Uutiset

Vuosien 2021-2027 rakennerahasto-ohjelmakauden sisällön valmistelu loppusuoralla

Alue- ja rakennepolitiikan valmistelu on edennyt poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta. Aluekehitys- ja rahoituslain lausuntokierros päättyi 19.5.2020. Laki luo pohjaa rakennerahastokaudelle 2021-2027 ja konkretisoi monia keskeisiä asioita, kuten rahoitusta välittävien viranomaisten määrän, toimivaltasuhteet ja perusvaatimukset hankkeiden rahoittamiseen.

Uuteen rakennerahasto-ohjelmaan äkilliset muutostilanteet

Nyt käsittelyssä on rakennerahasto-ohjelman 5. luonnos ja se on toimitettu EU:n komissioon keskustelun jatkamiseksi ohjelman sisällöstä. Uusin luonnos sisältää koronakriisin muistuttamana äkillisiin tilanteisiin varautumisen. Kriisien keskellä rakennerahasto-ohjelmien muutostuki voi olla jatkossakin tarpeen.

Komission rahoituspaketin vaikutus nykyiseen rakennerahasto-ohjelmaan

Komission esitys monivuotiseksi rahoituspaketiksi sisältää myös rakennerahasto-ohjelman kannalta paljon pureksittavaa. Elvytyksen nimissä julkista rahaa esitetään laitettavaksi liikenteeseen arvioituakin enemmän.

Elvytystoimet vaikuttavat myös käynnissä olevan ohjelman rahoitusmahdollisuuksiin; todennäköistä on, että käynnissä oleva ohjelma saa lisärahoitusta viimeisiksi toteutusvuosiksi. Tilanne voi johtaa siihen, että Suomessa olisi kaksi aktiivista rakennerahasto-ohjelmaa yhtä aikaa käynnissä.

Maakunnissa se tarkoittaa, että koronan aiheuttamasta talouden ja yhteiskunnan pysähtymisestä poispääsyä on mahdollista tukea. Se tulee vaatimaan tuettavien hankkeiden osalta strategista talouden elpymisen otetta.

Valtakunnallinen kehittämistoiminta

Rakennerahasto-ohjelma tulee jatkossakin sisältämään valtakunnallista kehittämistoimintaa. Nykyistä parempaa koordinaatiota alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden välille etsitään ministeriöiden ja alueellisten rahoittajien kesken. Luvassa ei liene kovin isoja muutoksia nykyisiin toimintamalleihin. Meillä itäsuomalaisilla on paljon parannettavaa valtakunnallisiin hankkeisiin osallistumisessa. Kansallisiin verkostoihin osallistuminen olisi monella tapaa arvokasta alueen kehittämiseksi.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Rakennerahasto-ohjelman valmistelussa on siis edelleen paljon tekeillä. Valtioneuvostolta odotetaan linjausta vielä mm. kaupunkipoliittisista osioista ja vähävaraisten avustamisen kokonaisuudesta eli ns. ruokakassitoiminnoista osana ESR-ohjelmaa.

Suuri merkitys tulee olemaan myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla (Just Transition Mechanism, JTF) osana alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Perustettavan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tarkoituksena olisi tuen antaminen alueille, joihin kohdistuu vakavia sosio-ekonomisia haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä. Tämän toiminnon tuominen osaksi rakennerahasto-ohjelmaa ja sen rakenteita on vielä kesken.

Kuuleminen alkukesällä

Ohjelmaluonnoksen ja ympäristöselostuksen julkinen kuuleminen toteutuu alkukesästä. Asiakkaat koekäyttävät uudistettavaa sähköistä käyttöjärjestelmää kesän aikana.

Vaikka valmistelu on edennyt lähes suunnitellusti koronatilanteesta huolimatta, on selvää, että laajat elvytystoimet ja ohjelmakauden vaihdos voivat tuoda eteen yllättäviäkin tilanteita.

Maakunnan kehittämisrahoitus jatkuu ohjelmakauden vaihdoksesta huolimatta

Rakennerahastovaroilla on maakuntien kannalta iso merkitys kasvun ja työllisyyden tukemisessa. Näyttää siltä, ettei ohjelmakauden vaihdos aiheuta isoja katkoksia kehittämisrahoitukseen, vaan ohjelmat ovat aktiivisessa käytössä jopa samanaikaisesti. 

Lisätietoja:

Timo Ollila, rahoituspäällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, timo.ollila(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 6695