Ammatillinen koulutus uusille urille

Ammatillisen koulutuksen vuodenvaihteessa voimaan astunut lakiuudistus haastaa koulutuksenjärjestäjät tarkastelemaan toimintojaan asiakaslähtöisesti, ja yksilöllisten opintopolkujen merkitys korostuu entisestään. Yhtenä keskeisenä sisältönä koulutusreformissa on tiivistää koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja parantaa työvoiman saatavuutta työpaikoilla oppimisen mahdollisuuksia lisäämällä. Ammattioppilaitoksissa signaaleja tulevasta on luettu hyvissä ajoin ennakoiden ja hanketoiminnalla on jo lähdetty toimeenpanemaan koulutuksen uudistamista monin tavoin.

Savon ammattiopisto etunojassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen

ESR-rahoitteinen Työpaikalla tapahtuu -hanke on ollut Savon ammattiopistolle iso ponnistus kohti tulevaa.

– Jo kolme vuotta sitten Savon koulutuskuntayhtymän strategiaan nostettiin "puolet oppimisesta työelämän oppimisympäristöissä"-tavoite. Lähdimme työelämäyhteistyön tiivistämiseen, laadun kehittämiseen ja uusien mallien hakemiseen näin jälkikäteen ajatellen erittäin hyvään aikaan myös nyt voimaantullutta koulutuksen kokonaisuudistusta ajatellen. Hankerahoitus on mahdollistanut meille hienon panostuksen tässä opiskelijoiden ja työpaikkojen kannalta kriittisen tärkeässä asiassa, kertoo projektipäällikkö Maija Savolainen Savon ammattiopistosta.

 – Kolmivuotisen hankkeen tuloksiin olemme vallan tyytyväisiä. Suunnitellusti hanketyössä on luotu uusia muotoja työpaikoilla oppimisen yhteistyöhön, kehitetty laadunhallinnan tueksi oppimisjaksoja koskeva palautejärjestelmä ja lisätty aktiivista tiedotusta yritysiin. Erityisen tyytyväisiä olemme kehitettyyn työpaikkaohjaajakoulutuksen malliin. Kompaktilla kahdeksan tunnin valmennuksella on koulutettu pian 1000 uutta työpaikkaohjaajaa pohjoissavolaisille työpaikoille. Suurin osa koulutuksesta on toteutettu yritysten omissa tiloissa. Työpaikkojen ammattilaisten palaute koulutuksesta on ollut todella myönteistä – palautekeskiarvo on niinkin kova kuin 4,3/5. Tällä linjalla meidän on hyvä yhdessä jatkaa ohjauksen laadun kehittämistä jatkossakin, toteaa Savolainen.

Kuva: Oppilaitoksen ja työpaikan tiivis yhteistyö ja koulutettu työpaikkaohjaaja ovat etu sekä opiskelijalle että työnantajalle

Elinkeinoelämän järjestökenttä on ollut sitoutuneesti mukana hankkeen toteutuksessa jo suunnitteluvaiheesta lähtien.
- Elpynyt taloustilanne yhdessä eläköitymiskehityksen kanssa on aiheuttanut yrityksissä suoranaisen työvoimapulan, joka on yllättänyt monet. Hankkeessa luodut mallit ja tiivistynyt yhteistyö mahdollistavat pitkän tähtäimen ratkaisujen hakemisen. Koulutusyhteistyön merkitys rekrytointikanavana korostuu entisestään ja yritysten on otettava myös itse aktiivisempaa roolia osaajien kouluttamisessa yhdessä oppilaitoksen kanssa, pohtii hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Rakennusteollisuuden Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen.

Työpaikalla tapahtuu-hankkeen päätösjuhlaa vietettiin perjantaina 13.4. Kuopion kaupunginteatterilla.

Kuva: Projektipäällikkö Maija Savolainen muisteli kulunutta kolmea vuotta. Matkan varrelle mahtui myös ammatillisen koulutuksen lakiuudistus, josta ei hankkeen alkaessa 2015 ollut juuri tietoa.

Kuva: Ohjausryhmän puheenjohtaja Kimmo Anttonen (Rakennusteollisuus ry), kuntayhtymän johtaja Heikki Helve (Savon koulutuskuntayhtymä) sekä ohjausryhmässä Kuopion alueen kauppakamaria edustava Sakari Haukkapaasi (Yara Suomi) olivat tyytyväisiä sekä päätösjuhlaan että laajan hankekokonaisuuden tuloksellisuuteen.

Etelä-Savo tiivistää oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä

Etelä-Savon oppilaitokset Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu, Ammattiopisto Spesia, Otavan Opisto, Seurakuntaopisto ja Suomen Nuoriso-opisto toteuttavat yhteistyössä ESR -rahoitteista Ammattiin! – Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanketta. Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta reformin mukaisesti sekä tiivistää yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän kanssa.

–Reformin toteuttaminen edellyttää oppilaitoksilta ja työelämältä uudenlaista ajattelua ja toimintatapojen muuttamista. Parhaimmillaan reformi mahdollistaa osaavien ammattilaisten kouluttamisen alueen ja työelämän tarpeisiin sekä opiskelijoiden kytkemisen työelämään jo koulutuksen aikana, toteaa projektipäällikkö Teija Räihä, Etelä-Savon ammattiopistosta.

Ammattiin! -hankkeessa on selvitetty maakunnallisesti yrityskartoituksilla, millaisia työtehtäviä opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työpaikoilla ja millaisia asioita koulutuksessa tulee ottaa huomioon koulutettaessa osaajia työelämän tarpeisiin.
- Yrityskartoitukset ovat synnyttäneet työpaikoille aitoja työpaikalla tapahtuvan oppimisen oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat palvelevat asiakkaita ja hoitavat oppimisympäristöjen toimintaan liittyvät tehtävät. Näistä yhtenä esimerkkinä on Osuuskauppa Suur-Savon ja Esedun yhteistyönä käynnistetty Kauneushoitola Kauniix, joka sijaitsee Mikkelin Sokoksella, kertoo Räihä.

Kuva: Aidossa työympäristössä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä Esedun Kauneushoitola Kauniix:ssa Mikkelin Sokoksella

Uraohjaus ja opiskelijoiden työllistymisen edistäminen ovat Ammattiin! hankkeen kehittämistoimintoja, joihin työelämä halutaan aktiivisesti mukaan. Työelämän "pikatreffeillä" opiskelijat ovat päässeet tutustumaan oman alansa työpaikkoihin ja saaneet vinkkejä työnhakuun suoraan työnantajilta. Myös erilaiset hankkeessa toteutettavat rekrytointitapahtumat tukevat opiskelijoiden uraohjauksen onnistumista.

Reformin myötä ammatillinen koulutus mahdollistaa opiskelijalle myös opintojen suorittamisen kesän aikana. Opintoja voi suorittaa esimerkiksi koulutus- tai oppisopimuksella ja/tai suorittamalla esimerkiksi työelämä- ja työnhakutaitoja valmentavia opintoja.
- Mäntyharjun kunta on suhtautunut erittäin myönteisesti ammatillisen koulutuksen kesätyökokeiluun tarjoamalla viisi oppimissopimuspaikkaa kesälle 2018. Myös muut Etelä-Savon kunnat ja yritykset ovat kiinnostuneet ammatillisen koulutuksen kesätyökokeilusta, toteaa Räihä.

Yksilöllisiä opintoja verkko-opetuksella

Ammatillisen koulutuksen reformi painottaa opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamista. Verkko-oppiminen tarjoaa omia ratkaisujaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen. Verkko-oppimista voidaan käyttää esimerkiksi lähiopetuksen tukena tai mahdollistaa teoriaopiskelun osaksi käytännön ammatillista tekemistä.  
- Ammattiin! -hankkeen toimijat ovat ryhtyneet tuottamaan yhdessä verkko-oppimateriaaleja. Verkko-oppimateriaalit tuotetaan oppimisalustasta riippumattomaksi niin, että ne ovat asennettavissa kunkin oppilaitoksen käyttämälle oppimisalustalle. Oppilaitokset itse arvioivat, mitä sisältökokonaisuuksia opiskellaan itsenäisesti ja mitä osana lähiopetusta, kertoo Räihä.

Opettajan rooli muuttuu enemmän valmentajan rooliksi

Reformin myötä opettajan rooli muuttuu entistä enemmän valmentajan rooliksi, jossa opettaja hyödyntää laaja-alaista ja pedagogista osaamistaan, kokemustaan ja näkemystään. Opettaja on mukana oppimassa uutta ja valmentamassa uusia ammatillisia osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin.
- Hankkeen aikana opettajille ja työelämälle tarjotaan koulutusta muun muassa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS), osaamisen arvioinnista, työpaikkaohjaajana toimimisesta sekä työelämäpedagogiikasta ja tiimioppimisesta. Myös digitaalisiin välineisiin liittyvä koulutus ja käyttöönotto ovat tärkeä osa opettajien ja työpaikkaohjaajien ammattitaidon kehittämistä, toteaa Teija Räihä.

Erityisopetus

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo uudistuksia myös erityisopetuksen järjestämiseen. Erityinen tuki on keskeinen osa opiskelijan henkilökohtaistamisprosessia: osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelua ja toteutusta. Ammattiin! hankkeessa järjestetään koulutuksia ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset.
– Reformi vie ammatillisen koulutuksen yhä enemmän työpaikoille. Tämä johtaa siihen, että opetus- ja ohjaushenkilöstön työ toteutuu entistä enemmän verkostoissa ja työelämässä. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Yhteinen ymmärrys auttaa toteuttamaan laadukasta ohjausta ja tukemaan opiskelijoiden oppimista työpaikoilla, kertoo projektipäällikkö Räihä.

Työelämälähtöisestä koulutuksesta apua työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan

Ammattiin! hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja Etelä-Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Mirja Haavikko kokee, että yksi suurimpia työelämän haasteita on tällä hetkellä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma. Kilpailu on kovaa osaavasta työvoimasta. Etelä-Savon ammattioppilaitoksissa opiskelee paljon muualta päin Suomea ja ulkomailta muuttaneita opiskelijoita. On mahdollista, että he jäävät Etelä-Savoon osaavana työvoimana yritysten työntekijöiksi tai perustavat oman yrityksen. Yrityksen ollessa oppimisympäristönä yrittäjä saa ensivaikutelman tulevaisuuden työntekijöistä. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus varmistaa vetovoimansa työpaikkana. Opiskelijat saavat puolestaan tietoa ja käytännön kokemusta eteläsavolaisista yrityksistä työpaikkoineen.
– Odotan, että ammatillisen koulutuksen uudistus työelämälähtöisenä koulutuksena auttaa kohtaanto-ongelmassa. Myös Ammattiin! –hankkeella on tavoitteena tuottaa entistä laadukkaampaa ja työelämälähtöisempää ammatillisesta koulutusta Etelä-Savossa. Hankkeen yksi tärkeä tehtävä on työelämässä tapahtuvan oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Työn tavoitteena on vastata työelämän tarpeisiin ja siihen, että opiskelijat oppivat ne tiedot ja taidot, joita eri työpaikoissa tarvitaan. Ammattiin! –hanke on useilla monipuolisilla piloteilla erinomaisesti kehittänyt monesta näkökulmasta ammatillista koulutusta, toteaa Haavikko.