Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta

JOSEK Oy ja Pohjois-Karjalan kauppakamari toteuttivat "Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta" EAKR-kertakorvaushankkeen. Kymmenen kuukautta kestäneessä hankkeessa autettiin monipuolisin ja konkreettisin toimenpitein yrityksiä venäjänkielisille markkinoille pääsyssä.  

Hankkeen päätavoitteena oli pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Venäjällä ja venäjänkielisillä uusilla alueilla. Tavoitteeseen pyrittiin tukemalla Pohjois-Karjalan vienti- ja tuontiyrityksiä Venäjän markkinoilla, tiivistämällä itäsuomalaisten yritysten keskinäistä yhteistyötä venäjänkielisillä markkinoilla sekä etsimällä uusia kohdemarkkinoita itäsuomalaisille yrityksille Kazakstanista ja Valko-Venäjältä.

Pohjois-Karjalan vienti- ja tuontiyritysten tukeminen

Hankkeen toiminnalla lisättiin yritysten valmiuksia rajan yli tapahtuvaan kauppaan. Tietämys Venäjän markkinoista ja toimimisesta Venäjällä lisääntyi hankkeessa järjestettyjen tilaisuuksien sekä kontakti- ja neuvottelumatkojen tuloksena. Puu- ja metallialan yrityksille haettiin potentiaalisia venäläisiä neuvottelukumppaneita ja järjestettiin neuvottelut Venäjällä valmiina pakettina matka-, majoitus- ja tulkkausjärjestelyin. Hankehenkilöstö osallistui näille matkoille yritysten tukena. Toimintatapa madalsi yritysten kynnystä lähteä selvittämään Venäjän markkinoita. Matkojen tuloksena yrittäjät saivat kontakteja Venäjältä ja verkostoituvat myös keskenään.

Puualan yritykset tekivät hankkeen toteutusaikana sopimuksia sahatavaran hankkimisesta Karjalan tasavallan sahalaitoksilta. Hankkeen toiminta lisäsi yrittäjien tietämystä erilaisista yhteistyömahdollisuuksista; yrityksille välitettiin tietoa yhteistyömahdollisuuksista ja rakennettiin yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten yritysten välille. Esimerkiksi välitettiin tietoa HUB logisticsin kehittämästä jalostustoimintapalvelusta Venäjällä ja rakennettiin yhteistyötä AEM Technology PetrozavodksMash -yrityksen ja itäsuomalaisten metallialan yritysten sekä koulutusyhteistyötä Pohjois-Karjalan Aikuisopiston kanssa.

Yritysten rajanylityksiin liittyviin haasteisiin paneutuvia työkokouksia järjestettiin yhteistyössä Karjalan tasavallan tullin sekä Karjalan tasavallan kauppa- ja teollisuuskamarin kanssa. Kokouksissa yritykset saivat lisää tietoja tullauskäytännöistä ja yrityksiä koskevista tulevista muutoksista. Työkokousten tuloksena tulliviranomaisten tietoisuus rajan yli tapahtuvaa kauppaa tekevien yritysten haasteista ja tarpeista on lisääntynyt. Yhdessä järjestetyt työkokoukset ovat lisänneet myös suomalaisten yritystukiorganisaatioiden ja venäläisten tulliviranomaisten keskinäistä luottamusta, mikä osaltaan helpottaa yritysten rajan ylityksiä. Työkokousten tuloksena myös hankehenkilöstön oma osaaminen on lisääntynyt, mitä voi hyödyntää yritysten neuvonnassa hankkeen päättymisen jälkeen.

Karjalan tulli on ottanut aktiivisen roolin Suomen ja Venäjän välisten rautatiekuljetusten edistämisessä Niiralasta Venäjän halki Kiinaan ja takaisin. Hankkeen järjestämään työkokoukseen osallistui molempien maiden tullin ja rautateiden ylintä johtoa sekä Karjalan tasavallan päämies. Rautatieyhteyksien kehittäminen Suomesta Venäjän halki Kiinaan on noussut aivan uudelle tasolle. Yhdessä Karjalan tullin kanssa sovittiin Joensuussa 3.11. järjestetystä Karjalan silkkitie -symposiumista, jossa käsiteltiin rautateitse tapahtuvien kuljetusten potentiaalia Kiinasta Venäjän ja Suomen halki Skandinaviaan ja takaisin. Pitkällä aikavälillä pyritään luomaan uusi kannattava kuljetusreitti Kiinan ja Pohjolan välille. Työkokousten järjestäminen jatkuu hankkeen jälkeen JOSEK Oy:n ja Pohjois-Karjalan kauppakamarin normaalina toimintana.

Itäsuomalaisten yritysten yhteistyön tiivistäminen

Hankkeen toiminta tiivisti Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon toimijoiden keskinäistä yhteistyötä pk-yritysten tukemisessa venäjänkielisille markkinoille. Hankkeen alussa järjestettiin työkokoukset Mikkelissä, Kuopiossa ja Savonlinnassa, joissa sovittiin yhteistyön toimintatavoista ja nimettiin aluekohtaiset yhteyshenkilöt. Hankkeen lopussa järjestetyissä aluekohtaisissa työkokouksissa sovittiin, miten yhteistyötä jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa luotiin itäsuomalaisten yrityskehittäjien yhteistyölle toimivat käytännöt yritysten venäjänkielisille markkinoille tukemisessa.

Hankkeen päätyttyä yhteistyö jatkuu organisaatioiden normaalina toimintana. Jokaiselle alueelle on nimetty yhteyshenkilö, jonka kautta tietoa venäjänkielisistä markkinoista ja yhteistyömahdollisuuksista välittyy yrityksille, yhteyshenkilön omaan organisaatioon ja yhteistyöverkostoille. Yhteisissä palavereissa vaihdetaan tietoa kunkin alueen tapahtumista ja keskustellaan, mitä voidaan tehdä yhdessä. Palaverit järjestetään pääsääntöisesti etäyhteyksin, jolloin osallistuminen ei vaadi matkustamista. Toiminta tukee myös laajempaa Team Finland -työtä.

Uusien kohdemarkkinoiden löytäminen itäsuomalaisille yrityksille

Hankkeessa kartoitettiin pk-yrityksille yhteistyömahdollisuuksia Kazakstanista ja Valko-Venäjältä, joissa voidaan hyödyntää alueemme vahvaa Venäjä-osaamista. Kartoitus tehtiin tiiviissä yhteistyössä Team Finland -toimijoiden kanssa ja tuloksena saatiin paljon uusia kontakteja sekä Suomesta että venäjänkielisistä kohdemaista. Team Finland yhteistyö lisäsi myös toteuttajaorganisaatioiden tunnettuutta Suomessa ja hankkeen kohdemaissa. Tuloksena saatiin Kazakstanista ja Valko-Venäjältä uusia kontakteja, joita hyödynnettiin hankkeen aikana ja sen jälkeen.

Astanaan (Kazakstan) ja Minskiin (Valko-Venäjä) tehdyiltä matkoilta saatiin hyvien kontaktien lisäksi paljon maa- ja markkinatietoa, jota välitettiin yrityksille mm. hankkeen tilaisuuksissa. Hankkeessa laadittiin kartoitukset Kazakstanin ja Valko-Venäjän markkinoiden mahdollisuuksista itäsuomalaisille yrityksille. Kartoitukset lähetettiin maiden markkinoista kiinnostuneille yhteistyökumppaneille ja yrityksille. Yritykset voivat hyödyntää Kazakstanin ja Valko-Venäjän markkinoiden mahdollisuuksista välitettyä tietoa taustana kv-suunnitelmien päätöksenteossa.


Kuva (Arja Nevalainen): Astanan matkalla pääsimme mukaan ministeri Lenita Toivakan ja Kazakstanin talousministeri Erbolat Dossaevin tapaamiseen. Tilaisuudessa toimme esille Pohjois-Karjalan vahvuuksia ja osaamista.

Hankkeen päättymisen jälkeen JOSEK Oy:n yritysneuvonta auttaa yrityksiä venäjänkielisille markkinoille pääsemissä yhteistyössä Team Finland -verkoston kanssa.

Johtopäätöksiä

Kokonaisuutena hankkeen toiminta oli hyvin monipuolista ja konkreettista. Esille nousi myös uusia Venäjä-yhteistyöhön liittyviä asioita, joita ei tiedetty vielä hankesuunnitelman laadintavaiheessa, mutta jotka tukivat hyvin hankesuunnitelmaa ja lisäsivät hankkeen vaikuttavuutta. Esimerkkeinä tästä ovat nopealla aikataululla järjestetty korkean tason työkokous Suomen ja Venäjän välisen rautatieyhteyden kehittämisestä ja Team Finland -yhteistyön myötä järjestetyt tilaisuudet. Uusien markkina-alueiden kartoittamiseen ja yhteistyösuhteiden luomiseen 10 kuukautta on lyhyt aika. Siinä ehtii luoda vain perustaa ja työssä tarvittaisiin ehdottomasti jatkuvuutta.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Arja Nevalainen

Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta -hanke (toteutusaika 1.9.2015–30.6.2016)

Uutisen kuvituskuva (Arja Nevalinen): Pilvenpiirtäjiä Astanassa Kazakstanissa. 
Astanassa järjestetään Astana Expo -maailmannäyttely 10.6.2017–10.9.2017. Näyttelyn teemana on Future Energy.  Suomi osallistuu näyttelyyn omalla osastollaan.