Itä-Suomen hankehaku tuotti runsaasti hakemuksia

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi 17.2.2017. Itä-Suomen alueen maakuntaliitoille ja Etelä-Savon ELY-keskukselle jätettiin kaikkiaan 64 kehittämishankehakemusta, joista 37 kohdistui Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja 27 Euroopan sosiaalirahastoon (ESR). EAKR-tukea haettiin yhteensä 12,1 miljoonaa euroa ja ESR-tukea 5,8 miljoonaa euroa. Maakuntaliitot ja ELY-keskus tekevät päätöksiä tuen saajista kevään kuluessa.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin kahdeksan EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 3,3 miljoonan euron edestä. Hakemukset liittyivät mm. hyvinvointiin, digitaalisuuteen, sekä vähähiilisyyden edistämiseen. Tukea haettiin erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa tukeviin investointeihin ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle jätettiin seitsemän EAKR-hankehakemusta, joilla tukea haettiin noin 2,9 miljoonaa euroa. Tukea haetaan metsäbiotalouden, oppimisympäristöjen ja pk-yrityksille tarkoitettujen innovaatioalustojen kehittämiseen sekä tuotannollisten- ja ICT-yritysten palvelutuotantojen edistämiseen. Osassa hankkeissa tavoitellaan myös vähähiilisyyden lisäämistä.

Pohjois-Savon liitolle jätettiin 14 EAKR-hakemusta, joissa tukea haettiin yhteensä 4,6 miljoonan euron edestä. Tukea haettiin pk-yritysverkostojen kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen hyödyntäen mm. ketteriä kokeiluja ja digitalisaatiota. Lisäksi tukea haettiin tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä elinkeinoelämää tukeviin laiteinvestointeihin, joilla kehitetään materiaaleihin liittyvää kuvantamista, jatkuvatoimista lääkkeenvalmistusta sekä silmälääkekehitystä. Hakemuksia tuli myös mm. pk-yritysten liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen, arktisen yhteistyön kehittämiseen, materiaalien kierrätykseen ja palvelujen digitalisointiin.

ELY-keskukseen tuli kahdeksan EAKR-kehittämishankehakemusta, joissa tukea haettiin 1,3 miljoonaa euroa. Hakemuksista yksi kohdistui Etelä-Savoon, kolme Pohjois-Savoon ja neljä Pohjois-Karjalaan. Hankkeissa tavoitellaan erityisesti materiaali ja energiatehokkuuden edistämistä, myös PK-yrityksiin kohdistuvia toimenpiteitä on runsaasti. Lisäksi hankehakemuksissa on uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton edistämistä ja data-analyysien hyödyntämistä yritysten tuotantoprosessien tehostamiseksi.

ESR-hakemuksia jätettiin yhteensä 27 kappaletta. Hankehakemuksista kohdistui Etelä-Savoon 11, Pohjois-Karjalaan kahdeksan ja Pohjois-Savoon kahdeksan. Tukea haettiin yhteensä 5,8 miljoonaa euroa. Hakemuksissa painottuu erityisesti nuorten työllisyyden edistäminen ohjauksen ja elämänhallinnan tuen kautta. Hankkeissa valmistaudutaan myös jo maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan pk-yritysten palvelujen ja työllisyystoimien osalta. Kasvua ja kansainvälistymistä tukevia, yritysten koulutusta ja palveluja kehittäviä hankkeita on useampia. Hakemuksissa on myös ensimmäistä kertaa useita sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistäviä esityksiä.

Seuraavat hakuajat

Itä-Suomessa seuraava Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaku (EAKR ja ESR) päättyy 22.9.2017. Yhtenäisten hakuaikojen ohella maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia. Pohjois-Savossa järjestetään maakunnallinen hankehaku, joka päättyy 19.5.2017. Myös Etelä-Savossa järjestetään ylimääräinen EU-hankehaku toukokuussa 2017.

Teksti:
EU-hankekoordinaattori Katja Riikonen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto,
va. ohjelmapäällikkö Teemu Räihä Etelä-Savon maakuntaliitto,
ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitto,
rahoituspäällikkö Timo Ollila Etelä-Savon ELY-keskus