« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Karjalassa, haku päättyy 17.2.2017

Alkaa:
Päättyy: 17.2.2017 (EAKR ja ESR)

Sisältö:

Pohjois-Karjalassa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta. Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen.

EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille (erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2). Lisätietoa vähähiilisyydestä https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys.

Hakemusta valmisteltaessa tulee tutustua Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliseen suunnitelmaan ja Pohjois-Karjalan rahoitussuunnitelmaan 2017 sekä käynnissä olevaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu, www.eura2014.fi/rrtiepa). Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2017 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa (http://pohjois-karjala.fi/maakuntaohjelma).

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus:

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää EAKR-tukea hankkeisiin, jotka vahvistavat yritysten ja elinkeinoelämän sekä alueen innovaatiotoimijoiden yhteistyötä. Hankkeilla haetaan konkreettisia uusia avauksia, joissa on kysyntä- ja tarvelähtöinen lähestymistapa.

EAKR-tukea voidaan kohdistaa myös toimintaan, joka tukee yritysten valmiuksia ja kyvykkyyttä esim. uusien teknologioiden ja digitalisaation käyttöönottoon, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä kansainvälistymiseen. Hankkeissa toivotaan huomioitavan, kuinka toimenpiteisiin voidaan osallistaa yrityksiä laajasti koko maakunnan alueelta.

EAKR-rahoituksella kehitetään myös alueen tki-toiminnan infrastuktuuria sekä erilaisia kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä. Haussa painotetaan erityisesti sellaista julkista tki-infrastuktuuria, jonka kautta on mahdollista tehdä uudenlaisia yhteistyöavauksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

ELY-keskuksen rahoitus:

Yrityksen kehittämisavustus
Osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä rahoitusta suunnataan erityisesti kasvukykyisten aloittavien ja kehittyvien yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville kotimaan ja viennin markkinoille. Rahoitusta kohdistetaan myös innovatiivista osaamista hyödyntäviin yrityksiin, joiden kehittämishankkeilla on positiivinen vaikutus aluetalouteen. Yrityksen kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustus
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä. Rahoitusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään yritysverkostojen kansainvälistä kilpailukykyä ja vientiä. Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

EAKR-kehittämisrahoitus
EAKR-kehittämisrahoitukseen haetaan hankkeita, joilla edistetään pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävien liiketoimintojen kehittämistä sekä vientiä. Rahoitusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään vähähiilisten yritysten arvoverkostoja ja uusia yhteistyömuotoja energiatehokkuuden, kansainvälistymisen tai resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi. Hankkeilla halutaan tukea myös kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa.

ESR-rahoituksen painopisteet:
Toimintalinjan 3 painopisteenä on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen avoimille työmarkkinoille. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi kehitetään yritysten uudistumista ja kilpailukykyä, muun muassa digitaalisuutta hyödyntäen, sekä yritysten ja yritysverkostojen johtamista ja työn organisointia. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämisessä painotetaan työelämän ulkopuolella olevien ja työttömien miesten työllistymistä sekä yrittäjinä toimivien naisten osaamisen kehittämistä.

Toimintalinjassa 4 parannetaan siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluita painopisteenä tulevaisuudessa työllistävät alat. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantamisen painopisteenä on alueen yritysten erilaisista liiketoimintaketjuista ja prosesseista lähtevät osaamistarpeet.

Toimintalinjalla 5 painopisteenä on pitkäaikaistyöttömien elämänhallinnan sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen.

Osa tuettavista ESR- ja EAKR-hankkeista voi olla pk-yritysten rakennerahasto-ohjelmaan osallistumista edistävien mallien kokeilua ja laajaa kohderyhmää tai aluetta koskevia hankekokonaisuuksia kokoavia ja valmistelevia toimia.

Hankkeiden tukitaso

Rahoitettavien hankkeiden tukitasoon vaikuttaa mm. hankkeen alueellinen merkittävyys ja vaikuttavuus, laatu, uutuusarvo, hyödyn jakautumisen laajuus, käytettävissä olevien varojen riittävyys ja muun rahoituksen saatavuus.

Pk-yritysten kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten investointihankkeissa tukitaso vaihtelee 15–35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista riippuen yrityksen koosta. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Rahoituksessa käytettävä tukitaso on pääsääntöisesti 70 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä.

Mikäli hankkeeseen sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, niistä tulee tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin. Rahoittaja antaa tarvittaessa lisätietoa.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina. Lisätietoa julkisen tutkimuksen rahoituksesta, EAKR-rahoituksesta ja hakemisesta www.tekes.fi.

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 17.2.2017 (EAKR- ja ESR-hankkeet).
Tätä seuraava rahoitushaku päättyy 22.9.2017.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä (pdf). Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi -verkkosivulla Hakijalle-osiossa.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on sähköinen haku.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso).


Lisätiedot:

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Joensuu
Kauppakatu 40 B (PL 69), 80100 Joensuu

Kalevi Pölönen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6091
s-posti: kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Pelkonen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6086
s-posti: pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi

 Pekka Jeskanen
Tekesin palvelut
p. 029 502 6056
s-posti: pekka.jeskainen(at)tekes.fi

Veli-Pekka Ihanus
Tekesin palvelut
p. 029 502 6055
s-posti: veli-pekka.ihanus(at)tekes.fi

Kimmo Kettunen
ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6161
s-posti: kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6159
s-posti: sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

 

Katja Riikonen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 570 3277
s-posti: katja.riikonen(at)pohjois-karjala.fi

Ulla-Riitta Pölönen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 911 0355
s-posti: ulla-riitta.polonen(at)pohjois-karjala.fi


Linkit: