Itä-Suomen maakuntaliittojen hankerahoitus edistää kansainvälistä yhteistyötä

Alueen toimijoiden kansainvälistymistä edistetään sekä kansallisella että EU-rahoituksella.

Etelä-Savon maakuntaliitto on pyrkinyt hankerahoituksella tukemaan alueen yritysten pääsyä uusille markkina-alueille. Tärkeimpinä suuntina ovat olleet Venäjä ja Kiina. Digiverkot Venäjälle -hankkeessa pyritään lisäämään Etelä-Savon mikro- ja pk-yritysten digitaalista markkinointia ja kaupankäyntiä kohdistuen erityisesti Venäjältä alueelle tuleviin asiakkaisiin kun taas Bridgehead-hanke pyrkii synnyttämään uusia yhteistyöverkostoja merkittävien teollisuusalueiden kanssa, tiivistämään jo olemassa olevaa yhteistyötä eteläsavolaisten ja venäläisten yritysten kanssa sekä lisäämään venäläisten invest-in toimintaa Etelä-Savossa. Venäjä on pääasiallinen kohdemaa myös Export - koulutusviennin kehittäminen -hankkeessa, jossa pyritään edistämään ja kehittämään toisen asteen koulutuspalveluiden vientiä.

Juuri päättynyt Kiina valmennusohjelma -hanke valmensi eteläsavolaisia yrityksiä Kiinan markkinoita varten ja auttoi yrityksiä kiinalaisten yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Myös Etelä-Savon luomutoimintaa on pyritty kansainvälistämään selvittämällä Kiinan tarjoamia yhteistyömuotoja luomutuotannossa, -liiketoimin­nassa ja -tutkimuksessa (Etelä-Savo - Hennan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen). Lisäksi eteläsavolaisten yritysten kansainvälistymisen kohteena hankkeissa on ollut Saksa, jonka elintarvike- ja taidekäsityömarkkinoita on pyritty avaamaan Food meets Art for Europe 2 -hankkeessa.

Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen - CFB -hankkeessa kehitetään bioenergia-alan yritysten vienti- ja kansainvälistymisvalmiuksia ja keskinäistä yhteistyötä ja pilotoidaan uusi biomassa-arvoketjuun pohjautuva viennintoimintamalli yhteistyössä kehitysyhtiöiden, bioenergia-alan yritysten ja Team Finland toimijoiden kesken. BaltCompet - Kilpailukykyä Baltiasta -hankkeessa laadittiin selvitys Baltian alueen korkeakoulukentän tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista suomalaisille yrityksille.

Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt maakunnan kehittämisrahaa EU:n erillisohjelmiin valmisteltavien hakemusten valmistelua varten.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittamilla hankkeilla tuetaan pk-yritysten kasvua ja kannustetaan yrityksiä kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on uusien työpaikkojen luominen ja kansainvälisen viennin kasvu (Vihreän kasvun avainteknologiat, Oasis StartUp Center ja Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta). Hankkeissa luodaan edellytyksiä uusien innovaatioiden ja yritystoiminnan syntymiseen, sekä kehitetään työkaluja innovaatiotoiminnan tehostamiseksi. Tavoitteena on myös aktivoida eri osaamisalojen kehitystoimintaa sekä hyödyntää rajapintoja uusien innovaatioiden lähteenä mm. metsäosaamisen näkökulmasta (Vihreän kasvun keskus).

Kaivannaisalan pääsyä kansainvälisiin verkostoihin edistää Kaivannaisalan kehittämishanke (KAKE). Se tukee maakunnan kaivannaisalan vaikuttamista kansallisella tasolla ja kaivannaisstrategian käytännön toteutusta, sekä luo ja käynnistää yhteisiä ylimaakunnallisia Itä- ja Pohjois-Suomen välisiä kaivannaisalan kumppanuuksia ja verkostoja. Kaivosalan koulutusosaamisen vientiä vauhdittamaan on käynnistynyt Kaivosalan globaalin koulutustarjonnan kysyntälähtöinen kehittäminen ja verkostoituminen -hanke, jossa kerätään tietoa kaivannaisalan nousevista trendeistä sekä tuotteistetaan itäsuomalainen kaivannaisalan koulutusosaaminen vastaamaan alan kansainvälistä kysyntää.

Ikäosaamiseen ja ikääntymiseen liittyviä tuote- ja palveluratkaisuja on puolestaan lähdetty kehittämään Itä-Kiinan ja Suomen välisellä yhteistyöllä (FEFE - Further East From the East).

Pohjois-Savon liiton EAKR-tukea on kohdennettu mm. kone- ja energiateknologia-, puu- ja terveyspelialojen yritysryhmien kansainvälisen liiketoimintaa edistävään kehittämiseen (Technogrowth 2020; Wood Innovation Network ja HealthGameLab). Hankkeissa tuetaan yritysten kasvuprosesseja ja kansainvälistymistä luomalla verkostoyhteyksiä, uusia yhteistoimintamuotoja ja kv-markkinoille tarjottavia palvelukokonaisuuksia. Onnistuminen vaatii hankkeessa tapahtuvan toiminnan jälkeen yrityskohtaista kehitystyötä, jota yritykset jatkavat omillaan tai ELYn, Finpron tai muun Team Finlandin kanssa.

Tukea on kohdennettu myös toimenpiteisiin, jotka edistävät Horisontti 2020 -ohjelman pk-yritys­rahoitus­instrumentin hyödyntämistä (Terveysteknologian Kehityskeskus). Venäjälle kohdistuvaa yhteistyötä edistetään testaamalla klusteriyhteistyömallin toimivuutta. Mallissa kootaan pohjoissavolaisia yrityksiä ja organisaatioita yhteen tarjoamaan asiantuntemusta ja tuotteita Venäjälle sieltä kartoitettuun tarpeeseen (Klusterimalli osaamisen tuotteistamisessa Venäjän markkinoille).

Pohjois-Savon liitto on korvamerkinnyt vuonna 2015 yhteensä 200 000 euroa maakunnan kehittämisrahaa EU:n erillisohjelmiin valmisteltavien hakemusten valmistelua varten. Tavoitteena on edistää kansainvälisen kehittämisrahoituksen saamista maakuntaan. Rahoituksesta on myönnetty lähes 90 % yhteensä 15 valmisteluhankkeelle. Tehdyn kyselyn mukaan valmistelurahoitus koetaan erittäin tärkeäksi rahoitusvälineeksi. Tuloksia rahoituksen vaikuttavuudesta saadaan myöhemmin vuoden 2016 aikana.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat rahoittavat yhteisesti Brysselissä sijaitsevan EU-toimiston toimintaa. Sillä on tärkeä rooli maakuntien kansainvälistymisen edistäjänä.