyttä tukevat, rahoitusta saaneet hankkeet keskittyvät tällä hetkellä lähinnä materiaali- ja resurssitehokkuuden edistämiseen sekä kiertotalouden vauhdittamiseen.

Parhaimmillaan kehittämishankkeet käynnistävät yritysten investointi- ja kehittämishankkeita, joilla tuetaan pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyisyyttä sekä edistetään yritysten vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta. ELY-keskuksen yritysten kehittämisavustus on väline näiden asioiden siivittämiseksi.

Lisätietoja: 

Rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennerahastoyksikkö, puh. 029 502 6697, jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi