Mikä on maakunnan yhteistyöryhmä MYR?

Jokaisessa maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka tehtävänä on huolehtia maakunnan aluekehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Yhteistyöryhmä on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko. Siinä on kattavasti edustettuina maakunnan alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot: Jäsenistä kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes ohjelmia rahoittavia valtion viranomaisia sekä valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä. Lisäksi MYR täydentää osaamistaan asiantuntijoiden avulla.

Yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus. Jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi.

Pohjois-Savon juuri eläkkeelle jääneen maakuntajohtaja Jussi Huttusen näkemyksen mukaan MYR on merkittävä kansallisen ja EU:n tukeman alue- ja rakennepolitiikan toteuttaja, jonka painoarvo, vaikuttavuus ja työtavat ovat melko vapaasti maakuntakohtaisesti muokattavissa ja kehitettävissä. Kunkin MYR:n omassa vallassa on se, millaisen työskentelytavan ja roolin se ottaa toiminnassaan. Esimerkiksi Pohjois-Savon MYR:n toiminnassa tavoitteena on olla kehittämistyön linjaaja, suunnannäyttäjä sekä aktiivinen keskustelu- ja päättäjäfoorumi.

MYR linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rahoitusta

Yhteistyöryhmän tehtävänä on toteuttaa maakuntaohjelmassa määriteltyjä kehittämistavoitteita sekä sovittaa yhteen eri kehittämisohjelmia ja rahoitusvälineitä. Tärkein tehtävä on EU:n rakennerahastopolitiikan ja kansallisten aluekehitysvarojen yhteensovitus. MYR hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (TOPSU), jossa määritellään kehittämislinjaukset sekä miten vuosittainen EU:n ja valtion rahoitus jaetaan rahoittajaviranomaisille.

Yhteistyöryhmä käsittelee myös maakunnan keskeiset kehittämiskysymykset, merkittävimmät hankkeet ja tärkeimmät uudet avaukset. Tehtävät määritellään tarkemmin kunkin maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä.

Itä-Suomen maakuntien yhteistyöryhmien kokouksissa hankeratkaisujen lisäksi esitellään toteutettuja hankkeita sekä ajankohtaisia teemoja. Hanke-esittelyjen kautta yhteistyöryhmän jäsenet pääsevät paremmin sisälle hankemaailmaan ja saavat parhaan mahdollisen tiedon hankkeista ja niiden sisällöstä. Esittelyjen kautta saadaan tietoa myös hankkeiden vaikuttavuudesta ja mahdollisesta jatkuvuudesta hankerahoituksen jälkeen.

Maakuntajohtaja Jussi Huttusen mielestä MYR-jäsenyys tarkoittaa yhteistyöryhmän jäsenelle mahdollisuutta vaikuttaa pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja sen perustamista kunkin maakunnan kehittämisohjelmiin ja älykkään erikoistumisen linjauksiin.

  • Sallittakoon MYR-toiminnassa ja kokoonpanoissa suuretkin maakuntakohtaiset erot, koska Suomen menestyskin perustuu erilaisten maakuntien vahvuuksiin, Huttunen toteaa.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Pirjo Rämäsen mukaan Pohjois-Karjalan MYR on toiminut erittäin aktiivisesti kuluneella kaudella. Monialaisen ja asiantuntevan jäsenistön vuoksi kokouksissa keskustellaan asioista vilkkaasti ja käsiteltäviin asioihin liittyvät erilaiset mielipiteet nousevat hyvin esille.

Etelä-Savon kaltaisessa maakunnassa tulevaisuuden menestystarinoiden luomisen ja syntymisen mahdollistaminen rakennerahastojen järkevän käytön kautta on erityisen tärkeää, Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Teemu Hirvonen toteaa. Hän näkee että MYR on hieno mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman maakunnan kehitykseen ja siihen millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Hän toimii myös maakuntahallituksessa, ja on kokenut että yhteydestä on ollut hyötyä myös maakuntahallituksen päätöksenteossa.

Tutustu yhteistyöryhmien toimintaan seuraavien linkkien kautta:

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä  

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä