Uutiset

Teollisuus- ja matkailuyrityksille tukea kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseen ELY-keskukselta

ELY-keskus avaa teollisuuden ja matkailualan yrityksille rahoitushaun 14.3.2018–30.4.2018. ELY-keskus voi myöntää rahoitusta merkittävään kasvuun tähtäävien pk-yritysten kehittämishankkeille. Rahoitettava yritys voi olla käynnistysvaiheessa oleva tai jo toimiva yritys. Kahdelle toimialalle suunnatulla rahoituksen teemahaulla ELY-keskus haluaa vauhdittaa edellä mainittujen toimialojen yritysten kasvua ja uudistumista.

Rahoitusta voi hakea monenlaiseen liiketoiminnan kehittämiseen, mm.:

 • kilpailukykyiset tuotteet tai palveluliiketoiminnan ratkaisut
 • ansaintamalli ja verkostot
 • digitalisointi
 • liiketoimintaosaaminen
 • tekoäly-, virtuaali- tai keinotodellisuusratkaisut
 • kansainvälistyminen
 • tuottavuus-, tuotantomenetelmä- ja tuotantoautomaatioratkaisut
 • matkailualan itäsuomalaisen DMS (destination management service) palvelumalli
 • investoinnit (rakennukset, koneet, aineettomat oikeudet)

Tuettavat kustannukset ja tukiprosentit

Rahoitusta voi saada kehittämiskustannuksiin, joita ovat palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- menot. Kehittämistoimenpiteisiin avustus voi olla enintään 50 % ja aineellisten ja aineettomien menojen avustus voi olla 10-35 % yrityskoosta riippuen.

Rahoitusta voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat kustannuksiltaan vähintään 10.000 euroa ja maksimissaan 7 miljoonaa euroa. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykynsä kehittämiseen.

- ELY-keskus haluaa olla mukana jakamassa yrityksen kehittämisen riskiä ja ennen kaikkea mukana tukemassa itäsuomalaisten yritysten kasvua. ELY-keskuksella on hyvät mahdollisuudet tukea yritysten kasvutavoitteita, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Asiantuntijat valmistelussa tukena

ELY-keskuksen asiantuntijoilta yritys saa neuvoja kehittämishankkeensa valmisteluun. Heiltä saa tietoja kehittämisavustuksen myöntämisen perusteista ja hyväksyttävistä menoista. Yritys saa käsityksen suunnittelemansa kehityshankkeen rahoitusedellytyksistä jo ennen hakemuksen jättämistä.

- Rahoituksen hakemiseen saa neuvoja Mikkelissä, Joensuussa ja Kuopiossa toimivilta yritysasiantuntijoiltamme.  Heihin kannattaa ottaa yhteyttä ennen oman hakemuksen jättämistä, innostaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Linkki:
Tarkemmat tiedot rahoitushausta

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, ELY-keskus, p. 044 246 4670, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi


Hankkeiden viestintäaineistot jakoon ja ovet auki 9.5.

Itä-Suomessa toteutetaan ohjelmakauden aikana satoja hankkeita, joissa tuotetaan paljon viestintäaineistoja. Haluamme edesauttaa hanketiedottamista ja toivomme saavamme hankkeiden tuottamia tiedotteita jakeluun eri välineiden kautta mm. uutiskirjeet, nettisivut ja sosiaalinen media.

Tiedotteet voi toimittaa sähköpostilla alla oleville yhteyshenkilöille. Myös hankkeiden järjestämistä tilaisuuksista ja hankkeissa tuotetuista videomateriaaleista pyydetään lähettämään tietoa laitettavaksi rakennerahastot.fi -sivuille ja YouTubeen.

Europe in My Region -kampanja

Myös EU velvoittaa hankkeita tiedottamaan ja kannustaa yleisempään kansalaisviestintään Europe in My Region -kampanjalla http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/communication/euinmyregion

Jäsenmaita ja alueita pyydetään merkitsemään EU-tapahtumat kampanjasivuston kartalle. Kun kirjaamme hankkeiden tapahtumat, seminaarit ja avoimet ovet kartalle, saamme itäsuomalaista hanketyötä näkyväksi EU-tasolla. Hankkeiden "avoimia ovia" voi järjestää monin eri tavoin; hankkeet voivat päästää yleisöä tutustumaan toimintaansa tiettynä ajankohtana, avoimiin oviin voi lukea myös hankkeiden järjestämät seminaarit ym. tilaisuudet. Myös hankkeet, joilla on jatkuvaa avointen ovien toimintaa (esim. kahvila, näyttely, esityksiä...) tai esim. Facebook-kampanja, on hyvä merkitä kartalle. Ajankohdaksi voi laittaa hankkeen toiminta-ajan.

Lisätiedot:
Etelä-Savon ELY-keskus: Sirpa Leikas, sirpa.leikas(at)ely-keskus.fi
Etelä-Savon maakuntaliitto: Outi Leppäkangas, outi.leppakangas(at)esavo.fi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Tuija Astikainen, tuija.astikainen(at)pohjois.karjala.fi
Pohjois-Savon liitto: Janna Merenniemi, janna.merenniemi(at)pohjois-savo.fi


Itä-Suomen hankehakusatoa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman EAKR- ja ESR-hankehakukierros päättyi 16.2.2018.

Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin yhdeksän EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta noin 1,7 miljoonan euron edestä. Hakemukset liittyivät mm. vähähiilisyyden edistämiseen, materiaali- ja energiatehokkuuteen, oppimisympäristöihin sekä puunkäytön ja -jalostuksen tehostamiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta EAKR-kehittämisrahoitusta on voinut hakea jatkuvasti 23.9. lähtien. Tämän jälkeen maakuntaliitolle on jätetty neljä EAKR-hankehakemusta, joilla on haettu tukea noin 0,85 miljoonaa euroa. Hakemukset liittyvät metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden klusteritoiminnan kehittämiseen, oppimisympäristöihin ja kulttuurialaan.

Pohjois-Savon liitolle jätettiin 11 EAKR-hakemusta, joissa tukea haettiin 6,5 miljoonan euron edestä. Tukea haettiin pk-yritysalueisiin liittyvien liikenteellisten pullonkaulojen poistamiseen, puutuoteteollisuuden ja -rakentamisen kehittämiseen sekä biopohjaisiin materiaaleihin puualalla. Lisäksi tukea haettiin yritysten kasvua tukevaan alueen vetovoimaisuuden edistämiseen, tki:ta ja elinkeinoelämää tukevaan kuvantamiseen liittyvään laiteinvestointiin, elintarvikealan pk-yritystoiminnan sparraukseen, hyvinvointi- ja palvelualojen sekä luovien alojen toiminnan kehittämiseen.

ELY-keskukseen jätettiin yhteensä 32 hakemusta, joilla rahoitusta haettiin yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Tukea haettiin työllisyyttä edistäviin toimiin tuomalla esiin työpaikkatarjontaa, työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseen pk-yrityksissä sekä opetuksen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Eniten hakemuksia tuli osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeviin toimiin, yhteensä 11 kappaletta. Mukana on paljon pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvia toimenpiteitä. Osallisuutta lisäävissä toimenpiteissä on mukana mm. Mikkelin kaupungin hakemus kansalaistoimijälähtöisen kehittämisen jatkamiseksi ja Varkauden kaupungin hakemus kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi.

Seuraavat haut Itä-Suomessa

Itä-Suomessa seuraavat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman rahoitushaut (EAKR ja ESR) päättyvät 11.5. ja 28.9.2018, poislukien Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.


EU:n koheesiorahoituksen leikkaus uhkaa alueiden innovaatiotoimintaa ja kansallista kilpailukykyä

Itä- ja Pohjois-Suomessa pyritään aktiivisesti vaikuttamaan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja erityisesti koheesiopolitiikan rahoituksen valmisteluun. Maakuntien mielestä Suomen tulee tavoitella vahvaa ja aluelähtöistä koheesiopolitiikkaa, jonka kohdentamisessa huomioidaan aiempaa enemmän kehittyneiden maiden sisäiset kehityserot.

Maakuntauudistus mahdollistaa EU-rahoituksen entistäkin vaikuttavamman kytkennän aluelähtöiseen kehittämiseen sekä eri rahastojen ja kansallisten toimien yhtenäisen toimeenpanon. Koheesiopolitiikka on maakuntien tulevaisuutta rakentava väline, jonka kautta Suomen hallitus voi parantaa maakuntien mahdollisuuksia vahvaan ja aktiiviseen alue- ja rakennepolitiikkaan. Rakennerahastoilla tulee olemaan merkittävä rooli uusissa maakunnissa mm. yritysten toimintaedellytysten kehittämisessä. Maakuntien budjettirahoitus ei tule olemaan näihin tehtäviin riittävä, mikä korostaa rakennerahastojen merkitystä.

Koheesiopolitiikan uudistusten pelätään kohdistuvan raskaimmin juuri Itä- ja Pohjois-Suomeen, vaikka hallitus on luvannut pitää kiinni Suomen liittymissopimuksessa mainitusta harvan asutuksen erityisasemasta. Itä- ja Pohjois-Suomessa on nykyisellä rakennerahastokaudella 2014–2020 käytettävissä noin 1,5 miljardia euroa EU:n rakennerahasto-ohjelman varoja.

- Tällainen ratkaisu olisi todellinen uhkakuva, sillä alueemme ei pärjää Etelä- ja Länsi-Suomelle kilpailussa kansallisesta rahoituksesta, painottaa Pohjois-Savon liiton aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Rakennerahastovarojen suurimpia hyödyntäjiä ovat elinkeinoelämä sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Itä- ja Pohjois-Suomen korkeakoulujen rehtorit ja johtajat ovatkin jo ilmaisseet huolensa siitä, että ne ovat menettämässä tärkeän alueen kehittämisen resurssin.

Korkeakoulujen mielestä hallituksen linjauksissa aliarvioidaan rakennerahastojen merkitystä alueiden innovaatioekosysteemien toimintaedellytyksille ja sitä kautta uusille innovaatioille, startup-yritysten syntymiselle ja talouskasvulle.

Näkemystä tukee Pohjoismaisen aluekehityksen keskuksen Nordregionin tuore State of the Nordic Region -raportti, jonka mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat koko Euroopan johtavia alueita innovaatiotoiminnassa. Alueellisella innovaatiopolitiikalla on erittäin vahva rooli koko maan elinkeinoelämän uudistajana ja tuottavuuden kasvattajana.

Koheesiorahoitus on tärkeä väline alueellisen innovaatiokapasiteetin vahvistamiseksi ja EU:n suoran tutkimusrahoituksen hyödyntämiseksi. Koheesiopolitiikan rahoitus varmistaa alueiden älykkään erikoistumisen ja kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeiden vientivetoisten kärkialojen vahvistamisen. Rakennerahastojen avulla parannetaan valmiuksia suoran EU-rahoituksen hakemiseen tutkimus-, yritys- sekä infrastruktuuri-investointirahastoista. Tällä hetkellä ao. rahoitus keskittyy harvoihin keskuksiin.

Komissio antaa ehdotuksensa uudeksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi toukokuussa 2018, sen jälkeen, kun Iso-Britannian EU-eron taloudelliset vaikutukset ovat selvillä.

Linkki:
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kannanotto EU:n tulevan monivuotisen rahoituksen valmisteluun sekä Suomen koheesiopolitiikkalinjauksiin

Lisätietoja:
Pohjois-Savon liitto, aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, p. 044 714 2648
Etelä-Savon maakuntaliitto, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, kehittämisjohtaja Eira Varis, p. 050 307 4806


Yritykset tavoittelevat voimakasta viennin kasvua Itä-Suomessa

Kehittämis- ja investointihankkeita rahoitettiin ELY-keskuksen avustuksella Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa vuonna 2017 noin 70 miljoonalla eurolla. Rahoitetuissa hankkeissa korostui erityisesti voimakas kasvun ja kansainvälistymisen tavoittelu sekä digitaalisuus.

Yritykset tavoittelivat suurempaa viennin kasvua verrattuna edellisvuoteen. Kansainvälistymishalukkuus korostui myös hankkeiden sisällöissä. Myönnetty rahoitus jakautui toimialoittain erittäin laajasti, ja suurin osa rahoituksesta myönnettiin kokoluokaltaan pienten yritysten hankkeille. Hankkeista yli puolet oli vähähiilisyyttä edistäviä, joka on merkittävä strateginen tavoite EU-ohjelmissa.

Yrityksille myönnettiin rahoitusta lähes 44 miljoonaa euroa. Rahoituksen arvioidaan kasvattavan liikevaihtoa 350 miljoonalla eurolla, josta viennin osuus on noin 190 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän lähes 1000. Lisäksi hankkeiden odotetaan käynnistävän tulevaisuudessa lähes 130 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit.

Suurimmat yritystuet Itä-Suomessa

Yritys Tuki, €
Piippo Oy, Outokumpu 2 720 000
Toripiha Oy, Vesanto    2 239 000
Joensuun CNC-Machining Oy, Joensuu  1 325 000
Houseboat Saimaa Oy, Rantasalmi  1 255 000
E Avenue Oy, Kuopio   1 239 000
Sooci Oy, Liperi     1 176 000
Oy SWM-Wood Ltd, Mikkeli      840 000
Teroprint Oy, Mikkeli      827 000
Iisalmen Sahat Oy, Iisalmi        801 000
Tulikivi Oyj, Juuka    631 000


Kasvun riskiä pienemmäksi kehittämispalveluilla

Yritykset käyttivät apunaan myös ELY-keskuksen tarjoamia kehittämispalveluita, joihin sisältyvät monipuoliset analyysi- ja konsultointipalvelut. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla yrityksillä on mahdollisuus löytää ratkaisuja ongelmiinsa, ja päästä kasvu-urallansa eteenpäin. Asiantuntijapalveluihin myönnettiin Itä-Suomessa vuonna 2017 yli miljoona euroa, 200 yritykselle.

Kehittämishankkeilla parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä

Kehittämishankkeilla lisätään digiosaamisen taitoja kouluttamalla ja kehittämällä digiosaajien kyvykkyyttä erityisesti pk-yrityksissä. Hankkeiden toteutuksessa painottuu myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset. Työvoimakoulutusten ja palkkatuen tulevat muutokset rakennerahastoissa, mahdollistavat uusien työllistämiskeinojen kokeiluja. Tämän vuoksi työn ja työvoiman liikkuvuuden kokeilut tulevat myös jatkossa olemaan tärkeitä teemoja. Kiertotalouden toteutumista vauhditetaan yritysten ja muiden toimijoiden materiaali- ja sivuvirtojen tarkastelulla niin, että toimijat voivat löytää toistensa virroista materiaaleja uusille tuotteille ja liiketoiminnalle.

Vuoden 2017 aikana kehittämishankkeita rahoitettiin 110 kappaletta 26 miljoonalla eurolla.

ELY-keskukset vauhdittivat yritysten vientiä ja kasvua koko Suomessa

Yritysten investoinnit innovaatiotoimintaan, vientiin ja kasvuun kiihdyttivät viennin vetoa vuoden 2017 aikana. ELY-keskukset rahoittivat pk-yritysten kasvuhankkeita Suomessa vuonna 2017 noin 165 miljoonalla eurolla. Yritysten kehittämishankkeiden odotetaan käynnistävän noin 580 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit ja uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän noin 5500.

Rahoituksen myötävaikutuksella avustusta saaneiden yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,7 miljardia euroa, josta vientiä on yli miljardi euroa. Vientiin johtaa siis arvioidusti lähes 60 % ELY-keskuksen yritysrahoituksesta.

Liitteet: Vuoden 2017 yritys- ja hankerahoitukset Itä-Suomessa

Tietoa rahoituksesta:
Yritysrahoitus (ely-keskus.fi > yritysrahoitus)
Yritysten kehittämispalvelut (www.yritystenkehittamispalvelut.fi)

Lisätietoa: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi,
p. 044 246 4670
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, timo.ollila(at)ely-keskus.fi,
p. 040 843 1009
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi,
p. 0400 853 075
Ylijohtaja Ritva Saarelainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ritva.saarelainen(at)ely-keskus.fi,
p. 0400 671 469
Ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, kari.virranta(at)ely-keskus.fi,
p. 0400 371 094


Puolassa ESR:n kansainvälisen yhteistyön partnerinhakufoorumi 22.-23.3.2018

Puolassa järjestetään ESR:n kv-yhteistyön hakuun liittyen partnerinhakufoorumi 22.-23.3. Kutsu foorumiin on liitteenä. Osallistuminen itse foorumiin on ilmaista, mutta matkat ja majoitus osallistujien on maksettava itse.

Foorumiin pitää ilmoittautua 15.2. mennessä. Ilmoittautuminen edellyttää, että hankehakijat luovat ESF-Transnationality -sivuston tietokantaan oman organisaationsa profiilin ja tallentavat tietokantaan tiedot hankeideastaan. Lisäksi on täytettävä ilmoittautumislomake.

Kutsussa todetaan, että osallistujille lähetetään vahvistus foorumiin osallistumisesta helmikuun loppuun mennessä. Matkavaraukset on syytä tehdä vasta tämän jälkeen.

Kutsu foorumiin


ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku on avautunut, hausta järjestetään infotilaisuus 26.1.2018

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen myöntämisestä vastaavat ELY-keskukset ovat
avanneet 10.1.2018 ESR:n kansainvälisen yhteistyön haun. Haku toteutetaan osana EU:n
jäsenmaiden koordinoitua hakua. Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen yhteinen hakuohje on
julkaistu www.rakennerahastot.fi -sivustolla. Haku päättyy 11.5.2018.

Suomessa hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-
ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään vähintään
yhden toisessa EU-jäsenmaissa toteutettavan kumppanuushankkeen kanssa. Kansainvälisen
yhteistyön odotetaan lisäarvoa kussakin jäsenmaassa kansallisesti toteutettavaan toimintaan
nähden. Olennaista on kansainvälisten kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeilta odotetaan tuloksellisuutta sekä tulosten hyödynnettävyyttä myös hankkeen jälkeen.

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku
järjestetään. Suomi osallistuu hakuun neljässä teemassa:

 • Työllisyyden edistäminen (Employment),
 • Nuorten työllisyys (Youth employment),
 • Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills) sekä
 • Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion).

Suomessa hankehakemus kohdistetaan siihen "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii. Rahoitusta ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeelle haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake
EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemus on jätettävä tietojärjestelmässä rahoittavan viranomaisen käsiteltäväksi viimeistään 11.5.2018. Kansainvälisten kumppanien hakua varten on käytettävissä erityinen tietokanta sivustolla
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/.

Tietoa hausta ja siitä lisätietoja antavat henkilöt

Tietoa hausta sekä siitä lisätietoja antavista henkilöistä löytyy ESR:n kansainvälisen yhteistyön
hakuohjeesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi => Ajankohtaista => Hakuajat. ESR-rahoituksesta vastaavat ELY-keskukset järjestävät 26.1.2018 kello 10–12 yhteisen infotilaisuuden kansainvälisen yhteistyön hausta. Infotilaisuus toteutetaan videon välityksellä siten, että hausta kiinnostuneilla on kaikkiaan 13 paikkakunnalla mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ELY-keskusten videotiloissa. Tiedot paikkakunnista, videotiloista ja yhteyshenkilöistä löytyvät erillisestä liitetiedostosta.
Lisätietoja ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy seuraavilta sivustoilta:
www.rakennerahastot.fi
http://ec.europa.eu/esf/transnationality/


Pohjois-Savossa tarvitaan lisää rohkeita kehittämisavauksia – rakennerahastotukea haettavana

Pohjois-Savolla menee monella talouden mittarilla mitattuna hyvin, mutta silti kehittämishaasteita riittää.
– Maakunnassa käytettävissä olevia rakennerahasto-ohjelman varoja tulee suunnata aiempaa enemmän hankkeisiin, joilla lisätään asukkaiden ja yritysten näkökulmasta alueen pito- ja vetovoimaa, toteaa aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa.

Maakunnassa on huoli erityisesti osaavan työvoiman saatavuudessa, koska esimerkiksi usein työnhakijoiden osaaminen ei kohtaa työantajien tarpeita. Panostamalla yritysten kilpailukykyyn, osaamiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöjen parempaan hyödyntämiseen, halutaan edistää elinkeinoelämän elinvoimaisuutta. Vähähiilisyys on näkökulma, joka osaltaan mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan kehittymistä. Tähän kohdennetaan neljäsosa EAKR-tuista.

Kehittämisrahoitusta on hyvin tarjolla – nyt tarvitaan uusia ja konkreettisia ideoita haasteiden voittamiseksi!

EU-ohjelmakausi 2014–2020 on nyt puolessa välissä. Pohjois-Savossa on rahoitettu EAKR-hankkeita 297 kappaletta ja niihin on osoitettu 82 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta. ESR-hankkeita on puolestaan rahoitettu 109 kappaletta sisältäen 33 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta.

Maakunnan kehittämistä ohjaa Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2018–2019, joka löytyy täältä

Seuraava hankehaku päättyy 16.2.2018

Seuraavasta hankehausta voit lukea lisätietoja täältä (rakennerahasto.fi/Itä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat).


Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen 7. marraskuuta järjestämä Mahdollisuuksia avautuu tästä
– Pohjois-Savon rakennerahastoinfo houkutteli maakuntasalin täyteen, lähes 100 osallistujaa. Tilaisuus on jokavuotinen ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-tukien tarjoamiin rahoitusmahdollisuuksiin vastata maakunnan kehittämisen tarpeisiin.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Soile Juuti, Pohjois-Savon liitto, soile.juuti(at)pohjois-savo.fi


Hankehaut

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset rahoitushaut päättyvät helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa. Näiden lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia. Vuonna 2018 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hakujen päättymispäivät Itä-Suomessa ovat 16.2., 11.5. ja 28.9.2018, poislukien Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lue hankehauista tarkemmin hakukuulutuksista:

Etelä-Savon hakukuulutus

Pohjois-Karjalan hakukuulutus

Pohjois-Savon hakukuulutus
 

Yritysten kehittämisavustukset ja yritysten toimintaympäristöön kehittämisavustukset

Yritysten kehittämisavustuksilla ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksilla on jatkuva haku.

Kaikki hakuajat

Rakennerahasto-ohjelmaan sisältyvät myös ns. valtakunnalliset teemat, tutustu avoinna oleviin alueellisiin ja valtakunnallisiin hakuihin: https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat


Tavoitteena vähähiilisempi yhteiskunta

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille ja hakemuksia toivotaan myös meneillään olevaan hakuun. 

Vähähiilisten hankkeiden moninainen kirjo

Vähähiilisen talouden keskeisimpinä ohjelmakohteina ovat energiankäytön tehostamisen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittamissa hankkeissa vähähiilisyyttä on lähestytty erilaisista näkökulmista. Sirkkalan energiapuisto -hankekokonaisuudessa (A70026) rakennettiin energiapuisto Karelia-ammattikorkeakoulun Sirkkala-kampukselle. Energiapuisto on hybridienergiajärjestelmien tutkimus-, testaus- ja oppimisympäristö, joka tuo yhteen alan yritykset, opiskelijat, koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset. Energiapuistossa selvitetään myös eri energiantuotantomuotojen todellisia käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä koko toimintaketjun kustannusrakennetta ja energiatehokkuutta kokonaisenergiataseen ja resurssitehokkuuden näkökulmasta.

Älykäs kaupunginosa Rantakylä-Utra -hankkeessa (A70708) kartoitettiin ja mallinnettiin ne keinot, joilla vanha kerrostalo- ja lähiötyyppinen asuinalue voidaan muuttaa energia- ja resurssitehokkuudeltaan nykyaikaiseksi "älykkääksi" (SmartCity) kaupunginosaksi. Hankkeen lukuisat toimet koskivat mm. täydennys- ja korjausrakentamista, ekomateriaalien käyttöönottoa, energiateknologian käyttöönottoa, esteettömyyden lisäämistä ja infrastruktuuria. Hankkeessa tuotettu tieto ja osaaminen soveltuvat käytettäviksi myös muiden vanhojen lähiöiden uudistamiseen.

Kiertotalouden mahdollisuuksista puurakentamiseen

Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit -hankkeen (A70048) tavoitteena oli kiertotalouden edistäminen teollisissa yrityksissä. Hankkeen toimialueen yrityksistä laadittiin materiaali- ja energiavirtaselvityksiä ja luotiin toimintasuunnitelma resurssitehokkuuden edistämiseksi. Hankkeen tuloksena markkinoille tuotiin mm. uusia vähähiilisyyttä edistäviä tuotteita ja ratkaisuja, jotka liittyivät uusiutuvan energian käyttöönottoon, tehokkaampaan jätteiden kierrätykseen sekä sivuvirtojen hyödyntämiseen.

Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista -hankkeessa (A72447) kerättiin tietoa kuluttajien jätteenlajitteluun ja kierrätykseen liittyvistä ongelmista ja tiedon pohjalta testataan ratkaisuja, jotka helpottaisivat ongelmanratkaisussa. Käynnissä olevan hankkeen tavoitteena on energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattaminen ja liiketoiminnan edistäminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Teollisen rakentamisen ratkaisut - arvoketjumallista liiketoimintaa -hankkeen (A72457) tavoitteena on kehittää puurakentamisen arvoketjuja, joiden toiminnan tuloksena syntyy uusia innovatiivisia ja kustannustehokkaita tuote- ja palveluratkaisuja asunto-, koulu- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Lisäksi tuotetaan avointa ja puolueetonta tietoa yritysten ja tutkimuksen käyttöön liittyen suuren mittakaavan puurakentamisen kohteiden toteutukseen ja ylläpitoon liittyen.

Energiatehokas puukerrostalo -hankkeessa (A71353) selvitettiin, kuinka puurakenteinen kerrostalo voidaan rakentaa ekonomisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla niin, että se toteuttaa vaatimukset energiatehokkuudesta ja vähäisestä hiilijalanjäljestä rakentamisen aikana ja käytössä. Samalla tuotettiin julkista tietoa puukerrostalorakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvistä asioista kiinteässä yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena oli myös aktiivisella tiedottamisella ja avoimella toimintatavalla muokata rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja suuren yleisön mielipidettä puurakentamiselle myönteisemmäksi (www.joensuunpihapetaja.fi). Tutkimusyhteistyö jatkuu hankkeen päätymisen jälkeen ja tietoa käytetään opetusmateriaalina sekä tutkimuksessa.


Kuva: Energiatehokas puutalo -hanke, kuvaaja Sari Kaija

Hankkeen avulla rakennutettu 6-kerroksinen puurakenteinen vuokrakerrostalo on Suomen energiatehokkain CLT-tilaelementeistä toteutettu kohde ja sen energialuokka on B. Energiatehokkuutta parantamaan rakennukseen suunniteltiin jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä sekä 100 neliön aurinkopaneelikenttä. Lisäksi rakennuksessa on käytetty ratkaisuja, jotka vähentävät sen todellista energian kulutusta entisestään.

Hanke edisti vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteita, sillä puun käyttö rakentamisessa on yksi merkittävimmistä tavoista sitoa hiiltä.

Lisätietoa:
Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin rakennerahastotietopalvelussa https://www.eura2014.fi/rrtiepa

Uutiskuva: Kuvaaja Sari Kaija