Selviytymissuunnitelmat ohjaavat EAKR-rahoitusta koronaelvytykseen

EAKR-rahoitushaku on avoinna Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan rahoituskehyksistä. Maakunnan liitot osoittavat tukea toimintaan, jonka kohderyhminä ovat erityisesti yritykset. Tukea voi hakea 15.1.2021 asti.

Hankkeille suunnataan rahoitusta, joka on osa alueiden kehittämisen koronaelvytyspakettia. Maakuntien laatimat selviytymissuunnitelmat ohjaavat rahoituksen käyttöä koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen. 

Tutustu hakuohjeisiin täällä. 

Pirkanmaalla etsitään 7. joulukuuta asti hankeideoita, joita on mahdollista myöhemmin rahoittaa kansallisilla ja EAKR-varoilla. Hankeideat arvioidaan ja niistä annetaan palautetta ideaa ehdottaneille. 

Varsinainen EAKR-haku Pirkanmaan osalta järjestettäneen tammi-helmikuussa. Lue tarkemmat tiedot Pirkanmaan ideahausta täältä.


Alueellisella rahoituksella saadaan aikaan innovaatioita ja kehitystä

Kilpailukyvyn varmistaminen digitalisoituvassa maailmassa on yksi Pohjanmaan valmistavan teollisuuden ja koulutusjärjestelmän keskeisistä haasteista. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja kansallisten ohjelmien rahoitusta käytetään maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseen.

Pohjanmaan liitto edistää yhteistyötä uusien teknologioiden parissa aktiivisella vuoropuhelulla, jossa tunnistetaan tärkeimpiä elinkeinopoliittisia kehittämistoimia. Vuoropuhelun avulla liitto suuntaa tuen hankkeisiin, joilla on suurin vaikuttavuus.

Tässä videossa näet esimerkkejä kokonaisuuksista, jotka ovat saaneet rahoitusta Pohjanmaan liitolta.


Pirkanmaalla EAKR-haku lokakuun alkuun asti

Pirkanmaalla on haettavana tukea uusimman tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tällä tietoa hakukierros on kuluvan ohjelmakauden viimeinen maakunnassa.

Pirkanmaan liitto voi myöntää kaikkiaan noin miljoona euroa hankkeille, joiden toteuttajat sitoutuvat osoittamaan hankkeisiin myös omaa rahoitusta. Toteus voi jatkua enintään elokuuhun 2023.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotetaan suunnitelmien vastuullisuutta. Lisäpisteitä saavat hankesuunnitelmat, joiden pohjalta toteutettava kehittämistyö on mahdollisimman avointa ja joiden tulokset ovat luotettavia ja turvallisia. 

Lue tarkemmin hausta rakennerahastojen verkkosivustolta täältä. 

Pirkanmaan liitto järjestää hakuun liittyvän rahoitusinfon elokuun loppupuolella Tampereella. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkaistaan mm. Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.  


ESR-haku 16.6.-1.10.2020

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Tämä haku on viimeinen vakiintuneen aikataulun mukainen alueellinen ESR-haku Länsi-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020. Rahoitustilanteen mukaan tämän haun jälkeen Länsi-Suomen alueella mahdollisesti toteutettavista hauista ilmoitetaan erikseen www.rakennerahstot.fi -sivustolla.

Rahoitettavien hankkeiden on oltava Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaisia. Rakennerahasto-ohjelman vastaavuuden lisäksi hankehakemusten odotetaan olevan konkreettisia ja tarvelähtöisiä.

Tähän hakuun on mahdollista jättää hankehakemuksia, joilla edistetään covid-19 -epidemian Suomen työmarkkinoille aiheuttamista häiriöistä toipumista. Hankehakemuksia laadittaessa on otettava huomioon tämän hakuohjeen kohdassa 4 esitetyt mahdolliset maakun-takohtaiset rajoitukset sekä maakunnalliset painotukset. Lisäksi hankehakemusten valmistelussa on otettava huomioon covid-19 -epidemian aiheuttamien poikkeusolojen perusteella valtion lisä-talousarvioiden kautta mahdollisesti tuleva kansallinen rahoitus, jolla esimerkiksi tuetaan koulu-tuksen suorittamista eri koulutusasteilla ja/tai lomautettujen ja työttömien työllistymistä.

Lisätietoa hausta löytyy hakuohjeesta.

 


Uusia asiakastarinavideoita julkaistu!

Länsi-Suomen rakennerahasto-alueella toteutetuista hankkeista on koostettu uusia asiakastarinavideoita. Löydät asiakastarinavideot rakennerahastot.fi sivuston Länsi-Suomen osiosta kohdasta Toimintaa ja tuloksia -Rahoitetut hankkeet- Hanke-esittelyt

Löydät asiakastarinavideot myös Länsi-Suomen rakennerahaston Facebook -sivuilta.

Kannattaa käydä tutustumassa!


Etelä-Pohjanmaan liitto tukee koronasta toipumista

Rakennerahasto-ohjelmasta voi 18.6. asti hakea EAKR-tukea Etelä-Pohjanmaalle kohdistuvaan, ohjelman toimintalinjan kaksi mukaiseen toimintaan. 

Erityisesti toivotaan ehdotuksia hankkeista, joilla edistetään koronaepidemian vaikutuksista toipumista ja parannetaan Etelä-Pohjanmaan toimijoiden muutosjoustavuutta. Rahoitettavilla hankkeilla halutaan lisätä alueen valmiuksia selvitä tulevaisuudessa voimakkaista markkinahäiriöistä. 

Huomioi, että maakunnan liitot eivät voi myöntää tukea yksittäisille yrityksille niiden liiketoiminnan kehittämiseen tai esim. yritysten kiinteisiin kustannuksiin.

Tarkemmat tiedot hausta ja ohjeet hakemuksen jättämiseen löydät täältä. 


Koronavirus-epidemian aiheuttamat erityisjärjestelyt rakennerahastohankkeissa

Koronavirus-epidemian aiheuttamat erityisjärjestelyt rakennerahastohankkeissa
 
Hankkeiden tulee nyt käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä, ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.
 
Tilaisuuksia voidaan harkinnan mukaan järjestää eri tavoin etäyhteyksien avulla. Osallistujat tulisi dokumentoida myös verkkotilaisuuksissa. Lähtökohtaisesti osallistujilta tulee pyytää henkilön perustiedot. Perustiedot on lueteltu alla. Erikseen on todettava, että henkilötunnusta ei saa pyytää.  
 
Tuensaaja kerää perustiedot puhelimitse tai sähköpostitse. Tietojen kerääminen puhelimitse on ensisijainen tapa. Puhelimitse saadut tiedot on dokumentoitava. Tiedot voi kerätä myös sähköpostitse, mutta on varmistuttava, että henkilötietojen keräämiseen tarkoitettua lomaketta ei saa missään tilanteessa laittaa sähköpostin liitteeksi. Tämä johtuu siitä, että lomakkeessa kysytään arkaluonteisia tietoja, joita ei saa toimittaa sähköpostitse. Tuensaajan on huolehdittava puhelimitse tai sähköpostitse kerättyjen tietojen huolellisesta käsittelystä ja arkistoinnista mm. tarkastuksia varten. Tiedot tulee säilyttää samassa paikassa kuin aloitus- ja lopetusilmoitukset. Osallistujien perustiedot tulee tallentaa ESR Henkilö –palveluun.
 
Jos osallistujat ovat pitkään toimenpiteessä, voi lomakkeet pyytää täyttämään takautuvasti siinä vaiheessa, kun lähiosallistuminen on jälleen mahdollista. Aikaisempaa käytäntöä jatkaen yhden päivän osallistumisista ei kerätä tietoja.   
 
Henkilön perustiedot:  
 
Syntymäpäivä (pp.kk.vvvv)
Etunimi
Sukunimi
Sukupuoli
Katuosoite
Postinumero ja Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
 
Palkkakustannusten tukikelpoisuus
 
Koronaviruksen aiheuttamien toimintarajoitteiden takia hankkeen toteuttaminen voi jäädä suunniteltua vähäisemmäksi, tai jopa estyä tilapäisesti kokonaan. Perustelluista syistä hankesuunnitelmiin tai toteutusaikojen jatkamisiin on mahdollista tehdä muutoksia.  
 
Hanketyöntekijöiden osalta noudatetaan samoja sääntöjä ja työnantajavelvollisuuksia kuin muidenkin organisaation työntekijöiden osalta. Työantaja voi päättää myös hanketyöntekijän osalta esimerkiksi lomautuksista. Jos menettelyihin tulee lainsäädännössä muutoksia, niin sitten toimitaan niiden mukaisesti.
 
Hankkeelle voidaan kohdistaa työaikaa ja palkkaa niiltä osin, kun tehdään hankesuunnitelman mukaisia tehtäviä. Rahoittaja pyrkii mahdollistamaan kaikki ne muutokset, mitkä ovat hankkeiden sisällöissä tai ohjelman mukaan mahdollisia.
 
Paikan päällä varmennukset
 
Korona-epidemia vaikuttaa tällä hetkellä merkittävästi paikan päällä varmennusten suorittamiseen. Vuoden 2020 varmennussuunnitelmaan sisältyy 69 hanketta, joista 24 ESR-hanketta ja 45 yritystukihanketta. Suunnitelma perustuu TEM:n otantaan.
 
Paikan päällä varmennukset aloitetaan pääosin vasta, kun epidemiaan liittyvät rajoitukset ne mahdollistavat. Valtaosa varmennuksista siirtynee vähintäänkin syksyyn.
 


Saarijärvi–Viitasaari-seudulle oma EAKR-haku 15.6. asti

Keski-Suomen liitto valitsee rahoitettaviksi rakennerahasto-ohjelmaa toteuttavia pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä vahvistavia sekä uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä lisääviä kehittämishankkeita. EAKR-tukea voi hakea 15.6.2020 asti. 

Rahoitettaville hankkeille osoitetaan tukea yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Toimien tulee kohdistua pääosin Saarijärven–Viitasaaren seutukuntaan.

Tarkemmat tiedot löydät haku-asiakirjasta täältä. 

 

 


Koronavirus-epidemian huomioiminen rakennerahastotoiminnassa

Koronavirus-epidemian huomioiminen rakennerahastotoiminnassa

Rakennerahastojen rahoitustoiminta jatkuu normaalisti. Uusia rahoituspäätöksiä tehdään ja maksatuksia käsitellään koko ajan sekä kehittämishankkeissa että kehittämisavustuksissa. Hankkeiden kanssa sovittuja varmennuskäyntejä tullaan siirtämään myöhemmäksi, muita tapaamisia ja neuvotteluita pyritään hoitamaan sähköisesti.  Rahoittaja on varautunut neuvottelemaan muutoksista hankkeiden toimintasuunnitelmiin ja toiminta-aikaan, jos epidemia aiheuttaa muutostarpeita. Hankesuunnitelmaa on mahdollista muuttaa, lisätä tai poistaa toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Tarvittavista muutoksista kannattaa keskustella rahoittajan kanssa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeiden on mahdollista hakea toteutukseen myös jatkoaikaa, jos viivästyminen on johtunut korona –epidemiasta ja jatkoaika on toiminnallisesti perusteltu. Hankkeiden tulee myös muistaa osallistujien tietojen riittävä dokumentointi, kun järjestetään esim. korvaavia verkkotilaisuuksia. Tuensaajan kannattaa aina olla yhteydessä rahoittajaan, mikäli tilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä, tilanne on muutoin tulkinnanvarainen tai hankkeen tilanne mietityttää muuten vain. 

Tilanteet ja niiden vaatimat toimenpiteet käsitellään tapauskohtaisesti, mutta joustavasti, huomioiden yleinen tilanne. Hankepäätöksen mukaisten, Koronaviruksen COVID-19 takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat ESR-ja EAKR-hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Tuensaajan tulee aina ensisijaisesti hakea palautusta taholta, jolta matka-, tila- tai muita varauksia on tehty. Tarvittaessa hankkeiden kanssa voidaan sopia välimaksatushakemuksen jättämisestä. 

Hankkeiden tulee nyt käyttää harkintaa kaikenlaisen asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin. 


Lisätietoja omalta rahoitusasiantuntijaltasi Keski- Suomen ELY-keskuksesta tai maakuntien liitoista.

Lisätietoa

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteen hoitamiseksei Suomessa (Valtioneuvosto)

Valtioneuvoston kooste: Tietoa ja neuvoa koronaviruksesta (Valtioneuvosto)

Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn (TTL)

Ajankohtaista koronaviruksesta  COVID-19 (THL)

 

 

 


Haluatko vaikuttaa uuteen Euraan?

Jos olet käyttänyt Eura 2014 -tietojärjestelmää EAKR- tai ESR-hankkeen hakijana tai toteuttajana, olisimme kiinnostuneita kuulemaan mielipiteitäsi uusista suunnitelmista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kehittämässä entistä kehittyneempää ja käyttäjäystävällisempää digitaalista palvelukokonaisuutta rakennerahastohankkeiden hallinnointiin. Jotta tulevan kauden "uudesta Eurasta" tulisi mahdollisimman asiakaslähtöinen, kehitystyöhön tarvitaan testaajia.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan käytettävyystestaajien verkostoon täällä:

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/106156d9-267d-4115-9031-bca906dfce9c?displayId=Fin1934065


Näytetään tulokset 1 - 10 / 112
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 12