Itä-Suomen hankehakusatoa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman EAKR- ja ESR-hankehakukierros päättyi 16.2.2018.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin yhdeksän EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta noin 1,7 miljoonan euron edestä. Hakemukset liittyivät mm. vähähiilisyyden edistämiseen, materiaali- ja energiatehokkuuteen, oppimisympäristöihin sekä puunkäytön ja -jalostuksen tehostamiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta EAKR-kehittämisrahoitusta on voinut hakea jatkuvasti 23.9. lähtien. Tämän jälkeen maakuntaliitolle on jätetty neljä EAKR-hankehakemusta, joilla on haettu tukea noin 0,85 miljoonaa euroa. Hakemukset liittyvät metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden klusteritoiminnan kehittämiseen, oppimisympäristöihin ja kulttuurialaan.

Pohjois-Savon liitolle jätettiin 11 EAKR-hakemusta, joissa tukea haettiin 6,5 miljoonan euron edestä. Tukea haettiin pk-yritysalueisiin liittyvien liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen, puutuoteteollisuuden ja -rakentamisen kehittämiseen sekä biopohjaisiin materiaaleihin puualalla. Lisäksi tukea haettiin yritysten kasvua tukevaan alueen vetovoimaisuuden edistämiseen, tki:ta ja elinkeinoelämää tukevaan kuvantamiseen liittyvään laiteinvestointiin, elintarvikealan pk-yritystoiminnan sparraukseen, hyvinvointi- ja palvelualojen sekä luovien alojen toiminnan kehittämiseen.

ELY-keskukseen jätettiin yhteensä 32 hakemusta, joilla rahoitusta haettiin yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Tukea haettiin työllisyyttä edistäviin toimiin tuomalla esiin työpaikkatarjontaa, työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseen pk-yrityksissä sekä opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Eniten hakemuksia tuli osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimiin, yhteensä 11 kappaletta. Mukana on paljon pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvia toimenpiteitä. Osallisuutta lisäävissä toimenpiteissä on mukana mm. Mikkelin kaupungin hakemus kansalaistoimijälähtöisen kehittämisen jatkamiseksi ja Varkauden kaupungin hakemus kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi.

Seuraavat haut Itä-Suomessa

Itä-Suomessa seuraavat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaut (EAKR ja ESR) päättyvät 11.5. ja 28.9.2018, poislukien Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.