Työkaluksi innovatiivinen hankinta

Innovatiiviset hankinnat sopivat hyvin hanketoimintaan. Hankintalain ja -direktiivin uudistumisen myötä hankintojen innovatiivisuus leikkaa läpi koko EU-säännöstön.

Mitä innovatiivisella hankinnalla sitten tarkoitetaan? Sillä ei tarkoiteta suorahankintaa tilaajan mielestä erityisen innovatiiviselta toimijalta. Innovatiivisella hankinnalla voidaan tarkoittaa varsinaisten innovaatioiden ohella myös innovatiivismyönteisiä hankintoja, joissa viestitään olemassa oleva tarve ja joihon tuotekehittelyn avulla vastataan.

Uusia ratkaisuja tarpeisiin

Käytännössä innovatiivismyönteisessä hankinnassa tarjouspyynnössä määritellään esimerkiksi teknisten ominaisuuksien ja halutun ratkaisun sijasta tarve, johon haetaan markkinoilta mahdollisia ratkaisutapoja. Lähtökohtana eivät olekaan tilaajan määrittelemät tekniset vähimmäisvaatimukset tai palvelun tuotantotapa, vaan tarpeen määrittely, johon voidaan tarjota erilaisia ratkaisuja.

Jos verrataan vanhaa hankintalakia sekä 1.1.2017 voimaan astunutta hankintalakia, on moni käytännön asia muuttunut. Siinä, missä ennen oli tarkkaa, että tarjouspyynnön jättämisen jälkeen ei kommunikoida potentiaalisten tarjoajien kanssa kilpailuneutraliteetin varmistamiseksi, nykyään potentiaalisten toimijoiden kanssa keskustelua hankintaprosessin aikana pidetään tavoiteltavana. Tavallaan nämä käytännöt uudistavat koko hankintakulttuuria. Toisaalta, edelleen hankintalaki lähtee siitä, että kaikilla toimijoilla pitää olla tasapuoliset ja syrjimättömät mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Hankinnoissa on siis syytä edelleen kiinnittää huomioita toimijoiden tasapuoliseen kohteluun, kilpailun vääristymättömyyteen ja tasapuoliseen viestintään hankinnan kohteena olevasta tarpeesta.

Muutoksella on varmasti haluttu mahdollistaa se, että hankintayksikön on mahdollista hankkia helpommin juuri sen tarpeita vastaava uusi tai merkittävästi paranneltu palvelu tai tuote. Innovatiivisilla hankinnoilla voidaan parhaimmillaan parantaa ja tehostaa hankintojen laatua sekä kustannustehokkuutta.

Markkinakartoitus tuo tietoa jo tarjolla olevista ratkaisuista

Innovatiivisissa hankinnoissa on syytä kiinnittää huomioita muutamaan erityispiirteeseen. Hyödynnä tarvittaessa HILMAssa käytettävissä olevaa markkinakartoitusta, jonka avulla voit tutustua markkinoilla oleviin ratkaisuihin ja käydä tarkempaa vuoropuhelua potentiaalisten osapuolten kesken. Vuoropuhelu ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen tai syrjimättömyyden ja avoimuuden vaarantumiseen.

Innovatiivisessa hankinnassa on syytä kiinnittää huomiota myös immateriaalioikeuksiin; kuka ne omistaa? Hankerahoituksessa lähdetään siitä, että hankkeessa syntyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat tuensaajan omaisuutta ja tarvittaessa oikeudenhaltijoiden kanssa voidaan tehdä sopimuksia. Toisaalta hanketoiminnassa lähtökohtana on tulosten yleinen hyödynnettävyys, joka ei saa vaarantua edes innovatiivisissa hankinnoissa.

Miksi innovatiiviset hankinnat soveltuvat hanketoimintaan erityisen hyvin? Ehkä siksi, että parhaimmillaan hanketoiminnassa tehdään uusia avauksia, uudistetaan ajattelun tapoja ja toimintamalleja, haetaan ratkaisua yhteiskunnallisiin ongelmiin, pyritään saamaan aikaiseksi vipuvaikutusta ja tehostetaan kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Ennen kaikkea hankkeissa luodaan uutta kasvua ja innovaatioitakin, joihin innovatiiviset hankinnat tarjoavat loistavan työkalun. Toisaalta innovatiivinen hankinta ei sinällään ole itseisarvo, vaan sen tulee kytkeytyä laajempaan kehittämiskontekstiin ja -ideaan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Jaana Niittyniemi
Rahoitustarkastaja
Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liiton maksajat kävivät ottamassa oppia innovatiivisista hankinnoista YritysAkatemian koulutuksessa Innovatiiviset hankinnat – Mitä ne ovat? Kouluttajana toimi Kari Tossavainen ToMe Tossavainen & Metsävainio Oy:stä.

Lisätietoa innovatiivisista hankinnoista:
www.innokyla.fi
https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2017/uuden-hankintalain-innovaatiokumppanuudesta-kasikirja/