« Takaisin

ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoitu haku (haku päättyy 3.10.2016)

Alkaa: 15.4.2016
Päättyy: 3.10.2016

Sisältö:

Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku

Suomessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myöntävinä viranomaisina toimivat ELY-keskukset avaavat ensimmäisen ESR:n kansainvälisen yhteistyön koordinoidun hankehaun.

Hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-ohjelman joko alueellisesta tai valtakunnallisesta ESR-rahoituksesta. Valtakunnallista rahoitusta on käytettävissä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisissa toimenpidekokonaisuuksissa, joiden osalta haussa mukana olevista toimenpidekokonaisuuksista tiedotetaan myöhemmin keväällä osoitteessa www.rakennerahastot.fi > Ajankohtaista > Hakuajat.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina. Hankkeiden kesto on kolme vuotta.

Uusien hankkeiden lisäksi hakuun voivat osallistua myös käynnissä olevat Hämeen, Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskusten alueellisesta ESR-rahoituksesta rahoittamat ESR-hankkeet. Käynnissä olevilta hankkeilta edellytetään, että niiden toteutusaikaa on vuoden 2017 alussa jäljellä vähintään kaksi vuotta. Rahoittavat ELY-keskukset voivat käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa myöntää hankkeille harkintansa mukaan enintään puolen vuoden jatkoajan ja lisärahoitusta kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen.

Rahoittavat ELY-keskukset suuralueittain:

 • Etelä-Suomen alue:Hämeen ELY-keskus
 • Itä-Suomen alue:Etelä-Savon ELY-keskus
 • Länsi-Suomen alue:Keski-Suomen ELY-keskus
 • Pohjois-Suomen alue:Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ESR:n kansainvälisen yhteistyön yhteinen viitekehys

EU-komission luoma ESR:n kansainvälisen yhteistyön yhteinen viitekehys antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toteuttaa koordinoidusti kansainvälistä yhteistyötä ESR-hanketoiminnassa. Viitekehykseen sisältyy yhteisen aikataulun lisäksi EU-tason tukitoimia kansainvälisen yhteistyön aikaan saamiseksi ja muun muassa kansainvälisten kumppanien haun helpottamiseksi. Kansainvälinen yhteistyö edellyttää vähintään yhtä kumppanina toimivaa ESR-hanketta toisesta jäsenmaasta.

EU:n tasolla koordinoitu haku toteutetaan teemoittaisena

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n koordinoitu haku järjestetään. Suomi osallistuu ensimmäisellä kierroksella hakuun neljässä teemassa. ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemusten on sisältönsä puolesta sovittava yhteen näistä teemoista:

Työllisyys (Employment)
Työllisyyden teemassa painotetaan hankkeita, joilla:

 • edistetään pitkään työttömänä olleiden siirtymistä työhön ja/tai
 • edistetään siirtymistä työstä työhön, sisältäen myös yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen

Hankkeilla pyritään samalla edistämään kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa työmarkkinoilla.

Nuorten työllisyys (Youth employment)
Haun painopisteenä ovat nuoret, jotka eivät ole sijoittuneet työhön tai koulutukseen. Toteutettavaksi haetaan hankkeita, joiden lähestymistapana on jokin/jotkin seuraavista:

 • niiden työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tavoittaminen, jotka ovat kauimpana työmarkkinoista
 • nuorten aktivoiminen työelämään ja koulutukseen hakeutumiseen
 • integroitu palvelujen tuottaminen

Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills)
Haun painopisteinä ovat:

 • mallit, joiden avulla parannetaan aikuisväestön perustaitoja niin että heillä on paremmat mahdollisuudet koulutukseen tai työelämään pääsyyn tai siellä pysymiseen
 • mallit, joissa luodaan ja kehitetään palveluita ja toimintamalleja koulutuksesta koulutukseen tai koulutuksesta työhön siirtymiseen
 • joustavat koulutusmallit kasvu- ja rakennemuutosaloilla tarvittavan osaamisen kehittämiseen.

Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)
Toteutettaviksi haetaan sosiaalista osallisuutta edistäviä hankkeita, joissa

 • ehkäistään köyhyyttä ja syrjintää kokevien ihmisten ja yhteisöjen syrjäytymistä yhteiskunnasta
 • tuetaan aktiivista osallisuutta
 • edistetään syrjäytyneisyyttä kokevien ihmisten pääsyä laadukkaisiin palveluihin ja kehitetään ajanmukaisia palveluja, jotka mahdollistavat itsenäisen elämän

Edellä mainittuihin EU-tason teemoihin sopivat hankkeet on luontevaa kohdentaa Suomen rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteisiin hankkeen kohderyhmä ja lähestymistapa huomioon ottaen esimerkiksi seuraavasti:

 • Työllisyys: erityistavoite 6.1, 7.1 tai 10.1
 • Nuorten työllisyys: erityistavoite 6.1, 9.1 tai 10.1
 • Koulutus ja ammattitaito: erityistavoite 9.1 tai 9.2
 • Sosiaalinen osallisuus: erityistavoite 10.1

Lisätietoja haun sisällöstä ESR:n kansainvälisen yhteistyön hakuohjeesta.


Valintakriteerit:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet sekä rahoittavien viranomaisten määrittelemät hakukohtaiset täydentävät valintaperusteet.

Yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet


Hakemusten toimitustapa:

Hakemukset laaditaan sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä ja jätetään järjestelmässä rahoittavan viranomaisen käsittelyyn hakuajan päättymiseen mennessä.


Toimitusosoite:

https://www.eura2014.fi/hakija

Hakemukset kohdennetaan sille ESR-rahoitusta myöntävälle ELY-keskukselle, jonka alueelle hankkeen toiminta pääosin kohdentuu.


Lisätiedot:

Hausta järjestetään infotilaisuus Tampereella 1.6.2016 klo 9-11. Katso lisätiedot täältä.

Lisätietoja haun sisällöstä ESR:n kansainvälisen yhteistyön hakuohjeesta ja seuraavilta asiantuntijoilta:

Länsi-Suomen alue:
Mika Villa
Rahoitusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-keskus
Puh. 0295 022 776
mika.villa@ely-keskus.fi

Etelä-Suomen alue:
Valtteri Karhu
Rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
Puh. 0295 025 149
valtteri.karhu@ely-keskus.fi

Itä-Suomen alue:
Sirpa Raassina
Rahoitusasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
Puh. 0295 026 159
sirpa.raassina@ely-keskus.fi

Pohjois-Suomen alue:
Marja Kivekäs
Rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 037 065
marja.kivekas@ely-keskus.fi                                  

ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä antaa lisätietoja:
Sirpa Liljeström
Neuvotteleva virkamies                 
Työ- ja elinkeinoministeriö           
Puh. 029 50 47981 
sirpa.liljestrom@tem.fi


Linkit:

ESR:n kansainvälisen yhteistyön hakuohje

https://www.eura2014.fi/hakija     

Uutinen hausta www.rakennerahastot.fi -sivuilla