Pohjois-Karjalassa tunnistettiin askelmerkit vähähiiliseen ja öljyvapaaseen maakuntaan

Vuonna 2008 sai alkunsa ´Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU´ -hanke, jossa viisi edelläkävijäkuntaa sitoutui tavoittelemaan 80 % kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoteen 2030 mennessä. HINKU-toiminta on vakiintunut foorumimaiseksi toiminnaksi, joka kokoaa yhteen jo 46 kuntaa.

Pohjois-Karjalan kolmestatoista kunnasta yhdeksän on sitoutunut kunnianhimoiseen päästövähennystavoitteeseen ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta asettanut saman tavoitteen maakunnalliselle tasolle.

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hankkeessa oli tavoitteena tarjota kunnille tukea HINKU-toiminnan käynnistämiseen sekä testata ja kehittää edelleen menetelmiä, joilla vähähiilisyyttä lisääviä toimenpiteitä yrityksissä ja kuntien kiinteistöissä saataisiin käynnistymään.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tiedon välittäminen laajasti kuntien, asukkaiden ja yritysten käyttöön. Hankkeen järjestämien tapahtumien avulla pystyttiin tehokkaasti välittämään tietoa ja toisaalta myös keräämään tarpeita erityisesti kuntien ja yritysten suunnasta.

 

Hanketta, Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiatyötä sekä hyviä esimerkkejä maakunnasta, on esitelty lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa. Pohjois-Karjala on tunnistettu vahvaksi edelläkävijäksi ilmasto- ja energiatyön toteuttamisessa.

Hankkeen kautta on perustettu ja koordinoitu Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiahankkeiden verkostoa. Toiminnan tavoitteena on ollut yhteistyön suunnittelu sekä päällekkäisen työn välttäminen. Hanketoimijat ovat kokeneet verkoston toiminnan hyväksi ja toimintaa jatketaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Verkostossa on ollut mukana yli 20 hanketta viidestätoista eri organisaatiosta.

Työkaluina yhteishankinnat ja kiinteistökatsaukset

Hankkeessa kehitettiin HINKU-kuntien toiminnan tueksi työkaluja, joiden avulla kunnat pystyvät suunnittelemaan ilmasto- ja energiatyötään sekä arvioimaan päästövähennysmahdollisuuksia kunnan alueella. Lisäksi hankkeen kautta tuotettiin tietoa maakunnallisen ilmasto- ja energiatyön tueksi analysoimalla maakunnan energiatasetta ja selvittämällä mahdollisuuksia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla. Hanke oli mukana toteuttamassa ja markkinoimassa julkiselle sektorille suunnattuja yhteishankintoja muun muassa aurinkosähköjärjestelmien osalta.

 
   Viherkatto- aurinkopaneeli

Hanke toteutti kaksi aurinkosähköjärjestelmien yhteishankintaa kotitalouksille ja pk-yrityksille. Yhteishankinnoilla on lisätty aurinkovoimaa Pohjois-Karjalaan reilut 225 kWp. Vuosittain tällä kapasiteetilla voidaan tuottaa noin 195 MWh sähköä, joka vastaa noin 32 000 kg CO2-päästöjen vähenemää vuodessa. Yhteishankintojen kautta tavoitettiin yli 350 aurinkosähkön tuottamisesta kiinnostunutta henkilöä. Yhteishankintaprosessia on monistettu ja kehitetty edelleen myös muualla Suomessa.

    
  Aurinkosähköä

Kiinteistökatsauksia kuntien ja pk-yritysten kiinteistöissä toteutettiin hankeaikana kaikkiaan 78. Katsauksissa annettiin toimenpide-ehdotuksia energian tehokkaampaan käyttöön. Ehdotettuja energiatehokkuustoimenpiteitä oli kaikkiaan 2 569 MWh/a edestä, joka vastaa noin 130 omakotitalon vuotuista energiankulutusta. Hankeaikana toteutettuja ja varmennettuja toimenpiteitä toteutettiin 373 MWh:n edestä, joka vastaa noin kahdenkymmenen omakotitalon vuotuista energiankulutusta.

Tiekartta kokoaa vähähiiliset toimet yhteen

Yhtenä hankkeen päätoimenpiteistä oli laatia Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman perusteella tiekartta, jossa tunnistettaisiin merkittävimmät askeleet maakunnan ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekarttatyötä toteutettiin usean eri hankkeen kanssa yhteistyössä ja työn pohjaksi järjestettiin kuusi työpajaa.

Tiekartassa on esitetty noin 300 maakunnan resurssiviisautta ja kestävää kasvua edistävää toimenpidettä, jotka voivat ulottua lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Toteuttamiseen tarvitaan alueellista, kuntien rajat ylittävää, yhteistyötä. Tiekartta luo vision vähähiiliseen ja öljyvapaaseen Pohjois-Karjalaan ja toimii tulevien toimenpiteiden ja hankkeiden innoittajana sekä suunnannäyttäjänä.

Tiekartta uudenlaisena ohjelmatyöprosessina sekä kehitetty yhteishankintamalli on valittu Euroopan komission älykkään erikoistumisen energiakumppanuuden hyviksi käytännöiksi ja malleiksi, joita suositellaan monistettavan Euroopan laajuisesti. Lisäksi Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hanke ollaan nostamassa Euroopan komission projektitietokantaan esimerkiksi hyvästä vähähiilisyyteen tähtäävästä hankkeesta.

Linkki:
Hankkeen loppuraportti ja hankkeessa tuotetut julkaisut (pohjois-karjala.fi)

Teksti ja kuvat:
Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi