Eurooppalainen supertietokone Kajaaniin tehostamaan tieteen suurteholaskentaa ja eurooppalaista yhteistyötä – EAKR-rahoitus osana isoa investointikokonaisuutta

Eurooppalainen suurteholaskennan yhteisyritys, EuroHPC Joint Undertaking (JU), tiivistää eurooppalaista suurteholaskennan yhteistyötä Euroopan unionin tukemana. Suomi osallistui EuroHPC-kilpailutukseen CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) vetämän LUMI (The Large Unified Modern Infrastructure) -konsortion osana. Kilpailutukseen osallistumisen tavoitteena oli yhden maailman tehokkaimpiin lukeutuvien laskentaympäristöjen saaminen operoitavaksi Suomeen ja CSC:n ja Suomen roolin merkittävä vahvistaminen eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa suurteholaskennan ekosysteemissä.

Kainuun liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus LUMI DC -hankkeelle edesauttaa EuroHPC:n supertietokoneen sijoittamista CSC:n Kajaanin datakeskukseen, samalla vahvistaen Kainuun ICT- ja datakeskusalan asemaa kotimaassa ja kansainvälisesti. LUMI DC -hankkeen konkreettinen toimenpide on rakentaa vuosina 2019 – 2020 EuroHPC -datakeskus ja sen vaatimat tekniset tilat Renforsin Rannan yritysalueen Rata-rakennukseen. LUMI DC -hankkeen avulla toteutetaan myös datakeskuksen hukkalämmön hyötykäyttö. LUMI DC -hankkeen tuloksena on moderni, erittäin kustannustehokas ja ympäristöystävällinen suurteholaskennan datakeskus, jonka rakentamisen ja operoimisen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset ovat merkittäviä kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

EuroHPC:n supertietokoneen sijoittaminen Kajaaniin mahdollistaa CSC:n Kajaanin datakeskuksen kehittämisen yhdeksi Euroopan ja maailman johtavaksi datanhallinnan ja laskennan infrastruktuuriksi. Maailmanluokan datakeskusekosysteemin rakentaminen koneen ympärille houkuttelee Suomeen, Kainuuseen ja Kajaaniin muita datainfrastruktuureja ja lisäinvestointeja, jotka nostavat työllisyyttä ja lisäävät talouskasvua. Datakeskusten ympärille syntyy tunnetusti muutakin taloudellista aktiviteettia ja datakeskusekosysteemejä, kuten Kajaanissa Renforsin Rannan yritysalueen ympärille on jo syntynyt. Työpaikkojen synnyn ja kansainvälisten investointien houkuttelun lisäksi maailmanluokan tutkimusinfrastruktuuri houkuttelee alueelle kansainvälisiä osaajia, mikä osaltaan helpottaa alueen erityisosaajien puutetta. Tämä toimii myös houkutustekijänä alan koulutusohjelmiin hakeutumiseen Kainuun alueelle.

Kansainvälisesti merkittävän tutkimusinfrastruktuurin sijoittaminen Kajaaniin tuo mukanaan lisääntynyttä kiinnostusta alueeseen sitäkin kautta, että datakeskuksessa tulee jatkossa vierailemaan kansainvälisiä asiantuntijoita, päätöksentekijöitä sekä mediaa. Datakeskuksesta on tarkoitus tehdä kiinnostava vierailukohde. Erityisesti päätöksentekijöiden ja median kiinnostuksen kautta myös Kajaani saa hyvin näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, ja lisääntyneen näkyvyyden kautta alueelle hakeutuu lisää alan osaamista ja investointeja, vahvistaen alueen datakeskusekosysteemin kehitystä.

Suomeen ja Kajaaniin sijoittaminen nostaa myös Koillisväylän kautta mahdollisesti rakennettavan tietoliikennekaapelin merkitystä, jonka avulla luodaan uusi digitaalinen silta Euroopan ja Aasian välille. Yhteyden avulla tavoitellaan uutta dataliiketoimintaa ja työpaikkoja Suomeen sekä kasvavia mahdollisuuksia Venäjä-, Kiina- ja Japani-yhteistyön saralla. EuroHPC-datakeskuksen rakentamisen kautta toteutuu myös tärkeä Suomen kansallisten datanhallinnan ja laskentaympäristöjen täydentäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti.

LUMI DC – hanke liittyy rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitteeseen 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta. LUMI DC – hanke perustuu älykkääseen erikoistumiseen, ja molemmat toimintalinjalla 2 toteutettavat kahden Eurooppa 2020 -strategian mukaisen temaattisen tavoitteen toimet, 1) tutkimuksen, teknologian ja innovoinnin tukeminen ja 2) vähähiilisen talouden parantaminen kaikilla aloilla, ovat olennaisia LUMI DC – hankkeen kannalta.

LUMI DC-hankkeessa kehitetään tutkimus- ja innovointitoiminnan infrastruktuuria rakentamalla uusi datakeskus, edistetään datanhallinnan ja suurteholaskennan huippuosaamista ja rakennetaan Euroopan laajuisia etuja tuottavaa osaamiskeskusta, Kainuun ja Kajaanin alueellisten vahvuuksien pohjalta. LUMI DC-hanketta valmistellessa on käyty läpi myös Kainuu – ohjelmaa. LUMI DC- hanke liittyy läheisesti maakuntasuunnitelma 2035 – osiossa hahmoteltuun Kainuun kehittämisen strategiseen tavoitteeseen yritystoiminnan kasvun edistämisestä osaamisella, viennillä ja investoinneilla. LUMI DC-hanke liittyy myös maakuntaohjelma 2018 – 2021 – osiossa hahmoteltuun yritysten, osaamisen ja Kainuun vetovoiman kehittämisen painopisteeseen, ja erityisesti teknologiateollisuuden kehittämiseen ja ICT- ja datakeskusalan aseman vahvistamiseen kotimaassa ja kansainvälisesti.

LUMI DC –hanke on merkittävä askel Kainuun alueen datakeskusekosysteemin kehittymisen kannalta. Jo useita vuosia kehittyneeseen ekosysteemiin saadaan näin merkittävä lisäys, joka näkyy koko ekosysteemin kaikkien osapuolten hyötynä. Samalla Kainuun datakeskus-ekosysteemin näkyvyys ja uskottavuus nousee uudelle tasolle, mahdollistaen lisää merkittäviä hankkeita alueelle.

Hankkeen rahoitus:

LUMI DC -EAKR-hanke hyväksyttiin Maakunnan yhteistyöryhmässä 23.9.-19 ja se menee lokakuussa vielä maakuntahallituksen käsittelyyn. Hankkeen valmistelu on edennyt myönteisesti.

LUMI DC- hanke on osa EuroHPC – kokonaishanketta. EuroHPC – kokonaishankkeen budjetti Kajaanin osalta on 207 milj. € seitsemän ja puolen vuoden (2019-2026) aikana. Budjetista 149 milj. € sijoitetaan itse esi-eksatason supertietokoneen hankintaan. Konesalin rakentamiseen sekä konesalilaitteistoon ja hukkalämmön talteenoton mahdollistamiseen on varattu 14,6 milj. €. Kuuden vuoden operatiiviset kustannukset ovat 43 milj. €. Vähän yli puolet suunnitellun kokonaishankkeen rahoituksesta, 104,6 milj. € tulee konsortion jäsenmailta, joiden kesken on tehty aiesopimus (Letter of Commitment), ja jossa mukana olevien maiden ministeriöt/vastaavat päättävät tahot ovat sitoutuneet hankkeeseen. Lisäksi konsortion maat ovat sitoutuneet kahdenvälisellä sopimuksella (Bilateral Agreement) omaan rahoitusosuuteensa.

Kajaaniin tehdään siis seuraavat investoinnit: supertietokoneen hankinta 149,33 milj. € ja konesalin rakentaminen ja Kainuun alueelle kohdistuvat operatiiviset kustannukset 41,2 milj. EUR.

LUMI DC EAKR-hankkeen budjetti on 6 milj. € (2019-2020), josta EAKR + valtion rahoituksen osuus on 4,2 milj. €. LUMI DC –hankkeen budjetti on osa kokonaishankkeen konesalirakentamiseen, konesalilaitteistoon ja hukkalämmön talteenoton rakentamiseen varattua 14,6 milj. €. LUMI DC-hankkeen yksityiskohtainen budjetti löytyy hakemuksen liitteistä Eurassa ja myös ostopalvelut kohdassa budjettia on avattu.

LUMI DC - hanke on merkittävä EuroHPC - kokonaishankkeen kannalta. LUMI DC – hankkeen rahoittaminen mahdollistaa EuroHPC – kokonaishankkeen toteutuksen. Rahoitusehtojen mukaiset laitevaatimukset (supertietokoneen laskentateho) saadaan toteutettua EAKR-rahoituksen avulla. LUMI DC – hankkeen kohdistuminen rakentamisen lisäksi myös hukkalämmön hyödyntämiseen pitää EuroHPC-kokonaishankkeen operatiiviset kustannukset hallinnassa.

Lisätietoja hankkeesta ja EuroHPC –kokonaisuudesta löytyy CSC:n sivuilta osoitteessa:

https://www.csc.fi/fi/web/guest/eurohpc-suurteholaskennan-seuraava-askel

Katso video YouTubesta:https://www.youtube.com/watch?v=GBzMBtRzr8s

Kuva: Kajaanin sijoitettavan supertietokoneen tunnuslukuja