Kehittämisen painopisteet -Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan kehittämistoiminnan painotukset on linjattu 17.3.2014 hyväksytyssä maakuntastrategiassa, joka ohjaa esimerkiksi rakennerahastovarojen kohdentamista maakunnassa.

Ohjelmakaudella 2014–2020 Etelä-Pohjanmaalla on käytettävissä rakennerahasto-ohjelmassa EU:n ja kansallista julkista rahoitusta yhteensä noin 43 miljoonaa euroa. Edelliskautta huomattavasti pienempi rahoitusosuus pakottaa priorisoimaan tarkoin resurssien suuntaamista. Maakunnallisen rahoituksen lisäksi tulee hyödyntää valtakunnallisiin teemoihin varattua rahoitusta.

1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
PK-yritystoiminnan kilpailukykyä kehitettäessä (toimintalinja 1, EAKR) painotetaan aineetonta yritysten, yritysverkostojen sekä Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelman mukaisten toimintamallien kehittämistä. EAKR-investointitukea voidaan myöntää lähinnä vähähiilisyyden tavoitetta tukevissa tai alkavan yrityksen kv-markkinoille tähtäävissä hankkeissa taikka pk-yrityksen merkittävissä suuren uutuusarvon omaavissa hankkeissa. Yritys- ja yritysryhmäkohtaisiin toimiin rahoitus myönnetään ELY-keskuksen kautta. Maakunnan liitto voi rahoittaa yleisempää toimintaympäristön kehittämistä.

2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
Uusimman tiedon ja osaamisen tuottamisessa ja hyödyntämisessä (toimintalinja 2, EAKR) painotuksena on Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian toimeenpanoon liittyvä tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen sekä maakunnan elinkeinoelämää tukevat oppimisympäristö-, pilotointi-, demonstraatio- ja kehittämishankkeet. Näihin rahoitusta myönnetään maakunnan liiton kautta. Tekes tukee kilpailukykyä parantavia korkeakoulutoimijoiden tutkimushankkeita.

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
ESR-toimenpiteissä rahoittajana on ELY-keskus. Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden osalta (toimintalinja 3, ESR) kehitetään ja tuotetaan työllistymisen tukemisen malleja ja yksilöllisiä tukitoimia eri toimijoiden yhteistyönä. Erityisesti huomioidaan alle 30-vuotiaiden ammattiin valmistuvien ja valmistuneiden siirtymät sekä yli 54-vuotiaat. Painotetaan myös työttömyyden pitkittymistä torjuvia toimia. Mikro- ja pk-yritysten sekä työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia parannetaan koulutuksella ja muilla tukitoimilla.

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
Koulutuksen, ammattiaidon ja elinikäisen oppimisen kehittämisessä (toimintalinja 4, ESR) lisätään opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kasvusuuntautunutta ajattelutapaa yrittäjyyteen kaikilla koulutusasteilla. Koulutuksen ja työelämän yhteistyötä vahvistetaan sekä kehitetään moniammatillisuutta tukevia koulutusjärjestelyjä ja erilaisia opetusjärjestelyjä.

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
Sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimenpiteissä (toimintalinja 5, ESR) kehitetään osallisuutta vahvistavia palveluita ja asukaslähtöisiä toimintatapoja työelämävalmiuksien näkökulmasta, mukaan lukien elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä tukevat toimintatavat. Tarkoituksena on myös vahvistaa moniammatillista ja –alaista yhteistyötä esimerkiksi kolmannen sektorin, elinkeinoelämän, kuntien ja oppilaitosten kesken.