« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen - päättyy 12.2.2016 (EAKR) ja 1.3.2016 (ESR)

Alkaa:
Päättyy: 12.2.2016 (EAKR) ja 1.3.2016 (ESR)

Sisältö:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta. Toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanoa. Tuen myöntämisessä painotetaan erityisesti maakunnan innovaatiokärkiä, joita ovat 1) kone- ja energiateknologia, 2) puunjalostus ja biojalostus, 3) elintarvikkeet, 4) terveysklusteri sekä 5) vesi ja ilma. Näille aloille suunnataan rakennerahastojen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimia yritystoiminnan uusiutumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa kuvataan näiden innovaatiokärkien yleiset tavoitteet ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 2016-2017 niihin kohdistettavia kehittämistoimia. Innovaatiokärjistä Kone- ja energiateknologia – sekä Terveysklusteri ja hyvinvointia tukevat elintarvikkeet –teemoille on laadittu lisäksi omat toimenpideohjelmat, joissa esitetään tarkemmin ko. alojen kehittämistarpeet.

Hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen.

Ohjelmakaudella 2014–2020 EAKR-rahoituksesta 25 % kohdistuu vähähiilisen talouden edistämiseen. Vähähiilisyydestä voidaan puhua silloin, kun toiminnasta aiheutuu aiempaa vähemmän hiilipäästöjä. Siihen pyrittäessä kehitetään tekniikoita ja tuotteita, jotka edistävät puhtaampiin tuotantotapoihin siirtymistä ja erityisesti luovat liiketoimintaa näistä uusista teknologioista. Asian edistämiseksi tarvitaan muutoksia rakenteissa, uusia toimintatapoja ja -malleja, tuotekehitystä, investointeja sekä monialaista osaamisen kehittämistä. Varsinkin energia- ja materiaalitehokkuuden puolella on löydettävissä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisätietoa vähähiilisyydestä: https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys ja Savon ilmasto-ohjelma.

Hakemusta valmisteltaessa tulee tutustua erityisesti Pohjois-Savon maakuntaohjelmaan 2014–2017 ja sen toimeenpanosuunnitelmaan 2016–2017 sekä rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliseen suunnitelmaan.

EAKR:n ja ESR:n osalta sekä Pohjois-Savon liitto että ELY-keskus ottavat hakemuksia vastaan kaikille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityistavoitteisiin liittyviin tuotosindikaattoreihin.

Pohjois-Savon liiton painopisteet:

Pohjois-Savon liitto myöntää EAKR-tukea kehittämis- ja investointihankkeille toimintalinjojen 1 ja 2 erityistavoitteisiin. Erityisesti toivotaan

  • vähähiilisyyttä edistäviä hakemuksia. Ne voivat edistää mm. energia- ja materiaalitehokkuutta sekä digitalisaation ja muiden uusien teknologioiden hyödyntämistä tuotteiden, palvelujen ja menetelmien kehittämisessä. Hankkeita toivotaan myös liittyen uusiutuvan energiaan ja puhtaaseen teknologiaan. Vähähiilisyyttä edistävät hakemukset osoitetaan erityistavoitteisiin 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen tai 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.
  • hakemuksia, jotka edistävät olemassa olevien kehitysympäristöjen nykyistä laajempaa hyödyntämistä.

Tukea voidaan myöntää myös erilaisiin selvityksiin ja pilotointeihin.

ELY-keskuksen painopisteet:

ELY-keskus toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) osalta erityisesti hakemuksia, joilla edistetään pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävien liiketoimintojen kehittämistä. Hankkeet voivat kehittää muun muassa vähähiilisten yritysten verkostoja ja uusia yhteistyömuotoja energiatehokkuuden, kansainvälistymisen tai resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi. Hankkeilla halutaan tukea myös kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa.

Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan erityisesti hakemuksia:

Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen "Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen" toivotaan hankkeita erityisesti korkeakoulutettujen ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen, mahdollisimman suorilla työelämälähtöisillä toimenpiteillä. Hankkeissa tulee huomioida yritysten osaamistarpeet. Maahanmuuttajien osalta tulee erityisesti huomioida toimien nopea vaikuttavuus ja kotoutumiseen liittyvät muut toimenpiteet.

Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen "Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen" toivotaan hankkeita, jotka edistävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeilla voi edistää mm. yritysten ja yritysverkostojen johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja sekä parantaa mm. työprosesseja ja yritysten kykyä hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassaan.

Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen "Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen" toivotaan hankkeita, jotka edistävät eri alojen sukupuolten mukaisen eriytymisen purkamista ja työelämän tasa-arvoisuuden edistymistä.

Toimintalinjalla 4 erityistavoitteeseen "Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen" toivotaan hankkeita, joiden lähtökohtana ovat alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen yritysten ja aloilla toimivista erilaisista ketjuista ja prosesseista lähtevät osaamistarpeet. Erityisesti toivotaan hankkeita, jotka pohjautuvat maakunnan vahvoille tutkimusaloille joilla on pk-yritysten liiketoimintaa tukevaa osaamista. Hankkeet voivat olla rinnakkaisia Tekesin EAKR hankkeille.

Lisäksi toivotaan hankkeita, jotka tukevat alueen ennakoivan rakennemuutoksen rahoituksen piirissä olevien veturiyritysten verkostojen kasvuedellytyksiä.

Toimintalinja 4 erityistavoitteeseen "Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen" toivotaan erityisesti ilman peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa olevien koulutusmahdollisuuksia parantavia hankkeita. Hankkeiden tulee kehittää joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Hankkeissa toivotaan kehitettävän koulutuksen ja työelämäpolkujen ohjausosaamista sekä menetelmiä työ- ja koulutusurien eri vaiheisiin.

Toimintalinjalla 5 erityistavoitteeseen "Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen" toivotaan hankkeita, joissa kehitetään keinoja nuorten elämänhallinnan ja työ- ja opiskelukyvyn vahvistamiseksi. Toimintatavoissa tulee huomioida moniammatillisuus, matalan kynnyksen toiminta, varhainen puuttuminen, osallisuuden ja vertaistoiminnan vahvistaminen.

Osa tuettavista ESR ja EAKR hankkeista voi olla pk-yritysten rakennerahasto-ohjelmaan osallistumista edistävien mallien kokeilua ja laajaa kohderyhmää tai aluetta koskevia hankekokonaisuuksia kokoavia ja valmistelevia toimia esimerkiksi yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla toteutettuina.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Tekesin haut:

  1. ALUEELLINEN HAKU

Tekes osallistuu Pohjois-Savossa järjestettävään rakennerahastohakuun avaamalla maakunnallisen haun.

Rahoituksen kohdentuminen

Tekesin rahoitus kohdennetaan ensisijaisesti yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiin rinnakkaisprojekteihin, jotka pohjautuvat alueen yritysten tunnistettuihin tarpeisiin. Hankkeiden toivotaan tukevan maakunnan valittuja painopistealoja, mutta hakua ei ole rajattu vain niihin. Tutkimushankkeet rahoitetaan alueellisena EAKR-rahoituksena, jonka tukitaso on 70 %. Rinnakkaiset yrityshankkeet rahoitetaan kansallisella rahoituksella, jossa pk-yritysten tukitasot ovat tyypillisesti 50–70 %. Konsortioihin voivat osallistua myös suuret yritykset.

Toissijaisesti voidaan rahoittaa myös tutkimushankkeita, joiden sisältönä on oltava tutkimuslaitoksen omat, vahvat tutkimusalat ja maakunnan valitut painopistealat. Hankkeiden tulee kohdentua tunnistettuihin, liiketoimintaa lähellä oleviin tutkimusongelmiin, jotka ovat yrityksissä alueellisesti hyödynnettävissä. Tutkimuslaitosten rahoituksen tukitaso on 70 %. Tutkimustiedon hyödyntäjien tulee osallistua hankkeen rahoitukseen vähintään 10 % osuudella.

Tekesillä on alueellisessa haussa käytettävissä enintään 2 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta. Kansallisen yritysrahoituksen osalta euromääräistä ylärajaa ei ole asetettu.

Hakuprosessin eteneminen

Hakuprosessi etenee kahdessa vaiheessa. Kaikkien hakijoiden on ensin toimitettava tiivis aiesuunnitelma (2 sivua) ja varattava aika sen esittelyyn Aki Parviaiselta. Esittelyjen päivämäärät ovat 15. ja 16.12.2015, jonka jälkeen hakijoille toimitetaan 18.12.2015 mennessä tieto siitä, suositellaanko hakuprosessin jatkamista.

Aiesuunnitelman toimittamisen yhteydessä toimitetaan hankkeen julkinen kuvaus, joka julkaistaan rahoittajien yhteisellä nettisivulla. Tavoitteena on tehostaa alueellista tiedonkulkua ja eri toimijoiden verkostoitumista sekä parantaa tulosten hyödyntämismahdollisuuksia.

Varsinaiset hakemukset on jätettävä Tekesin sähköisen asiointijärjestelmän kautta viimeistään 12.2.2016. Päätökset tehdään kevään 2016 aikana.

  1. VALTAKUNNALLINEN HAKU

Tutkimusorganisaatioille suunnattua kansallista rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina (www.tekes.fi/rahoitus/tutkimusorganisaatiot). Yrityksille suunnatulla rahoituksella on jatkuva haku ilman erillisiä määräaikoja www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin.

Hankkeiden tukitaso

Rahoitettavien hankkeiden tukitasoon vaikuttaa mm. hankkeen alueellinen merkittävyys ja vaikuttavuus, laatu, uutuusarvo, hyödyn jakautumisen laajuus, käytettävissä olevien varojen riittävyys ja muun rahoituksen saatavuus.

Pohjois-Savon liiton tukitaso on pääsääntöisesti kehittämishankkeissa 70–80 %, investointihankkeissa 70 % ja perusrakenteen investointitukihankkeissa 50 %. ELY-keskuksen tukitaso on pääsääntöisesti 70 %. Tekesin tukitaso EAKR-rahoitettaville tutkimushankkeille on 70 % ja yrityshankkeille kansallisten tukitasojen mukaan. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Mikäli hankkeeseen sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin. Rahoittaja antaa tarvittaessa lisätietoa.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Tekesin osalta käytettävä kustannusmalli riippuu kyseessä olevasta hanketyypistä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.tekes.fi/rahoitus

Yrityskohtainen rahoitus

Yrityksille suunnatuilla ELY-keskuksen kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatulla rahoituksella on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus#.VkNFv6Q8LIU ja Tekesistä www.tekes.fi/rahoitus/rahoitusta-yritysten-kehitysprojekteihin/

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 12.2.2016 (EAKR-hankkeet) ja 1.3.2016 ESR-hankkeet).

Vuoden 2016 tulevat rahoitushaut Pohjois-Savossa päättyvät 27.5.2016 (EAKR- ja ESR-hankkeet) sekä 23.9.2016 (EAKR-hankkeet) ja 1.10.2016 ESR-hankkeet).


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä (pdf). Pohjois-Savossa maakunnan yhteistyöryhmä on valinnut alueellisiksi valintaperusteiksi aiemmin mainitut maakunnan innovaatiokärjet. Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti.


Hakemusten toimitustapa:

Käytössä on täysin sähköinen haku.


Toimitusosoite:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)

Tekesin hakemukset jätetään sähköiseen asiointijärjestelmään www.tekes.fi/asiointi


Lisätiedot:

Linkit mainittuihin asiakirjoihin löytyvät hakukuulutuksen lopusta.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet, yritysten kehittämisavustus
puh.: 029 502 6693
s-posti: sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6698
s-posti: tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

   

Jaana Tuhkalainen
EAKR- ja ESR-kehittämishankkeet, kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6697
s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610
s-posti: eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

Petra Ryymin
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029 501 6140
s-posti: petra.ryymin(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029  02 6553
s-posti: kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

Tekes:

Aki Parviainen
Tekesin palvelut
puh.: 029 502 0005
s-posti: aki.parviainen(at)tekes.fi

 
   

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

 

Juha Minkkinen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi
 

 

 

 


Linkit: