Lapin liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaku 1.6. – 31.12.2020

Lapin liitossa on haettavana 1.6.2020 alkaen rahoitusta Suomen rakennerahasto -ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteitä. Rahoitushaku toteutetaan jatkuvana vuoden loppuun saakka. EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 31.12.2020.

Hakemuksia voi jättää toimintalinjoille 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky ja 2 Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Koko ohjelman toimenpiteet ovat haettavana. Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, jotka parantavat maakunnan veto- ja pitovoimaa sekä toimenpiteitä, joilla edistetään toipumista koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista ja sopeutumista uuteen tilanteeseen.

Rakennerahaston ohjelmakauden tavoitteet ja tuettavat toimenpiteet on määritelty valtakunnallisessa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto- ohjelmassa.

Lapin liiton EAKR-haussa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen Erityistavoite 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Erityistavoite 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta voivat hakea erityistavoitteista riippuen esim. kunnat, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä muut julkisyhteisöt ja yhdistykset.

Lapin liitto voi myöntää tukea:

1. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

2. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin kehittämishankkeisiin, ja näiden toteuttamiseen liittyviin investointeihin. Kehittämishankkeeseen liittyvien investointien kustannukset voivat olla enintään puolet kehittämishankkeen kustannusten määrästä.

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan mukaisiin investointeihin erityistavoitteissa 3.2 ja 4.1.

Kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämishankkeeseen sisältyvässä investoinnissa tuki on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakemukset otetaan käsittelyyn kolmessa erässä:

1.6.-31.7. saapuneet hakemukset (I käsittely)

1.8.-30.9. saapuneet hakemukset (II käsittely)

1.10.-31.12. saapuneet hakemukset (III käsittely)

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti www.eura2014.fi.

Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon KATSO-tunnistautumispalvelun käyttöä. Lisätietoa Katso -tunnisteesta verohallinnon nettisivuilta http://vero.fi/katso ja hakemuksen täyttämisestä www.rakennerahastot.fi.

Hakijan kanssa käydään tarvittaessa keskusteluja hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi. Hakemukset käsitellään Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja sen työryhmässä sekä tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi. Hankkeiden valintaperusteet sekä Lapin liiton rahoituslinjaukset tukiprosentteineen löytyvät Lapin liiton sivulta Ohjeita rahoituksen hakemiseen -osiosta.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Lappi-sopimuksen ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai kertakorvaus - kustannusmallin mukaisia.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta: www.rakennerahastot.fi tai Lapin liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija
Anne Kenttäkumpu 
040 544 5554

Aluekehitysasiantuntija
Samu Rötkönen

040 711 8398

Aluekehitysasiantuntija
Olli Pohjonen

040 526 5104

etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi