Kehittämisen painopisteet Länsi-Suomessa

Länsi-Suomessa toteutetaan Etelä- ja Länsi-Suomen (ELSA-alue) alueellista suunnitelmaa rakennerahastokaudelle 2014–2020. Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, ohjaa kehittämishankkeiden ja investointien valintaa, mutta keskeisessä roolissa ovat kunkin maakunnan omat älykkään erikoistumisen linjaukset, jotka on esitetty maakuntastrategioissa. Länsi-Suomen alueeseen kuuluu seitsemän maakuntaa, joissa kussakin on omat Maakunnan yhteistyöryhmien (MYR) hyväksymät kehittämisen painopisteet. Maakunnallisista painopisteistä voi lukea tarkemmin maakuntien alasivuilta. Länsi-Suomen alueellisen rahoituksen lisäksi hankkeita on mahdollista rahoittaa valtakunnallisista kehittämisohjelmista. Lisätietoja valtakunnallisen rahoituksen osiosta.

Länsi-Suomessa EAKR-rakennerahastovaroilla on tarkoitus monipuolistaa elinkeinorakennetta ja lisätä kasvavien, innovatiivisten ja kansainvälistyvien yritysten määrää. Yrityksiä kannustetaan kehittämään uusia tuotteita ja palveluita etenkin kansainvälistyville markkinoille ja ottamaan käyttöön tuottavuutta edistäviä innovaatioita. Pk-yrityksiä tuetaan myös kasvupotentiaalinsa ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä, erikoistumisessa ja verkostomaisen yhteistyön lisäämisessä. Pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä innovaatioperustaa laajentavien toimenpiteiden kehittämisessä keskeisessä asemassa on innovatiiviset kaupungit -ohjelma (INKA).

Energiankulutuksen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ohjelma tähtää uusiutuvan energian osuuden ja paikallisten energialähteiden käytön lisääntymiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden kasvattamiseen. Länsi-Suomessa erityisesti biotalouden edistäminen on osa toimenpiteitä, jolla vähähiilisyyden tavoitetta edistetään. Samoin energiatehokkuus ja resurssiviisaus ovat ohjelman painopisteitä. Kaupunkiseuduilla tulee edistää rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka paitsi edistävät vähähiilisyyttä sinänsä myös avaavat edelläkävijämarkkinoita alueen yrityksille.

Länsi-Suomessa ESR-rakennerahastovaroin rahoitetaan työllisyyspoliittisia toimenpiteitä, joiden erityisinä kohderyhminä ovat nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat. Nuorten työllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat keskeisiä haasteita koko Suomessa. Tavoitteena on varmistaa, että koulutuksen laadullinen ja määrällinen tarjonta ja työvoiman kysyntä kohtaavat toisensa. Mahdollisimman moni nuori aloittaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa heti perusopetuksen jälkeen, työmarkkinoille siirrytään mahdollisimman sujuvasti ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulutuksen jälkeen ja myös syrjäytymisvaarassa olevien ja erilaisten oppijoiden ammattiosaamisesta huolehditaan.

ESR-rakennerahastovaroin vähennetään sosiaalista eriarvoisuutta vaikuttamalla esimerkiksi koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin, tukemalla sosiaalisia verkostoja ja haavoittuvassa asemassa olevia ja kehittämällä palvelujen saatavuutta ja laatua yhdenvertaiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään työttömien ja osatyökykyisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työmarkkinoille kiinnittyminen ja työn tekeminen ovat ensisijaiset ja kestävimmät keinot torjua köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Lyhyet koonnit Länsi-Suomen rakennerahastoalueeseen kuuluvista maakunnista ja niiden erityispiirteistä löydät materiaalipankista.

Maakuntien yhteistyöryhmät

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) koordinoi ja yhteensovittaa maakunnan rakennerahasto-toimintaa. Se myös seuraa ja valvoo rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmallista toteutusta. MYR:in kuuluu eri keskusjärjestöjen, yritysten, alueen viranomaisten ja suurimpien kuntien edustajia.  MYRien kokousten pöytäkirjat löydät kunkin maakunnan painopisteistä kertovasta osasta.

 

Ohjelmat ja alueelliset suunnitelmat