EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan hakemuksia erityisesti matkailualaan sekä muihin alueen maakuntaohjelmien kärkialoihin liittyen. Lisäksi haetaan erityistavoitteeseen 6.1 "Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen" kohdistuvia hankkeita, joissa mm. kehitetään eri toimijoiden välistä monialaista verkosto- ja yritysyhteistyötä, aktiivisen työvoimapolitiikan keinoin edistetään työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tai kannustetaan työnhakijoita ammatilliseen ja alueelliseen liikkuvuuteen. Haussa toivotaan myös erityistavoitteeseen 8.1 kohdistuvia hankkeita miesten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä erityistavoitteeseen 9.1 kohdistuvia hankkeita, joilla edistetään nuorten työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden etenemistä koulutukseen.  

Aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista. Erityinen painopiste on vähähiilistä taloutta esim. energia- ja materiaalitehokkuutta edistävissä bio- ja kiertotaloushankkeissa

Hakuilmoitus >>