Kehittämisen painopisteet -  Keski-Suomi

Keski-Suomen maakuntastrategia ja siihen liittyvä maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 linjaavat rakennerahasto-ohjelman painotukset Keski-Suomessa. Keski-Suomen maakuntastrategiassa kehittämisen strategisina kärkinä ovat bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitalous sekä matkailu.

Maakuntaohjelman toteutukseen on käytettävissä Suomen rakennerahasto-ohjelman EU-varoja. Hankkeilla on käytössä Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston varoja. Rahoitusta myöntävät Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Keski-Suomessa on vuonna 2018 käytettävissä rakennerahastovaroja yhteensä 14,9 milj. euroa, josta EAKR -varojen osuus on 8,8 milj. ja ESR-varojen 6,1 milj. euroa valtion rahoitus mukaan lukien. Rahoituksesta suunnataan 36,6 % Saarijärven–Viitasaaren seutukunnalle sen erityisasemaan perustuen.

 

Biotalous

Monimuotoinen, kestävä metsäbiotalous

 • Uusien, korkeamman jalostusarvon tuotteiden T&K&I ja yhteistyö yritysten kanssa
 • Sivuvirtojen monipuolinen hyödyntäminen
 • Puurakentamisen esiinmarssi, huomioiden mm. koulutuksen ja päätöksenteon näkökulmat

Biotalous konkretisoi vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuuksia

 • Tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot yhteistyössä yritysten kanssa
 • Kiertotalouden edistäminen ja resurssiviisaus, osaamisen vahvistaminen
 • Uusiutuvan energian tuotannon ja käytön edistäminen

Paikallisesti tuotetut elintarvikkeet

 • Jatkojalostuksen lisääminen
 • Paikallisen tuotannon eri jakelukanavien vahvistaminen
 • Vesistöjen monimuotoinen, kestävä hyödyntäminen

 

Digitalous

Perustana kyberturvallisuusosaaminen, koulutus ja kehitys

Nopeat yhteydet ja luotettavat verkkopalvelut

 • Julkisen sektorin sähköiset palvelut ovat tarjolla kansalaisille ja yrityksille laadukkaasti ja läpinäkyvästi siten, että tieto liikkuu ja on käytettävissä hallinnon eri tasoilla
 • Automaatiota ja analytiikkaa hyödyntävä älykäs verkkoarkkitehtuuri on "digiloikan ponnahduslauta"
 • Dataa ja data-analytiikkaa hyödyntämällä dataan liittyvän asiakasarvon ymmärrys lisääntyy ja mahdollistaa liiketoiminnan kehittymisen. Data-analytiikkaa voidaan hyödyntää tämän lisäksi analyyttiseen ongelmanratkaisuun ja tiedolla johtamiseen

Robotiikka

 • Robotiikka on läpileikkaava teknologia, joka tulee koskemaan jokaista yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja elämän aluetta. Robotisaatio ilmiönä mullistaa yhteiskunnan rakenteita sekä tapaa, jolla tehdään työtä.

 

Osaamistalous

Vahvuudeksi yhteistyö ja verkostot

 • Keski-Suomeen rakentuu yksi valtakunnan vahvimmista koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymistä valituilla painopisteillä
 • Oppimisen uudistamisessa maailman kärkeen
 • Kansainvälinen koulutus – koulutusvientiä kehitetään ja kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden osaamista hyödynnetään vahvemmin

Kilpailukykyä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden osaamista kasvattamalla

 • Ennakointi, osaamistarpeiden hallinta ja kasvumahdollisuuksien tunnistaminen
 • Osaavan työvoiman saatavuus koulutuksen ja työelämän paremman yhteistyön kautta
 • Osaamisen viennin ja tuotteistamisen kehittäminen
 • Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyden edistäminen. Startup-kulttuurin vahvistaminen ja kasvuyritystoiminta

Innovaatioympäristöjen kehittäminen

 • Tutkimuksen sekä yritysten yhteistyö ja tiiviimmäksi ja johdonmukaisemmaksi
 • Innovaatiotoiminnan vahvistaminen, kasvun maakunnan tueksi innovaatiomaakunta
 • Kasvuekosysteemien kehittäminen, innovaatioympäristöjen ja osaamisalustojen tunnistaminen ja johdonmukainen kehittäminen koko maakunnassa

 

Hyvinvointitalous

Hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan osaamiskeskus

 • Keski-Suomen vahva sosiaali-, terveys ja liikunta-alan osaamiskeskittymä kehittyy
 • Innovaatio- ja tutkimustoiminnan kautta valtakunnalliseksi osaamiskeskukseksi
 • Hyvinvointitalouden toimintamahdollisuuksia ja liiketoimintaa kehitetään laajasti osaamiskeskittymän kautta

Terveys- ja hyvinvointiteknologian liiketoiminta ja vienti kehittyvät

 • Digitalisoitumista ja data-analytiikkaa hyödynnetään hyvinvointi, liikunta, terveys- ja sosiaalialan kehittämisessä ja liiketoiminnassa yhä laajemmin
 • Terveys- ja hyvinvointiteknologian liiketoiminta ja vienti kasvavat merkittävästi

Terveyden edistämisen ja hyvinvointimatkailun rooli kasvaa merkittävästi

 • Hyödynnämme otolliset puitteet monimuotoiselle hyvinvointi-, terveys-, ja liikuntamatkailulle tuotteistamisen ja palveluiden kehittämisen kautta.
 • Luomme Keski-Suomesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edelläkävijä- maakunnan liiketoimintamahdollisuudet tunnistaen.
 • Kuntoutuksen osaamiskeskittymä vahvistuu ja monipuolistuu kansainväliselle tasolle asti.
 • Edistämme kulttuurin keinoja osana sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä. Eri väestöryhmien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään.

 

Matkailu

Keski-Suomen matkailuimago osana Järvi-Suomea

Panostus kansainväliseen markkinointiin

Matkailupalveluiden saatavuus ja saavutettavuus

Muualla verkossa