Investoinnit ja innovaatiotoiminta metsäbiotalouden vetureina Pohjois-Karjalassa

Metsäbiotaloudella on maakunnassa hyvät näkymät puunkorjuumäärien kasvaessa ja suunniteltujen investointien edetessä. Tällaisia ovat muun muassa Enocellin 52 miljoonan euron investointipäätös liukosellukapasiteetin nostoon, Green Fuel Nordicin Lieksan biojalostamolle myönnetty 7 miljoonan euron EAKR/valtion -rahoitus, Vihreän teollisuuden alueen investoinnit Nurmeksessa sekä Puhoksen teollisuusalueen kehittäminen Kiteellä.

Maakunnassa toimivat metsäbiotalouden asiantuntijaorganisaatiot ovat yhdessä käynnistäneet Green Hub -toiminnan, jossa alueen metsäalan asiantuntijat, tutkijat ja kehittäjät etsivät ratkaisuja yritysten kohtaamiin liiketoiminnallisiin haasteisiin. Green Hub innovaatioalusta on vastannut jo 110 haasteeseen. Joensuun Tiedepuiston yrityshautomon järjestämän Start Me Up -liikeideakilpailun teemahaku vuonna 2018 keskittyi kiertotalouden liiketoiminta-aihioihin ja voittajaksi valikoitui idea uudesta esikäsittelymenetelmästä nanoselluloosan valmistamiseen.

Innovaatioekosysteemien kehittäminen on saanut näkyvän painoarvon myös Itä-Suomen yliopiston strategisissa linjauksissa. MetPro - Metsäbiotalouden tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen ja profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa -hankkeessa toteutettiin yhteistyön tiivistämistä Itä-Suomen yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan välillä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Hankkeiden kautta monipuolista hajautettua uusiutuvaa energiaa maakuntaan

Hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa on edistetty muun muassa Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa sekä Poveria biomassasta -hankkeiden toimenpiteiden kautta. Ensin mainitussa on järjestetty kaksi aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintaa maakunnan kotitalouksille ja pk-yrityksille, joiden kautta maakuntaan hankittiin 65 kotitalouskokoluokan järjestelmää.

Poveria auringosta yritysryhmähankkeessa on selvitetty aurinkoenergiaratkaisujen integrointia aluelämpölaitosten yhteyteen. Hankkeen tuloksena seitsemän alueellista energiayrityskohdetta on kehittynyt bioaurinko -hybridilaitoksiksi, joista voidaan ottaa mallia muihin suomalaisiin lämpöyrityskohteisiin.


Aurinkopaneeli. Kuvaaja: Urpo Hassinen

Avoimen tiedon kaupallistamiseen uusia liiketoimintamalleja

Metsätiedon liiketoimintamallit -hanke edisti avoimeen, julkiseen tietoon perustuvan metsätietoekosysteemin kehitystä, jonka kautta luotiin lisäarvoa julkiseen ja avoimeen tietoon perustuvien digitaalisten ja ICT-sovellusten kautta. Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin -hankeessa keskitytään keruutuotteisiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tuotteistamiseen, verkostoitumiseen sekä markkinointiin ja jatkojalostukseen.

Älykkään erikoistumisen strategiaa toimeenpannaan kansainvälistymällä

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto yhdessä Joensuun Tiedepuiston kanssa on käynnistänyt Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeen, jonka kautta toimeenpannaan Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen strategiaa. Alueellisessa työssä paneudutaan muun muassa maakunnan innovaatiotoiminnan tilannekuvan muodostamiseen. Lisäksi kartoitetaan potentiaaliset kansalliset verkostot ja kumppanuudet sekä hakeudutaan mukaan strategisesti tärkeisiin verkostoihin, innovaatioekosysteemeihin, tutkimusohjelmiin sekä valtakunnallisiin pilotointeihin.

Hankkeen kautta sitoudutaan keskeisten kansainvälisten verkostojen toimintaan; sitoutumalla aktiiviseen, konkreettisen toimintaan ja vaikuttamiseen esimerkiksi Euroopan Komission älykkään erikoistumisen S3-alustoilla (mm. fotoniikka, bioenergia ja kaivannaisteollisuus), tehdään Pohjois-Karjalasta ja sen toimijoista houkutteleva yhteistyökumppani kansainvälisellä tasolla. Kansallisen ja kansainvälisen toiminnan kautta haetaan maakunnan toimijoille mahdollisuuksia pilotointeihin ja kv-hankkeisiin.

Linkit jutussa mainittuihin hankkeisiin:

Teksti:
Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto