Teknologiakokeiluja IkäOTe-hankkeessa

Helmikuussa 2017 päättyneessä kaksivuotisessa Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat (IkäOTe) -hankkeessa (http://www.ikaote.fi/) tutkittiin ja kokeiltiin turvallisuuteen ja vuorovaikutukseen liittyviä teknologisia ratkaisuja ikääntyvien ja muistisairaiden henkilöiden hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemiseksi. Hanketta toteuttivat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Joensuun kaupunki. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto oli myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeen tuloksena syntyi monenlaista uutta tietoa, toimintamalleja ja osaamista suhteessa teknologian mahdollisuuksiin tukea ikäihmisten hyvinvointia ja oppimista.

Teknologiakokeilut tuottivat uutta tietoa

Teknologiakokeilut tuottivat uutta tietoa millaisille ikäihmisille eri teknologioista olisi suurin hyöty. Turvallisuutta lisäävistä teknologioista kokeiltiin lääkeautomaattia, ovisensoria ja paikannuslaitteita sekä vuorovaikutusteknologioista kuvapuhelinta. Hankkeessa kehitettiin myös muistelupeli, jonka sisällön voi käyttäjä muokata vapaasti käyttämällä joko itseotettuja tai valmiita kuvia. Projektissa pilotoitiin lisäksi Adult Social Care Outcomes Toolkit (ASCOT) -mittaria teknologiapalveluun liittyvän koetun hyvinvoinnin sekä palvelun taloudellisen vaikutuksen arvioimiseksi.

Hankkeessa kehitettiin erilaisia yhteistyö- ja toimintamalleja

Hanke tuotti toimintamallin teknologian käyttöönottokoulutuksesta sekä toimintamallin, jonka avulla voidaan hahmottaa teknologian käytön eri vaiheisiin liittyviä osallistamisen prosesseja eri toimijoiden näkökulmista (kotihoidon työntekijä, teknologiayritys, ikäihminen, omaiset). Kuvapuhelinkokeilun myötä syntyi malli hyvinvointipalvelun ja sisällöntuotannon toteuttamiselle sekä ideoita toiminnan jatkokehitykselle. Hankkeessa kehitettiin lisäksi uusia ja innovatiivisia yhteistyömalleja yritysten T&K-toimintaan. Yritykset voivat kokeilla ja kehittää tuotteitaan esimerkiksi yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa.

Hankkeessa tuotettiin monenlaista uutta osaamista

Hankkeessa toteutetut kotihoidon henkilöstön teknologiankäyttöönottokoulutukset lisäsivät Joensuun kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen henkilöstön osaamista mm. siitä millaisille asiakkaille ja missä vaiheessa teknologista ratkaisua kannattaa tarjota ja mitä teknologian käyttöönottoon perehdyttämisessä on huomioitava niin asiakkaan, henkilöstön kuin yksikön näkökulmasta. Hankkeen aikana myös havaittiin, että hyvinvointiteknologia-asiantuntijan työskentely organisaatiossa on tarpeellista. Hankkeessa käynnistyi lisäksi ikäihmisten teknologian käyttöön liittyvän oppimisen ja osallisuuden tutkimustoiminta, jota ei ole juurikaan aiemmin Suomessa tehty. Hankkeen pohjalta on käynnistynyt useita uusia projekteja, joissa jatketaan IkäOTe-hankkeessa tuotetun tietotaidon jalostamista eteenpäin.

Hanke Eura2014-tietopalvelussa: Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat (IkäOTe)

Lisätietoja:
Professori Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto, eija.karna(at)uef.fi, p. 050 566 2404