Kehittämisen painopisteet - Varsinais-Suomi

Maakuntastrategian vaikuttavuustavoitteet tulevat strategian läpileikkaavasta kumppanuusvisiosta sekä sen neljästä arvokärjestä: vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia sisältää sekä maakuntasuunnitelman vuoteen 2035+ että maakuntaohjelman kaudelle 2018–2021. Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, jossa on asetettu maakunnan kehittämisen tavoitteet ja strategia.

Varsinais-Suomessa rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa maakuntasuunnitelman tavoitteita.

Maakunnan visiona on "Varsinais-Suomessa elämisen laatu on Suomen parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella".

Läpileikkaavana teemana on alueen toimijoiden kumppanuus ja yhdessä tekeminen. Maakuntaohjelma sisältää kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja toimenpiteet. Ohjelma on koko maakunnan yhteinen tahtotila. Strategia onkin nimetty kumppanuusstrategiaksi.

Arvokärjet ja niiden toimintaperiaatteet:

Vastuullisuus – tulevaisuus on valintoja nyt

 1. Vahvistetaan kuluttajavalintojen voimaan perustuvia lähitoimintamalleja ja edistetään Lounais-Suomen ympäristöohjelman viittä kehityspolkua.
 2. Muodostetaan Lounais-Suomesta positiivisen rakennemuutoksen pilottialue.
 3. Luodaan aktiivisen vuoropuhelun malli maakunnallisen päätöksenteon ja eri koulutusasteiden opiskelijajärjestöjen välille sekä pilotoidaan maakunnallinen nuorisoparlamentti.
 4. Jatketaan nuorten maakunnallisen työ- ja harjoittelumallin toteuttamista sekä kummiyritystoimintaa ja kohdistetaan toimenpiteitä eri koulutusasteilla oleviin nuoriin.
 5. Kehitetään opiskelijoiden työelämätaitoja sekä yrittäjyys- ja innovaatiovalmiuksia huomioimalla teollisen uudistumisen asettamat vaatimukset, vahvistetaan sekä syvennetään tekniikan alan koulutustarjontaa ja tuetaan valmistumassa olevien opiskelijoiden työllistymistä tai jatko-opintoihin pääsyä.
 6. Tuetaan maahanmuuttajien etenemistä toiselta asteelta korkea-asteelle sekä osallistetaan maahanmuuttajat poliittiseen päätöksentekoon ja kehitetään kunnissa aktiivista elinvoimapolitiikkaa kotouttamisen edistämiseksi.
 7. Kehitetään ympäristön monipuolista lukutaitoa laajentamalla ympäristökasvatuksen sisältöä ja vakiinnuttamalla toimijaverkoston toiminta.
 8. Edistetään varsinaissuomalaisten hyöty- ja arkiliikuntaa sekä kestäviä liikennevalintoja.
 9. Jatketaan Varsinais-Suomen vahvan ruoantuotannon ja elintarviketeollisuuden kehittämistä.

 

Yhteistyötaidot – yhdessä rajat ylittäen

 1. Edistetään kumppanuutta ja rohkeita kokeiluja dynaamisen yhteistyökulttuurin edistämiseksi maakunnassa.
 2. Luodaan maakunnalliset järjestö- ja kulttuuriyhteistyömallit.
 3. Varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja elinikäisen oppimisen edellytykset eri aloilla maakunnan kilpailukyvyn takaamiseksi.
 4. Edistetään kasvuyrittäjyyttä, omistajanvaihdoksia ja innovaatiovalmiuksia sekä yrittäjyyskasvatusta.
 5. Kehitetään toimijoiden välistä yhteistyötä maakunnan ulkopuolisen rahoituksen haussa.
 6. Varmistetaan tiedon kulku kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu- ja kehittämisyhteistyössä sekä lisätään innovatiivisuutta ja yhteisvastuullisuutta maankäytön suunnitteluun ja vuorovaikutukseen vetovoimaisen ympäristön rakentamiseksi.
 7.  Luodaan merialuesuunnittelusta vahva yhteistyöalusta.

 

Saavutettavuus – lähestyttävä Itämeren portti

 1. Edesautetaan digitaalisten ja fyysisten, myös kielellisesti saavutettavien kohtaamispaikkojen luomista, joissa toimijat voivat verkostoitua.
 2. Kehitetään Varsinais-Suomesta kansainvälisten yhteyksien ja toiminnan keskus Itämeren alueella hyödyntäen Pohjoisen kasvuvyöhykkeen potentiaalia.
 3. Varmistetaan Tunnin juna -suunnittelun ripeä eteneminen sekä rannikon, sisämaan sekä maakunnan sisäisten liikenneyhteyksien toimivuuden ja kehittämisen edistäminen.
 4. Toteutetaan kokonaisvaltainen kaikki koulutustasot käsittävä myyntiosaamisen maakunnallinen malli.
 5. Jatketaan koulutusosaamisen tuotteistamista ja yhteisen koulutusviennin kehittämistä hyödyntäen maakunnallisia ja valtakunnallisia yhteenliittymiä.
 6. Rakennetaan kestävää ja näkyvää vapaa-aikakonseptia, jossa elävä ja elinvoimainen saaristo, vetovoimaiset kansallispuistot sekä maakunnan rikas kulttuuriympäristö niin rannikko- kuin sisämaa-alueillakin tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden.

 

Resurssiviisaus – innovoivaa edelläkävijyyttä

 1. Tuetaan materiaali-, energia-, ravinne-, ja resurssitehokkaita sekä hiilineutraaleja ratkaisuja Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan mukaisesti.
 2. Vauhditetaan julkisen sektorin innovatiivisia hankintoja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi ja varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän edistämiseksi.
 3. Tehdään Varsinais-Suomesta dataliiketoiminnan edelläkävijä. Edistetään laajasti avoimen tiedon saatavuutta ja dataperustaisen liiketoimintaekosysteemin kehittymistä.
 4. Edistetään korkeakoulujen syvempää yhteistyötä alueen ja sen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
 5. Osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia varmistetaan koulutustarjonnan toiminnallinen ja sisällöllinen uudistuminen sekä tarvelähtöinen toimiva järjestäjäverkko.
 6. Edistetään rakennusten innovatiivista käyttöä ja tehostetaan julkisten tilojen monikäyttöä.
 7. Varmistetaan kone- ja materiaalitekniikan DI-koulutuksen aloittaminen varsinaissuomalaisessa korkeakoulussa.