Joensuun kaupungin ja Joensuun Tiedepuiston koordinoima koulutusvientiklusteria käynnistävä hanke on loppusuoralla

Koulutusvientiklusterin käynnistäminen -hanke (1.8.2016–31.7.2018) on pyrkinyt ensisijaisesti kokoamaan paikallisen koulutusosaamisen klusterin toimijoita yhteen sekä aloittamaan klusterin toimijoiden yhteisen koulutusvientityön kansainvälisille kumppaneille. Vaikka monilla paikallisilla koulutustoimijoilla on ollut vuosien mittaan pienimuotoista kansainvälisen koulutusosaamisen liiketoimintaa, on kansainvälisillä markkinoilla tehokkaampaa tarjota laajemman ekosysteemin palveluja yhdessä. Tämä on yhtä lailla paikallisten toimijoiden kuin kansainvälisten kumppaneiden etu, sillä koulutustasojen rajapinnat ja koulutussisältöjen tarpeet ovat erilaisia eri maissa jolloin laajasta osaamispohjasta voidaan tarjota sopivia ratkaisuja kullekin kansainväliselle kumppanille.

Global Education Park Finland

Joensuun ja Pohjois-Karjalan koulutukselliselle klusterille on annettu nimeksi Global Education Park Finland, josta käytetään myös lyhennettä Edupark. Klusteri ja sen järjestämä toiminta on avointa paikallisille koulutustoimijoille niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta. Keskeisimpinä ja hyvin aktiivisina toimijoina mukana ovat alueen suuret oppilaitokset Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Riveria.

Hankkeen aikana on tehty työtä paikallisen klusterin kokoamiseksi ja verkostoimiseksi. Hanke on ollut aktiivisesti mukana alueen koulutustapahtumissa ja tiivistänyt toimijoiden rivejä kutsumalla heitä säännöllisesti useisiin erilaisiin tapahtumiin sekä tiedottamalla aktiivisesti koulutusosaamisen ajankohtaisista uutisista. Hankkeen tapahtumina ovat olleet mm. koulutustoimijoiden aamukahvien sarja jonkin klusterin toimintaa edistävän aiheen ympärillä sekä kevään 2018 aikana kolme suurta yleisötilaisuutta Joensuun Tiedepuistolla ja elokuvateatterikeskus Tapiossa (kuva 1). Tilaisuuksien tavoitteena on ollut lisätä koulutustoimijoiden osaamista ja valmiuksia koulutusvientityössä, mutta myös tehdä klusteri toimijoineen näkyväksi. Klusterin toimijat ovat kokeneet hankkeen kaltaisen neutraalin toimijan erittäin hyödylliseksi ja toimijoiden välistä yhteistyötä merkittävästi lisääväksi.


Kuva 1: yleisötilaisuus elokuvateatterikeskus Tapiossa

Englannin- ja espanjankieliset verkkosivut

Keskeinen osa hankkeen työtä onkin ollut juuri alueen erinomaisesta koulutusosaamista tietoisuuden lisääminen ja sen näkyväksi tekeminen niin paikallisesti, kansallisesti kuin askel askeleelta myös kansainvälisesti. Osaamisen näkyväksi tekemiseen hanke on tuottanut perusteelliset englannin- ja espanjankieliset verkkosivut (www.edupark.fi), joiden kautta klusterin osaamista on näppärä esitellä esimerkiksi kansainvälisillä myyntimatkoilla. Myös muiden alueen koulutusklusterin viestinnän kivijalkamateriaalien osalta on hankkeen puitteissa tuotettu hyvä pohjatyö. Kuka tahansa alueen koulutustoimija voi klusteria markkinoidessaan vapaasti käyttää Eduparkin tunnuksia, painettuja esitteitä, markkinointivideota tai verkkosivuja.

Vientimatkoja ja kansainvälisiä vierailuja

Konkreettista koulutusvientityötä hanke on edesauttanut järjestämällä alueen toimijoille yhteisiä vientimatkoja Uruguayhun, Argentiinaan, Chileen (kuva 2) ja Peruun, joissa koko koulutuksen ekosysteemi on koettu erittäin mielenkiintoisena kokonaisuutena. Lukuisten tapaamisten kautta toimijat on saatu yhteen potentiaalisten koulutuksen ostajien kanssa, ja useita sopimuksia solmittu, sekä vireillä eri aloilta. Lisäksi koulutusklusteri on hyväksytty liitännäisjäseneksi Education Finland -kasvuohjelmaan ja klusterille on myönnetty Suomalaisen koulutuksen laatuleima vauhdittamaan koulutusvientiä.


Kuva 2: vientimatka

Hanke on ollut apuna myös erilaisten kansainvälisten vierailujen järjestämisessä, kuten vierailuohjelmien kokoamisessa. Esimerkkinä yksi koulutusviennin pilotticase toteutui toukokuussa 2018 joensuulaisen EduVirman operoimana, jossa ryhmä iranilaisia yksityiskoulujen rehtoreita ja opettajia vieraili Joensuussa viikon ajan. Alueen työpaikkoja lisäävänä vaikutuksena mainittakoon myös Business Finlandin kautta Joensuuhun saapunut ryhmä, jolle hankkeen verkostoima paikallinen startup-yritys alkaa suurella todennäköisyydellä toteuttamaan 1–1.5 -vuotta kestävää projektia ensimmäisenä tilaustyönään.

Koulutuksen ekosysteemi kasvaa alueella vahvasti ja julkisen sekä yksityisen kentän rivit tiivistyvät koulutusmyynnin kentällä. Jatkokehittämistä toki tarvitaan edelleen vahvistamaan toimijoiden osaamista etenkin tuotteistamisen ja myynnin osalta. Vahvoja alkuaskeleita koulutuksen kaupallisessa hyödyntämisessä on siis otettu ja katse on vankasti eteenpäin liiketoiminnan lisäämisessä. Pohjois-Karjala tullaan tuntemaan kansainvälisesti erinomaisena toimijana kv-liiketoiminnassa!

Linkki:
Koulutusvientiklusterin käynnistäminen -hanke (https://www.eura2014.fi)

Teksti ja kuvat:
Ville Nivalainen & Saara Sahlsten, Joensuun kaupunki & Joensuun Tiedepuisto