Kaupungin asukkaiden tarpeista kumpuavaa toimintaa

Ihmiset ovat tulleet kohdatuiksi, kuulluiksi ja näkyviksi. Moni on päässyt koulutukseen, jatkanut kesken jääneitä opintoja, työllistynyt, parantanut työhakutaitojaan, muuttanut ruokailu- ja liikuntatottumuksiaan, saanut uusia ystäviä ja parantanut omaa toimintaympäristöään - tätä kaikkea on saatu aikaan kansalaistoimijalähtöisen kaupunkikehittämisen hankkeissa Itä-Suomessa. ELY-keskus rahoittaa näitä hankkeita Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahastosta.

Kansalaistoimijalähtöisten kaupunkikehittämishankkeet (Kake-hankkeet) edistävät ruohonjuuritason aloitteista ja asukkaiden tarpeista kumpuavaa toimintaa. Tämän toiminnan avulla parannetaan asukkaiden työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia sekä lisätään sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä kaupunkialueella.

Itä-Suomessa kaupunkikehittäminen käynnissä neljän kaupungin alueella

Itä-Suomen alueella kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen hankkeita on käynnissä Kuopiossa, Joensuussa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Kuopion alueella kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen hankkeisiin rahoitusta on saanut 21 kokeiluhanketta. Joensuussa kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa on tähän mennessä on toteutettu 24 Kake-hanketta ja 13 tapahtumaa. Asukasloikka Savonlinna -hanke on rahoittanut kahdeksan hanketta ja yhden tapahtuman. Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä, kansalaislähtöisen osallisuushankkeen rahoituksella on käynnistetty 14 hanketta. Hankkeita toteuttavat alueen yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja säätiöt.

Paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden avulla on saatu esille kaupunkien asukkaiden tarpeita. On voitu kokeilla uusia ideoita ja toimijat ovat lisänneet keskinäistä yhteistyötä. Yhdistysten toteuttamilla osahankkeilla on pystytty täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluja uusilla ja konkreettisilla toimintamalleilla. Heikoimmassa sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevia asukkaita on saatu kannustettua sosiaaliseen kanssakäymiseen. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä ja työllistymismahdollisuuksia on kyetty kohentamaan ja saatu avattua väyliä työllistymiseen. Uudet toimintatavat on myös saatu jatkumaan yhdistyksen normaalina toimintana rahoituksen ja hankkeen päätyttyä.


Kuva: Etelä-Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuki ry:n HyMy-hanke on aktivoinut jäsenjärjestön toimintaa

Rahoitus monen toimijan yhteistyönä

Paikallinen kehittäminen on yksi EU:n ohjelmakauden 2014–2020 koheesiopolitiikan keskeisistä teemoista ja kansalaislähtöistä kehittämistä rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Itä-Suomen alueella kansalaislähtöiseen kaupunkikehittämiseen on tartuttu monen toimijan yhteistyöllä. Hankkeiden rahoituksessa on yhdistetty kaupungin tai yhdistysten yhteistyöjärjestön järjestöosaaminen ja ELY-keskuksen rahoitusvälineet. ELY-keskus myöntää kaupungille tai yhteistyöjärjestölle vuosittaisen kokonaisrahoituksen ja nämä puolestaan myöntävät rahoitusta ja jakavat toteutusvastuuta yhdistysten, järjestöjen ym. paikallisten toimijoiden toteuttamiin kokeilu- ja kehittämishankkeisiin ja tapahtumiin.
- Tämä rahoitusmalli on hyvä ja toimiva. Monipuolinen toteuttajajoukko ja lukuisat pienet hankkeet tavoittavat oikeat kohderyhmät ja toiminta lähtee heidän tarpeistaan. Malli on myös kustannustehokas ja toteuttaa onnistuneesti Euroopan komission kansalaislähtöiselle kaupunkikehittämiselle asettamia tavoitteita, summaa Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Sirpa Raassina.

Osallisuus on syrjäytymisen vastavoima

Kansalaislähtöisellä kaupunkikehittämisellä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia: asukkaiden elämänlaadun ja elinympäristön paraneminen lisää kaupunkiyhteisön hyvinvointia. Kuuluminen yhteisöön, osallistuminen, aktiivinen toiminta, sosiaaliset suhteet muihin ihmisiin eli osallisuuden kokemukset lisäävät ihmisen hyvinvointia; osallisuus on syrjäytymisen vastavoima.

Kansalaistoimijalähtöisen kaupunkikehittämisen periaatteet

  • Paikallinen kehittäminen on omaehtoista, alhaalta ylös suuntautuvaa ja kansalaistoimijalähtöistä
  • Toiminta on avointa, osallistavaa ja laaja-alaista
  • Perustana on paikallisten toimijoiden yhteistyössä laatima kehittämissuunnitelma, jonka päätavoitteena ovat työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksien edistäminen sekä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen
  • Toiminta-alue on perusteltu toiminnallisuuden ja paikallisten olosuhteiden näkökulmasta
  • Toiminta-alueen kaupungit osallistuvat kehittämistoimintaan omalla rahoituksellaan.

Lähde: Meiltä meille! Kansalaistoimijalähtöistä kaupunkikehittämistä Joensuussa -julkaisu

 

Lisätietoja:

Kansalaistoimijalähtöisen kaupunkikehittämisen hankkeet Itä-Suomessa

Videoita KAKE-hankkeista:

KAKE-hankkeiden rahoitusasiantuntijat Etelä-Savon ELY-keskuksessa:
Jaana Tuhkalainen, jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 697
Pia Pirskanen, pia.pirskanen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 160
Sirpa Raassina, sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 159

Lähteet: Julkaisu 2017: Meiltä meille! Kansalaistoimijalähtöistä kaupunkikehittämistä Joensuussa, hankkeiden verkkosivut
Valokuva: Hanna Knaapila