« Takaisin

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, haku päättyy 28.9.2018 (EAKR) ja 2.10.2018 (ESR) (ELY-keskus)

Alkaa: 8.6.2018
Päättyy: 28.9.2018 (EAKR), 2.10.2018 (ESR)

Sisältö:

 

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

POHJOIS-POHJANMAALLA Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hakemuksia toivotaan erityisesti seuraaviin teemoihin:

 • Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen kasvualoilla

Hankkeissa voidaan kehittää ja tarjota maakuntien kasvualojen (mm. maakuntaohjelman mukaiset alat) tarpeisiin paremmin vastaavaa koulutusta. Hankkeilla tuetaan työssä olevien tai työttömien osaamisen ja ammattitaidon parantamista työelämän muuttuneisiin tarpeisiin. Toimilla voidaan tukea myös joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja tai muita ratkaisuja, joilla voidaan vastata nopeasti kasvualojen osaavan työvoiman tarpeisiin. Toiminnalla vahvistetaan oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.2 mukaista.

Työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden ammattiosaamista parannetaan muun muassa tarjoamalla erilaisia yksilöllisiä palveluja, tehostamalla motivointia sekä ohjaamalla koulutukseen. Hankkeiden toiminnalla edistetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ottaen huomioon ennen kaikkea yritysten työvoimatarpeet. Näiden hankkeiden toiminnan ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 6.1 mukaisia.

 • Ikääntyvien työllisyyden parantaminen

Hankkeilla kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ikääntyvien työllistymisen edistämiseksi. Hankkeilla toivotaan muutosta erityisesti yli 54-vuotiaiden työllistymistilanteeseen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaista.

Hankkeilla voidaan tukea myös työssä olevien yli 54-vuotiaiden työssä jaksamista ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisyä. Näiden hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 7.1 mukaista

 • Nuorten ohjaamotoiminta

Hankkeissa voidaan käynnistää tai kehittää nuorten ohjaamotoimintaa sekä pilotoida uudenlaisia ohjaamo-tyyppisiä toimia. Tarkempaa tietoa ohjaamotoiminnan sisällöistä ja vähimmäisvaatimuksista löytyy täältä: http://nuorisotakuu.fi/ohjaamot. Hankkeiden toimenpiteiden ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 6.1 mukaisia.

 

LAPISSA  Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hakemuksia toivotaan erityisesti seuraaviin teemoihin:

 • Ikääntyvien työllisyyden parantaminen

Hankkeilla kehitetään ja pilotoidaan uudenlaisia ratkaisuja ikääntyvien työllistymisen edistämiseksi. Hankkeilla toivotaan muutosta erityisesti yli 54-vuotiaiden työllistymistilanteeseen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaista. Hankkeilla voidaan tukea myös työssä olevien yli 54-vuotiaiden työssä jaksamista ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisyä. Näiden hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 7.1 mukaista.

 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen

Hankkeissa voidaan kehittää ja tarjota mm. kierto- ja biotalouden, matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä luovan alan tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Toiminnalla vahvistetaan oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Hankkeiden toiminnan ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 9.2 mukaisia. Teemaan liittyvissä hankkeissa voidaan myös kehittää ja pilotoida uudenlaisia toimintamalleja, joilla työttömät työnhakijat työllistyvät näille aloille. Hankkeiden toiminnan ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 6.1 mukaisia.

 • Ohjaamotoiminnan kehittäminen

Hankkeissa voidaan kehittää nuorten tai kaikenikäisten ohjaamotoimintaa sekä pilotoida uudenlaisia ohjaamo-tyyppisiä toimia. Hankkeiden toimenpiteiden ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 6.1 mukaisia.

 • Digitalisaation hyödyntäminen

Hankkeissa voidaan kehittää ja pilotoida uudenlaisia toimintamalleja yritysten tai muiden työorganisaatioiden kehittämisessä. Hankkeissa voidaan myös kehittää digiosaamista kasvualoilla.Hankkeiden toimenpiteiden ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 7.1 tai 9.2 mukaisia.

 • Sosiaalisen osallisuuden edistäminen

Hankkeilla edistetään kolmannen sektorin toimintaa syrjäytymisen ehkäisyssä mm. kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä kuntien ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen kehittämistä. Hankkeissa tulee huomioida heikommassa asemassa olevat asiakasryhmät, joilla on suurin vaara syrjäytymiseen tai tulla syrjityksi.Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 10.1 mukaista.

 

KAINUUSSA Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hakemuksia toivotaan erityisesti seuraaviin teemoihin:

 • Ikääntyvien työllisyyden parantaminen

Hankkeilla kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ikääntyvien työllistymisen edistämiseksi. Hankkeilla toivotaan muutosta erityisesti yli 54-vuotiaiden työllistymistilanteeseen. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaista.

Hankkeilla voidaan tukea myös työssä olevien yli 54-vuotiaiden työssä jaksamista ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisyä. Näiden hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 7.1 mukaista

 • Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen kasvualoilla

Hankkeissa voidaan kehittää ja tarjota maakuntien kasvualojen (mm. maakuntaohjelman mukaiset alat) tarpeisiin paremmin vastaavaa koulutusta. Hankkeilla tuetaan työssä olevien tai työttömien osaamisen ja ammattitaidon parantamista työelämän muuttuneisiin tarpeisiin. Toimilla voidaan tukea myös joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja tai muita ratkaisuja, joilla voidaan vastata nopeasti kasvualojen osaavan työvoiman tarpeisiin. Toiminnalla vahvistetaan oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Teemaan liittyvien hankkeiden toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelman erityistavoitteen 9.2 mukaista.

Työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden ammattiosaamista parannetaan muun muassa tarjoamalla erilaisia yksilöllisiä palveluja, tehostamalla motivointia sekä ohjaamalla koulutukseen. Hankkeiden toiminnalla edistetään työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ottaen huomioon ennen kaikkea yritysten työvoimatarpeet. Näiden hankkeiden toiminnan ja kohderyhmien tulee olla erityistavoitteen 6.1 mukaisia.

 • Syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden lisääminen
   

KAIKISSA MAAKUNNISSA (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjalle 2 (erityistavoitteet 4.1, 5.1 ja 3.2) haetaan ympäristöön ja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyviä yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ml. erilaiset pilotoinnit ja demonstraatiot. Hankkeiden sisältöjen tulee nousta elinkeinoelämän tarpeista. Erityinen painopiste on vähähiilistä taloutta esim. energia- ja materiaalitehokkuutta edistävissä bio- ja kiertotaloushankkeissa

Hakemus tulee kohdistaa yhteen erityistavoitteeseen. Haettavan hankkeen toiminnan ja kohderyhmän tulee olla esitetyn erityistavoitteen mukaista. Kaikissa kolmessa maakunnassa ovat auki seuraavat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

TOIMINTALINJA 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky (EAKR)

 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (tämä erityistavoite on auki vain Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, ei Kainuussa)

TOIMINTALINJA 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet

 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (erityistavoite 3.2)
 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta (erityistavoite 4.1)
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen (erityistavoite 5.1)

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (erityistavoite 6.1)
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (erityistavoite 7.1)
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen (erityistavoite 8.1)

TOIMINTALINJA 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (erityistavoite 9.1)
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen (erityistavoite 9.2)

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (erityistavoite 10.1)

Valintakriteerit:

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate- tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli ESR- / EAKR- ja valtio-osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Toimintalinjan 2 kehittämishankkeisiin voi sisältyä investointiosio, jonka osuus voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiosion tuki on enintään 70 %. Liikennehankkeissa (toimintalinja 1) tuki on 50 %.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).


Hakemusten toimitustapa:

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.


Toimitusosoite:

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.

Yritysrahoitus ja Tekesin tutkimushankerahoitus

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku.
Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi).

Lisäohjeet:

Hakuohje
Julkiset työvoimapalvelut ESR-toiminnassa Pohjois-Suomessa


Lisätiedot:

Lisätietoja ESR-rahoituksesta:

Pohjois-Pohjanmaa:
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228

Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marja Kivekäs, puh. 0295 037 065
Paula Alho, puh. 0295 037 284

Kainuu:
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573

Kaikki alueet:
Riitta Ilola, Rahoituspäällikkö, puh. 0295 038 224

 

Lisätietoja EAKR-rahoituksesta:

Pohjois-Pohjanmaa:
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Lappi:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Janne Ranta, puh. 0295 038 234 (toimintalinja 1)

Kainuu:
Paula Alho, puh. 0295 037 284 (toimintalinja 2)
Verna Mustonen, puh. 0295 023 573 (toimintalinja 2)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.


Linkit:

www.rakennerahastot.fi > Ajankohtaista > Hakuajat

www.ely-keskus.fi (Valittu alue: Pohjois-Pohjanmaa/Lappi/Kainuu > Aiheet > EU-rahoitus)