EAKR- ja ESR-hakuinfo 15.3. - ilmoittaudu mukaan!

Pirkanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus avaavat 15.3. EAKR- ja ESR-haun, joka on auki 7.5. asti. Maalis-toukokuussa voi hakea REACT-EU-rahoitusta EAKR- ja ESR-hankkeiden toteutukseen koko Länsi-Suomen alueella. Lisäksi osassa maakuntia on samaan aikaan avoinna haku muihinkin EAKR- tai ESR-toimiin ja kansalliseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-rahoitukseen.

Tervetuloa rahoitusmahdollisuuksia esittelevään kaksiosaiseen hakuinfoon! Tilaisuus järjestetään Teamsilla maanantaina 15.3. klo 9 - 12.

 

Hakuinfon 15.3. ohjelma

Klo 9 - 10.30    Kuuden maakunnan yhteisessä osuudessa käydään läpi REACT-EU-rahoituksen mahdollisuuksia EAKR- ja ESR-hankkeiden toteuttajille ja annetaan ohjeita rahoituksen hakijoille.

Klo 10.30 -12   Tässä osuudessa keskitytään rahoituksen suuntaamisen maakunnallisiin painotuksiin sekä mahdollisiin EAKR- ja ESR-perusrahoitusta sekä AKKEa koskeviin hakuihin.

Molemmissa osuuksissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä rahoitusasiantuntijoille. He myös vastaavat ennakkoon esitettyihin kysymyksiin.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 11.3. tällä linkillä Muista merkitä, minkä maakunnan alueelliseen osuuteen haluat osallistua.

Teknisistä syistä tilaisuuden alkuosuuteen mahtuu mukaan runsas, mutta rajallinen määrä osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä. Muistathan siksi peruuttaa osallistumisesi, jollet pääsekään mukaan.

Saat sähköpostiosoitteeseesi automaattisen ilmoittautumisvahvistuksen. Huomioi, että Teams-linkki tilaisuuden yhteiseen osuuteen osallistumiseen on vahvistuksen alaosassa.  Osallistumislinkki maakuntakohtaiseen osuuteen lähetetään ilmoittautuneille erikseen perjantaina 12.3.

Voit esittää ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisvahvistuksen avulla pääset lisäämään mahdollisia ennakkokysymyksiä 11.3. asti.

Tilaisuuden materiaalit ovat 15.3. jälkeen saatavilla www.rakennerahastot.fi-sivuston Länsi-Suomen osiossa.

 

Mikä on REACT-EU ja mihin sitä voi käyttää?

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Välineellä on tarkoitus tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Uusien toimintalinjojen sisältö on jo kansallisesti hyväksytty osaksi kuluvan kauden rakennerahasto-ohjelmaa. REACT-EU -lisämäärärahojen (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) myöntämisen ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon  ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Lue lisää REACT-EU:sta täältä.

 

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja hakuinfosta maakunnan líittosi tai Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoilta tai Elina Hykköseltä, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi, puh. 050 326 1500.


Koronasta uuteen kasvuun Pirkanmaalla

Maakunnan selviytymissuunnitelmaa toteuttava EAKR-haku on avoinna 19. helmikuuta asti Pirkanmaalla.

Varsinaista hakua edelsi joulun alla järjestetty ideahakukierros. Tuolloin Pirkanmaan liitolle lähetettiin lähes 80 hankeideaa toteutettavaksi joko EAKR- tai kansallisella rahoituksella. Ideahakuun osallistuneet toimijat ovat sittemmin saaneet rahoittajalta palautetta suunnitelmista.

Hakeminen on nyt mahdollista kaikille hakukriteerit täyttäville organisaatioille riippumatta ideahakuun osallistumisesta.

Käytettävissä on noin 2,6 miljoonaa euroa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan kaksi tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Poikkeuksellisesti kehittämishankkeita rahoitetaan jopa 80 prosentin tukiosuudella.

Pirkanmaan liitossa nähdään innovatiiviset hankinnat hyvänä mahdollisuutena lisätä vaikuttavuutta ja tulosten tavanomaista nopeampaa jalkauttamista. Siksi hakijoita rohkaistaan soveltamaan innovatiivista hankintamenettelyä hankkeiden toteutuksessa. 

Ohjelmakauden 2014–2020 toteutus jatkuu vuoteen 2023 asti. Tästä syystä hankkeiden toteutusaika jää useimmissa tapauksissa tavanomaista lyhyemmäksi.

Tutustu tarkempiin tietoihin hausta täällä.


Koronavirusepidemian aiheuttamiin muutoksiin liittyvää ohjeistusta päivitetty 18.12.2020

Koronavuosi on aiheuttanut joitakin muutoksia ja joustoja seurantatietojen keräämiseen, mutta velvoite kerätä tiedot on voimassa.

Hallintoviranomainen on ilmoittanut 27.11.2020, että osallistujatietojen kerääminen ESR -hankkeissa palaa normaalitilanteeseen. Lomakkeet kerätään osallistujilta kasvokkain, allekirjoitettuina. Jos kasvokkain kerääminen ei ole mahdollista, tuensaaja voi kerätä sähköpostitse ESR -hankkeiden osallistujien tietoja vain perustietojen osalta. Henkilötietolomakkeita ei voi lähettää sähköpostitse, eikä henkilötunnusta kerätä sähköpostilla. Tuensaajan on huolehdittava sähköpostitse kerättyjen perustietojen huolellista käsittelystä ja arkistoinnista. Tiedot on säilytettävä tietosuojatulla ja tietoturvallisella tavalla kuten käsittelyohjeessa on määrätty.

 

ESR Henkilötietojen kerääminen hankkeissa koronaepidemian aikana (voimassa 19.3.-26.11.2020)

Hankkeiden tulee käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä, ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin. Tilaisuuksia voidaan harkinnan mukaan järjestää eri tavoin etäyhteyksien avulla. Osallistujat tulee dokumentoida myös verkkotilaisuuksissa. Lähtökohtaisesti osallistujilta tulee pyytää henkilön perustiedot:

  • Syntymäpäivä (pp.kk.vvvv)
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sukupuoli
  • Katuosoite
  • Postinumero ja postitoimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Henkilötunnusta ei saa pyytää. Tuensaaja kerää perustiedot esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. Tietojen kerääminen puhelimitse on ensisijainen tapa ja tiedot on dokumentoitava. Tiedot voi kerätä myös sähköpostitse, mutta on varmistuttava, että henkilötietojen keräämiseen tarkoitettua lomaketta ei saa missään tilanteessa laittaa sähköpostin liitteeksi. Tämä johtuu siitä, että lomakkeessa kysytään arkaluonteisia tietoja, joita ei saa toimittaa sähköpostitse. Tuensaajan on huolehdittava puhelimitse tai sähköpostitse kerättyjen tietojen huolellisesta käsittelystä ja arkistoinnista mm. tarkastuksia varten. Tiedot tulee säilyttää samassa paikassa kuin aloitus-ja lopetusilmoitukset. Osallistujien perustiedot tulee tallentaa ESR Henkilö –palveluun. Jos osallistujat ovat pitkään toimenpiteessä, voi lomakkeet pyytää täyttämään takautuvasti siinä vaiheessa, kun lähiosallistuminen on jälleen mahdollista. Yhden päivän osallistumisista ei kerätä tietoja.

Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä omaan rahoittajaasi käytäntöjen sopimiseksi.


ESR-haku 15.12.2020 - 18.2.2021

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Keski-Suomen ELY-keskus voi järjestää tämän hankehaun jälkeen uusia ohjelmakauden 2014-2020 alueellisia ESR-hakuja Länsi-Suomessa toimialueensa maakuntien rahoitustilanteen mukaan. Näistä mahdollisesti toteutettavista hauista ilmoitetaan erikseen www.rakennerahastot.fi -sivustolla.

 

Avoinna olevassa haussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla voidaan vastata koronapandemian (COVID 19) aiheuttamiin haasteisiin ia vaikutuksiin toimintaympäristössä. Lisäksi hakijan kannattaa tutustua aluekohtaisten painotusten yhteydessä ko. alueen selviytymissuunnitelmien sisältöön.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä. Rahoitettavien hankkeiden toivotaan tukevan myös hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista. Koska kyse on alueellisesta rahoituksesta, hankkeiden on tuettava myös toiminta-alueensa maakuntien maakuntaohjelmiin kirjattuja tavoitteita ja painotuksia.

Lisätietoa hausta löytyy hakuohjeesta.


Selviytymissuunnitelmat ohjaavat EAKR-rahoitusta koronaelvytykseen

EAKR-rahoitushaku on avoinna Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan rahoituskehyksistä. Maakunnan liitot osoittavat tukea toimintaan, jonka kohderyhminä ovat erityisesti yritykset. Tukea voi hakea 15.1.2021 asti.

Hankkeille suunnataan rahoitusta, joka on osa alueiden kehittämisen koronaelvytyspakettia. Maakuntien laatimat selviytymissuunnitelmat ohjaavat rahoituksen käyttöä koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen. 

Tutustu hakuohjeisiin täällä. 

Pirkanmaalla etsitään 7. joulukuuta asti hankeideoita, joita on mahdollista myöhemmin rahoittaa kansallisilla ja EAKR-varoilla. Hankeideat arvioidaan ja niistä annetaan palautetta ideaa ehdottaneille. 

Varsinainen EAKR-haku Pirkanmaan osalta järjestettäneen tammi-helmikuussa. Lue tarkemmat tiedot Pirkanmaan ideahausta täältä.


Alueellisella rahoituksella saadaan aikaan innovaatioita ja kehitystä

Kilpailukyvyn varmistaminen digitalisoituvassa maailmassa on yksi Pohjanmaan valmistavan teollisuuden ja koulutusjärjestelmän keskeisistä haasteista. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja kansallisten ohjelmien rahoitusta käytetään maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseen.

Pohjanmaan liitto edistää yhteistyötä uusien teknologioiden parissa aktiivisella vuoropuhelulla, jossa tunnistetaan tärkeimpiä elinkeinopoliittisia kehittämistoimia. Vuoropuhelun avulla liitto suuntaa tuen hankkeisiin, joilla on suurin vaikuttavuus.

Tässä videossa näet esimerkkejä kokonaisuuksista, jotka ovat saaneet rahoitusta Pohjanmaan liitolta.


Pirkanmaalla EAKR-haku lokakuun alkuun asti

Pirkanmaalla on haettavana tukea uusimman tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tällä tietoa hakukierros on kuluvan ohjelmakauden viimeinen maakunnassa.

Pirkanmaan liitto voi myöntää kaikkiaan noin miljoona euroa hankkeille, joiden toteuttajat sitoutuvat osoittamaan hankkeisiin myös omaa rahoitusta. Toteus voi jatkua enintään elokuuhun 2023.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotetaan suunnitelmien vastuullisuutta. Lisäpisteitä saavat hankesuunnitelmat, joiden pohjalta toteutettava kehittämistyö on mahdollisimman avointa ja joiden tulokset ovat luotettavia ja turvallisia. 

Lue tarkemmin hausta rakennerahastojen verkkosivustolta täältä. 

Pirkanmaan liitto järjestää hakuun liittyvän rahoitusinfon elokuun loppupuolella Tampereella. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkaistaan mm. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.  


ESR-haku 16.6.-1.10.2020

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Tämä haku on viimeinen vakiintuneen aikataulun mukainen alueellinen ESR-haku Länsi-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020. Rahoitustilanteen mukaan tämän haun jälkeen Länsi-Suomen alueella mahdollisesti toteutettavista hauista ilmoitetaan erikseen www.rakennerahstot.fi -sivustolla.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

Tähän hakuun on mahdollista jättää hankehakemuksia, joilla edistetään covid-19 -epidemian Suomen työmarkkinoille aiheuttamista häiriöistä toipumista. Hankehakemuksia laadittaessa on otettava huomioon tämän hakuohjeen kohdassa 4 esitetyt mahdolliset maakun-takohtaiset rajoitukset sekä maakunnalliset painotukset. Lisäksi hankehakemusten valmistelussa on otettava huomioon covid-19 -epidemian aiheuttamien poikkeusolojen perusteella valtion lisä-talousarvioiden kautta mahdollisesti tuleva kansallinen rahoitus, jolla esimerkiksi tuetaan koulu-tuksen suorittamista eri koulutusasteilla ja/tai lomautettujen ja työttömien työllistymistä.

Lisätietoa hausta löytyy hakuohjeesta.

 


Uusia asiakastarinavideoita julkaistu!

Länsi-Suomen rakennerahasto-alueella toteutetuista hankkeista on koostettu uusia asiakastarinavideoita. Löydät asiakastarinavideot rakennerahastot.fi sivuston Länsi-Suomen osiosta kohdasta Toimintaa ja tuloksia -Rahoitetut hankkeet- Hanke-esittelyt

Löydät asiakastarinavideot myös Länsi-Suomen rakennerahaston Facebook -sivuilta.

Kannattaa käydä tutustumassa!


Etelä-Pohjanmaan liitto tukee koronasta toipumista

Rakennerahasto-ohjelmasta voi 18.6. asti hakea EAKR-tukea Etelä-Pohjanmaalle kohdistuvaan, ohjelman toimintalinjan kaksi mukaiseen toimintaan. 

Erityisesti toivotaan ehdotuksia hankkeista, joilla edistetään koronaepidemian vaikutuksista toipumista ja parannetaan Etelä-Pohjanmaan toimijoiden muutosjoustavuutta. Rahoitettavilla hankkeilla halutaan lisätä alueen valmiuksia selvitä tulevaisuudessa voimakkaista markkinahäiriöistä. 

Huomioi, että maakunnan liitot eivät voi myöntää tukea yksittäisille yrityksille niiden liiketoiminnan kehittämiseen tai esim. yritysten kiinteisiin kustannuksiin.

Tarkemmat tiedot hausta ja ohjeet hakemuksen jättämiseen löydät täältä. 


Näytetään tulokset 1 - 10 / 116
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 12