Rakennerahastoista eväitä Pohjois-Savon kehittämiseen – kevään haku päättyy 19.5.2017

Pohjois-Savossa on EU:n rakennerahastoista vuonna 2017 haettavissa reilu 41 miljoonaa euroa maakunnan elinkeinoelämän, innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta maakunnan kilpailukyvyn vahvistamiseen. Uutta otetta ja uusia avauksia kaivataan tutkimuksen kaupallistamiseen ja elinkeinoelämälähtöiseen kehittämistyöhön. Käynnissä oleva haku päättyy 19.5.2017.

EAKR-tuen painopisteitä

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella vahvistetaan yritysten innovaatiotoimintaa; tavoitteena on kehittää t&k&i-resursseja kilpailukyvyn perustaksi. Tätä toteutetaan edistämällä maakunnassa toimivien yritysten ja tutkimusryhmien yhteistyötä. Innovaatiojärjestelmää vahvistetaan tutkimustuloksia ja liiketoimintamahdollisuuksia levittäviä yhteistyöverkostoja kehittämällä.

EAKR-rahoituksella tuetaan myös t&k&i -ympäristöjen hyödyntämistä ja niiden toiminnallista vahvistamista sekä osaamisen tason nostamista tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Lisäksi edistetään yritysverkostojen muodostumista sekä pk-yritysryhmien kilpailu- ja uusiutumiskykyä ja kansainvälistymistä. Tuki voi kohdistua myös kuntalähtöisiin yritysalueisiin liittyviin pienimuotoisiin liikennehankkeisiin.

Erityisesti toivotaan hakemuksia, joilla edistetään energia- ja materiaalitehokkuutta sekä digitalisaation hyödyntämistä tuotteiden, palvelujen ja menetelmien kehittämisessä. Lisäksi toivotaan uusiutuvaan energiaan ja puhtaaseen teknologiaan liittyviä hankkeita, joissa kehitetään mm. vähähiilisten yritysten verkostoja ja uusia yhteistyömuotoja energiatehokkuuden, kansainvälistymisen tai resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi. Tukea kohdistetaan myös toimenpiteisiin, joilla edistetään kiertotaloutta ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

ESR-tuen kohteet

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) mahdollistaa toteutustavaltaan ja kokoluokaltaan erilaisia hankkeita. ESR:llä  tuetaan toimintaa, joka edistää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua parannetaan hankkeilla, joiden lähtökohtana ovat alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen yritysten ja aloilla toimivista erilaisista ketjuista ja prosesseista lähtevät osaamistarpeet.

Tasa-arvon toteutumiseen tähdätään hankkeilla, joilla puretaan eri alojen sukupuolten mukaista eriytymistä ja tuetaan työelämän tasa-arvoisuuden edistymistä. Ilman peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa olevien koulutusmahdollisuuksia parannetaan kehittämällä joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin.

Hankkeissa toivotaan kehitettävän koulutuksen ja työelämäpolkujen ohjausosaamista sekä menetelmiä työ- ja koulutusurien eri vaiheisiin. Osana koulutuksen kehittämistä hankkeissa edistetään yrittäjyysmyönteisyyttä.

Rahoitettavalla toiminnalla kehitetään keinoja nuorten elämänhallinnan ja työ- ja opiskelukyvyn vahvistamiseksi. Toimintatavoissa tulee huomioida moniammatillisuus, matalan kynnyksen toiminta, varhainen puuttuminen, osallisuuden ja vertaistoiminnan vahvistaminen.

Lisäksi rahoitusta on varattu Kuopion kaupunkialueen kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen.

Syksyn rahoitushakujen määräajat

Syksyn rahoitushaku Pohjois-Savossa sekä muissa Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa päättyy 22.9.2017 (EAKR- ja ESR-hankkeet).

Rakennerahastohankkeisiin tukea myöntävät Pohjois-Savon liitto, ELY-keskus ja Tekes.
Lisätietoja haun sisällöistä ja hakemuksen jättämisestä: www.rakennerahastot.fi/ita-suomi -> Ajankohtaista -> Hakuajat

Lisätietoja:
Soile Juuti, ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto, soile.juuti(at)pohjois-savo.fi, p. 044 714 2637
Timo Ollila, rahoituspäällikkö, ELY-keskus, timo.ollila(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 695