Kehittämisen painopisteet -Pirkanmaa

Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Rohkee – mutta sopii sulle! hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.4.2014. Haluamme Pirkanmaan olevan välkky, ehyt, kestävä ja saavutettava. Muutoksen ensiaskeleet vuosille 2014-2017 on strategialuonnokseen hahmoteltu seuraavasti.

VÄLKKY: Älykäs erikoistuminen ja elinkeinorakenteiden uudistuminen  Kärkitutkimusalat: älykkäät koneet, terveyden tutkimus sekä terveys- ja bioteknologiat (ihmisen varaosat ja keinoaistit), optiikka ja fotoniikka, signaalin käsittely. 

Kehittämislinjaukset: 

 1. Korkeakouluhankkeista rahoitamme pääsääntöisesti vain korkeakoulujen yhteishankkeita. 
 2. Kasvua ja rakennemuutosta tehostetaan osaamisen kehittämisellä ja innovaatiotoiminnan tukemisella yrityksissä ja tutkimus/koulutusorganisaatioissa (ml. ESR)
 3. Kysyntälähtöisellä yritystuki- ja kehittämisrahoituksella tuetaan pääosin tuotekehitykseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä hankkeita. Liiketoimintaosaamisen kehittäminen luo pohjan kasvulle.  EAKR-rahoitusta käytetään Tampereen alueen yritystoiminnan tukemiseen, maaseutuohjelmarahoituksella tuetaan keskusseutua ympäröivää Pirkanmaata.
 4. Maakunnan t&k&i-resurssit kohdennetaan valituille kärkitutkimusaloille. Vähähiilisyyttä tukevat innovaatiot ovat etusijalla rahoitettavina toimenpiteinä. 
 5. Klusteritoiminnassa korostetaan temaattisuutta sekä toimiala- ja teknologiarajojen ylittämistä.
 6. Liikenneverkon kehittämisresursoinnin painopiste on päätieverkon ja pääradan kehittämisessä.

EHYT: Yksilön, perheen ja yhteisöjen arki Pirkanmaalla
Kärkitutkimusalat: terveyden, hyvinvoinnin ja yhteiskunnan tutkimus sekä turvallisuus. 

Kehittämislinjaukset: 

 1. Tuettavilla toimenpiteillä on oltava ensisijaisesti pirkanmaalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta tai turvallisuutta parantavia vaikutuksia. 
 2. Viidennes ESR-rahoituksesta ohjataan ennaltaehkäiseviin, osallisuutta lisääviin ja työllisyyttä turvaaviin kehittämistoimenpiteisiin mm. ITI-kaupunkiohjelman kautta.
 3. Mobiilien innovaatioiden kehittämisessä rahoittajien huomio on erityisesti käyttäjälähtöisyyttä parantavissa älypalvelu ja –liikennetoimenpiteissä.
 4. Asumisen laatu ja arjen sujuvuus, esim. arjen liikkumisen sujuvuus, matkaketjujen toimivuus/opiskelu-työ-harrastukset, konkreettisesti esim. matkalippujärjestelyt.

KESTÄVÄ: Luonnonvarojen kestävä käyttö sekä hyvinvoivat luonnon- ja asuinympäristöt
Kärkitutkimusalat: rakennettu ympäristö, ekotehokas rakentaminen, energia-ala. 

Kehittämislinjaukset: 

 1. Sovittu osuus maakunnan rakennerahastojen ja maaseuturahaston resursseista ohjataan biotalouden toimenpideohjelman mukaisiin toimenpiteisiin (ITI-ohjelma).
 2. Energiantuotantohankkeista tuetaan ainoastaan uusiutuvaan energiaan sekä uusiin tuotantotapoihin ja teknologioihin perustuvia toimenpiteitä.
 3. EAKR-rahoitus kohdennetaan kasvun ja kilpailukyvyn turvaamisen siten, että etusijalle asetetaan vähähiilisyysstrategiaa toteuttavat yritys- ja kehittämishankkeet vähintään 25 % tavoiteosuuden toteuttamiseksi.
 4. Ympäristöajattelua yrityksille ja kansalaisille. Biotalous ja energiatehokkuus osaksi kaikkien arkea: esim. kaupunkiviljely parantaa ymmärtämään biotaloutta, kaikkien julkisten valojen muuttaminen energiansäästölampuiksi. Yritysten resurssitehokkuus ja uudet energiamuodot: osaaminen ja verkostot.
 5. Uusi asuntotuotanto sijoitetaan ensisijaisesti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen täydentämisrakentamisella.
 6. Uusia asunto-  ja työpaikka-alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta rakenteesta. Merkittäviä uusia alueita otetaan käyttöön kun niiden liittyminen joukkoliikennejärjestelmään pystytään toteuttamaan.  
 7. Asumisen ympäristöt edistävät asukkaiden terveyttä, ovat turvallisia ja viihtyisiä

Alueelliset linkit

Pirkanmaan Liitto (www.pirkanmaa.fi)

Alueellinen materiaali

12.5.2014 pidetyn "Rakennerahastokauden 2014-2020 avaus Pirkanmaalla" -tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta:

http://www.pirkanmaaneurahoitus.info/2251.html