Kehittämisen painopisteet - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen maakuntastrategia sisältää sekä maakuntasuunnitelman 2035+ että maakuntaohjelman. Maakuntaohjelma esittelee suunnitelman siitä, miten maakuntastrategian tavoitteet saavutetaan. Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on hyväksynyt Varsinais-Suomen maakuntastrategian kesäkuussa 2014 ja viimeisimmän Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 joulukuussa 2017.

Varsinais-Suomessa rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa maakuntaastrategian tavoitteita.

Maakunnan visiona on "Varsinais-Suomessa elämisen laatu on Suomen parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella".

Läpileikkaavana teemana on alueen toimijoiden kumppanuus ja yhdessä tekeminen. Maakuntaohjelma sisältää kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet. Ohjelma on koko maakunnan yhteinen tahtotila. Strategia onkin nimetty kumppanuusstrategiaksi.

Strategian kärkiteemoja on neljä:

  • Vastuullisuus – tulevaisuus on valintoja nyt
  • Yhteistyötaidot – yhdessä rajat ylittäen
  • Saavutettavuus – lähestyttävä Itämeren portti
  • Resurssiviisaus – innovoivaa edelläkävijyyttä

Maakuntasuunnitelman neljä kärkiteemaa luovat käsityksen siitä miten vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus toteutuvat ja näkyvät Varsinais‐Suomessa vuonna 2035.  

Kautta 2014-2017 koskenut maakuntaohjelma on päivitetty loppuvuodesta 2017. Varsinais-Suomen maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää päivitykset muun muassa Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tuomiin tarpeisiin, valmistavan teollisuuden kasvunäkymiin, merialuesuunnittelun käynnistymiseen, aluerakenteellisesti oleellisten avausten (kuten Tunnin juna ja Pohjoinen kasvuvyöhyke) edistymiseen sekä kumppanuusstrategian mukaisten ohjelmien laadintaan ja jo edistyneisiin toimenpiteisiin. 

Maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää myös Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteet. Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin politiikkamalli, jonka mukaisesti alueet tunnistavat omat vahvat osaamisalueet, joihin kehittämisresurssit kohdennetaan. Painopisteet Varsinais-Suomessa ovat:

  • sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio,
  • innovatiiviset ruokaketjut ja
  • lääke- ja bioteknologia.