Kehittämisen painopisteet -Satakunta

Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella Satakunnassa vahvistetaan teollisuuden uudistumiskyvyn tekijöitä, erityisenä painopisteenä meri- ja teknologiateollisuus. Maakunnassa painotetaan cleantech- ja ICT -teknologisia ratkaisuja. Älykkäät palvelut ja teollisuuden palvelutoiminta ovat tulevaisuuden palveluteollisuutta. Satakunnan korkeakoululaitoksen toiminta ja tki- toiminnan vahvistaminen kasvattavat maakunnan osaamispääomaa. Teollisuuden uusiutuminen luo pohjaa uudelle yrittäjyydelle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Toimintalinjalla 1 tuetaan uuden liiketoiminnan luomista, kasvun ja kansainvälistymisen edistämistä ja pk-yritysten energiatehokkuuden edistämistä.

Toimintalinjalla 2 Satakunnassa vahvistetaan kehittämistoimijoiden, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä. Uusia ratkaisuja kehitetään esim. automaatioon, materiaaliosaamiseen, logistiikkaan, tuotannonohjaukseen ja resurssitehokkuuteen liittyen.

Elintarvikeketju on Satakunnan keskeisimpiä toimialoja ja sen kehittämisen rahoituksen pääpaino on maaseuturahastossa. EAKR:stä toimia voidaan kuitenkin kohdistaa niihin, erityisesti kansainvälistymiseen liittyviin osa-alueisiin, joihin maaseuturahasto ei pysty vastaamaan. Mm. veteen liittyvää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, ja sen ympärillä tehtävää yhteistyötä vahvistetaan edelleen. Lisäksi toimintalinjalla 2 voidaan tukea pääosin muilla EU- ja kansallisilla ohjelmilla toteutettavaa julkisten- ja hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä. Julkisten resurssien ja palveluiden kohdentamiseksi etsitään innovaatioita teknologiaa hyödyntämällä ja uusia käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja kehittämällä.

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen keskiössä on Satakuntalainen yhteiskuntatakuu, millä tavoitellaan kaiken työvoimapotentiaalin käyttöönottoa ja ulkopuolisuuden ehkäisyä.

Maakuntaohjelman kehittämisen painotukset:

Kannustavaa yhteisöllisyyttä

Yrittäjyys

 • edistetään uutta liiketoimintaa, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja digitalisaatiot- edistetään kattavien ja laadukkaiden yritysneuvonta- ja tukipalveluiden kehittämistä
 • tuetaan pk-yritysten työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämistä, henkilöstön ja yrittäjien osaamisen nostoa sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen räätälöidyn koulutuksen kehittämistä
 • lisätään kiinnostusta yrittäjyyteen yrittäjyyskasvatuksen avulla ja edistetään yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä koulutuksen kaikilla asteilla

Työllisyys ja sosiaalinen osallisuus

 • edistetään uusien ratkaisujen, toimintamallien ja neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämistä ja toimijoiden verkosto- ja yritysyhteistyön kehittämistä
 • tuetaan nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työmarkkinoille pääsyä edistävien palvelumallien ja verkostojen kehittämistä. Tuetaan palvelumallien kehittämistä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymisen ehkäsiemiseksi
 • edistetään maahanmuuttajien työelämävalmiuksia ja kotoutumista sekä kehitetään rekrytiointipalveluita
 • tuetaan työ- ja elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja oppilaistosten yhteistyötä sekä koulutuskokeiluja
 • tuetaan joustavaa ja reagointikykyistä aikuis- ja täydennyskoulutusta
 • kehitetään vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkintoja.
 • tuetaan työelämävalmiuksien, elämänhallinnan ja työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimia.
 • edistetään koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen sujuvuutta
 • edistetään työvoiman liikkuvuutta

Puhdasta elinvoimaa

Uudistuva teollisuus

 • vahvistetaan tutkimus-kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä
 • vahvistetaan teollisuuden uudistumiskyvyn tekijöitä
 • kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja ja  innovaatioita teollisuudelle
 • edistetään data-analytiikan, tekoälyn ja pelillistämisen mahdollsisuuksien hyödyntämistä
 • edistetään Satakunnan teollisuuden kasvuohjelman –teollisuuspilotin toteuttamista
 • edistetään maakunnan kannalta merkittävien kasvuvyöhykkeiden, kasvukäytävien sekä teemaverkostojen toteutumista

Energia

 • vahvistetaan Satakunnan asemaa monipuolisen energiantuotannon osaamiskeskittymänä. uusiutuva energia, biokaasutuotanto, liikennebiopolttoaineet
 • edistetään osaamista ja koulutusta, liiketoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä
 • edistetään vähähiilisyyttä ja energiatehokkaiden teknologioiden kehittämistä ja käyttöä
 • kehitetään suljetun kierron järjestelmiä sekä hajautettua energiantuotantoa

Bio- ja kiertotalous

 • vastuullinen ja lähellä tuotettu ruoka
 • ruokaketju
 • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyön vahvistaminen
 • yrittäjyyden, osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen
 • kehitetään palveluliiketoimintaa biotalouden arvoketjuissa
 • sivuvirtojen hyödyntäminen ja teolliset symbioosit

Sininen kasvu

 • vahvistetaan osaamista, koulutusta ja yrittäjyyttä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä
 • kehitetään matkailu-, virkistys- ja hyvinvointipalveluita

   

Ihmislähtöisiä ratkaisuja

Vetovoima

Hyvinvointi

 • edistetään toimijoiden vuoropuhelua sekä yhteistyön vahvistamista
 • edistetään asiakaslähtöistä ja osallistavaa palvelumuotoilua

Turvallisuus

Saavutettavuus