Kehittämisen painopisteet -Satakunta

Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella Satakunnassa vahvistetaan teollisuuden uudistumiskyvyn tekijöitä, erityisenä painopisteenä meri- ja teknologiateollisuus. Maakunnassa painotetaan cleantech- ja ICT -teknologisia ratkaisuja. Älykkäät palvelut ja teollisuuden palvelutoiminta ovat tulevaisuuden palveluteollisuutta. Satakunnan korkeakoululaitoksen toiminta ja tki- toiminnan vahvistaminen  kasvattavat maakunnan osaamispääomaa.Teollisuuden uusiutuminen luo pohjaa uudelle yrittäjyydelle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Toimintalinjalla 1 tuetaan uuden liiketoiminnan luomista, kasvun ja kansainvälistymisen edistämistä ja pk-yritysten energiatehokkuuden edistämistä.

Toimintalinjalla 2 Satakunnassa vahvistetaan kehittämistoimijoiden, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja siihen liittyvää  yhteistyötä. Uusia ratkaisuja kehitetään esim. automaatioon, materiaaliosaamiseen, logistiikkaan, tuotannonohjaukseen ja resurssitehokkuuteen liittyen.

Elintarvikeketju on Satakunnan keskeisimpiä toimialoja ja sen kehittämisen rahoituksen pääpaino on maaseuturahastossa. EAKR:stä toimia voidaan kuitenkin kohdistaa niihin, erityisesti kansainvälistymiseen liittyviin osa-alueisiin, joihin maaseuturahasto ei pysty vastaamaan. Mm. veteen liittyvää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, ja sen ympärillä tehtävää yhteistyötä vahvistetaan edelleen. Lisäksi toimintalinjalla 2 voidaan tukea pääosin muilla EU- ja kansallisilla ohjelmilla toteutettavaa julkisten- ja hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä. Julkisten resurssien ja palveluiden kohdentamiseksi etsitään innovaatioita teknologiaa hyödyntämällä ja uusia käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja kehittämällä.

Euroopan sosiaalirahaston  rahoituksen  keskiössä on Satakuntalainen yhteiskuntatakuu, millä tavoitellaan kaiken työvoimapotentiaalin käyttöönottoa ja ulkopuolisuuden ehkäisyä.

Toimintalinjalla 3 tuetaan nuorten työmarkkinoille pääsyä, pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä, uusien ratkaisujen, toimintamallien ja palveluiden sekä palveluohjauksen ja eri toimijoiden verkosto- ja yritysyhteistyön kehittämistä.  Toimintalinjalla tuetaan myös pk-yritysten henkilöstön ja yrittäjien osaamisen nostoa, mikä osaltaan edistää EAKR -rahoituksella tuettavaa pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, teollisuuden uusiutumista ja tki- toimintaa.

Toimintalinjalla 4 tuetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ns. nivelvaiheiden sujuvuutta sekä oppimisympäristöjä. Myös yrittäjyyskasvatuksen laajentumista eri kouluasteille tuetaan.  Työ- ja elinkeinoelämän, kolmannen sektorin sekä oppilaitosten uudenlaiset sopimukselliset menettelyt ja koulutuskokeilut tarjoavat yksilöllisiä ratkaisuja ammattiin valmistumiseen ja työllistymiseen. Ulkopuolisuuden uhan alla oleville, erityisesti nuorille, kohdennetaan monipuolisia tukitoimia työelämävalmiuksien ja elämänhallintaan liittyvien asioiden varmistamiseksi. Kehittäminen edellyttää verkostomaisen yhteistyön toimivuutta koko nuorisoikäluokan osalta sekä joustavan ja reagointikykyisen aikuiskoulutuksen roolin sekä ennakointijärjestelmän vahvistamista.

Toimintalinjalla 5 tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen ja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisyä ja purkua edistävien kokonaisvaltaisten palvelumallien kehittämistä sekä erityisryhmien työmarkkinoille pääsyä edistävien palvelumallien ja verkostojen kehittämistä. Lisäksi toimintalinjalla tuetaan kansalaislähtöistä osallisuutta asuinalueilla.