Älykäs erikoistuminen – miten sitä toteutetaan?

Lapissa oltiin yksi ensimmäisiä alueita Suomessa, jossa alettiin tosissaan pohtimaan älykästä erikoistumista ja miettimään, mitä lisäarvoa sillä saadaan Lapin kehitykselle. Syksyllä 2012 Lapin liitto aloitti EAKR-rahoitteisen hankkeen, jonka tavoitteena oli tuottaa Lappiin Älykkään erikoistumisen strategia (Lapin S3), joka nimettiin Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaksi ja valmistui joulukuussa 2013. Ohjelmaa rakennettiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa ja suunnittelun aikana hyödynnettiin ahkerasti komission Älykkään erikoistumisen foorumia [1].

Lähtökohtana Lapin S3:n tekemiselle oli tietenkin löytää Lapin vahvuudet ja mahdollisuudet, joiden päälle rakentaa älykästä erikoistumista. Olemalla mukana foorumin toiminnassa saatiin avuksi myös täysin ulkopuolista näkökulmaa, joka auttoi löytämään oikeat vahvuudet ja mahdollisuudet.

 

 

 

 

 

 

 2

Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman vision 2030 mukaan Lappi on johtava arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden hyödyntäjä sekä kaupallistaja. Lapille tulevaisuuden kannalta keskiössä ovat luonnonvarojen ja olosuhteiden kestävä hyödyntäminen ja jalostusarvon kasvattaminen. Lapin arktisia kärkialoja ovat ennen kaikkea kaivos- ja metalliteollisuus, matkailu ja biotalous. Myös Lapin älykäs erikoistuminen perustuu pitkälti näihin aloihin ja niiden vahvistamiseen.


Strategiasta käytäntöön

Lapin S3:n tekeminen sai aikaan hyvän uudenlaisen yhteistyön. Ohjelma on toiminut tarvittavilta osin ohjenuorana, niin Lappi-sopimuksen tekemisessä, käytännön kehittämistoimien suunnittelussa kuin Lapin korkeakoulukonsernin Innovaatio-ohjelman tuottamisessa. Rahoitusviranomaisten ja alueellisten toimijoiden välille on syntynyt uudenlainen tapa kommunikoida ja pohtia, miten Lappia kehitetään yhdessä.

 

 

 

 

 

 

 


3

Alueen toimijat esittivät toiveen Lapin liitolle jatkaa S3:n tekemisen aikana alkanutta uudenlaista yhteistyötä ja aloittaa käytännön toimet S3:n jalkauttamiseksi, edelleen vahvistaa hyvin alkanutta alueellista yhteistyötä ja tukea toimia erillisrahoituksen hankintaan Lapissa. Yhtenä hyvin tärkeänä osa-alueena S3:n toteutuksessa on synergiarahoituksen hyödyntäminen [4].

Lapin liitto haki EAKR-rahoituksen hankkeelle "Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttaminen" (Jalkautus –hanke). Hanke on luonteeltaan suunnitteluhanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa Lapin S3:n toteutusta elinkeinoelämän tarpeista lähtevien pilottien avulla. Hankkeen aikana piloteille tuotetaan modernin klusteritoiminnan mukainen analyysi ja kuvaus. Tältä pohjalta jokaiselle pilotille tehdään myös ehdotus jatkotoimista rakennerahastohankkeiksi ja erillisrahoitusohjelmien hyödyntämiseksi. Hankkeessa tuotetaan myös ehdotus yhteisestä aluekehitystä tukevasta innovaatioympäristöstä edistämään alueen toimijoita hyödyntämään EUn erillisrahoituksia.

Haasteena monessa maakunnallisessa kehittämistyössä on tietty eri tarpeiden huomioiminen ja toisaalta päätöksen teko siitä, mikä kuuluu joukkoon ja mikä puolestaan  ei kuulu joukkoon. Älykkään erikoistumisen lähtökohtana on toisaalta tukea jo tehtyjä älykkäitä valintoja, mutta toisaalta löytää ne maan alla muhivat "tryffelit", jotka on vain kaivettava esille.

 

 

 

 

 

5

Strategisten päätösten tekeminen on aina valintojen tekemistä. Lapissa sijaitsee EU:n suurin teollinen keskittymä. Tämä keskittymä luo tietyn taloudellisen perusvakauden koko alueelle. S3:n tehtävänä ei ole suurteollisuuden tukeminen. S3 tulee mukaan luomalla kasvun edellytyksiä teollisuuden ympärille muodostuneelle teollisuus- ja palveluyritysten joukolle. Näitä yrityksiä löytyy ympäri Lappia. Käytännössä Lapissa on satoja yrityksiä, joiden toiminta perustuu yhteistyöhön globaalien yritysten kanssa. Välttämättä ei tajuta saatavaa lisäarvoa, koska yrittäjyyttä toteutetaan "kotona" Lapissa. Todelliset vahvuudet saattavat löytyä yllättävän läheltä. Jalkautus -hankkeen tehtävänä on myös auttaa löytämään nämä yllätykset.

6

Rakennerahastohankkeiden on edistettävä resurssitehokkuutta ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Käytännössä pk-yritykset ovat avainroolissa haettaessa ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hallintaan, kierrätykseen, teollisten symbioosien edistämisessä ja uusiotuotteiden kehittämisessä. Tämä on parhaillaan sitä älykästä erikoistumista, jota on tuettava.

Euroopan Komission pääosasto Kasvu valitsi viime vuonna kuusi mallialuetta EU:ssa testaamaan modernia klusteritoimintaa. Lappi on yksi näistä alueista ja pilotti perustuu teollisuus-palveluyritysten kasvun edistämiseen ja sen ympärille rakentuvan klusterin kehittämiseen. Tätä pilottia vetää DIGIPOLIS Kemistä.

Jalkautus -hankkeessa aiomme myös hyödyntää komissiolta saatavaa sparrausta muiden klusteripilottien valinnassa. Haemme moderneja klusterinostoja niin matkailusta, luonnontuotteidenjatkojalostuksesta, elintarviketeollisuudesta ja laajemmin erityisesti maaseutualueiden biotalous pk-yrittäjyydestä. Ehkä niistä löytyvät ne uudet nostot. Toisaalta pohdimme, olisivatko ne meidän modernit klusterimme niitä, jotka läpileikkaavasti kokoavat yhteen osaamisen ja tekemisen Arktisen turvallisuuden nimissä. Voihan se myös olla eri innovaatioympäristöjen verkosto, joka toimii jatkuvana alustana rajapinnoista nouseville uusille innovaatiolle. Ehkä on myös aihetta pohtia muotoilun merkitystä tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä?


Nuoret mukaan erikoistumaan

Lapin tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, miten saamme nuoret innostumaan Lapista ja kokomaan alueen tulevaisuuden mahdollisuutena. Tätä edistämään ja Lapin S3:n toimeenpanoa tukemaan, Lapin yliopisto sai rahoitusta ESR-ohjelmasta "Älykäs erikoistuminen ja yliopisto-opetuksen työelämävalmiuksien kehittäminen" (ÄLYKE) hankkeelle. ÄLYKE –hankkeen tavoitteena on edistää yliopisto-opiskelijoiden työllistymistä Lapin maakunnan alueelle lisäämällä opetuksen yritys- ja työelämälähtöisyyttä Lapin S3:n prioriteettien mukaisesti. Työelämävalmiuksia kehitetään kannustamalla opiskelijoita älykkääseen erikoistumiseen tuomalla opetukseen elinkeinolähtöisiä oppimissisältöjä paitsi toimialoilta, jotka ovat nykyisiä painopistealoja, myös Lapin S3:een liittyvien läpileikkaavien ominaispiirteiden osalta, jotka muutoin ylläpitävät tulevaisuuden kasvupotentiaalia. ÄLYKE ja Jalkautus -hankkeet toteutetaan synergiassa vahvistaen yhteisten voimavarojen tehokkaan käytön, mutta myös viemään yhdessä eteenpäin älykkään erikoistumisen ilosanomaa.

7
Lisätietoja:

Jalkautus –hanke: Kristiina Jokelainen, Lapin liitto, kristiina.jokelainen@lapinliitto.fi

ÄLYKE –hanke: Raimo Jänkälä, Lapin yliopisto, raimo-jankala@ulapland.fi[1] http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
[2] Kari Tuominen: Managing Change, Practical Strategies for Competitive Advantages, 2000. ISBN0-87389-470-7
[3] Omia kuvia, K. Jokelainen
[4] Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes, Guidance for policy-makers and implementing bodies
[5] news.bbc.co.uk
[6] Lähde tuntematon, pyörinyt Facebookissa
[7] Lapland Above-Ordinary, Lapin materiaalipankki